Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.09.2019 - 14:09  //  aktualizácia: 16.09.2019 - 14:12  //  zobrazené: 1827

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019,
 
ktoré sa uskutoční 26. septembra 2019 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov 

Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2019 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2019
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019 - materiál číslo A 3/7/2019
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
Nie sú predmetom rokovania.

C. Hospodárenie mesta
 
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019 - materiál číslo 
C 1/7/2019
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 - materiál číslo C 2/7/2019
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 - materiál číslo C 3/7/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

D. Majetkové záležitosti
 
1. Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
2. Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo 
D 2/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici 
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 5/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú - materiál číslo D 6/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa - materiál číslo D 7/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky - materiál číslo D 8/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 9/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“ - materiál číslo D 10/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
11. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu 
SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA - materiál číslo D 11/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

E. Personálne záležitosti
 
1. Voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo E 1/7/2019 (materiál bude distribuovaný v priebehu 39. týždňa)
predkladá Ing. Tibor Baran, predseda komisie 

F. Právne záležitosti
 
1. Zmluva o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali“ - materiál číslo F 1/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
2. Zmluva o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ Palárika 396/3 v Šali“ - materiál číslo F 2/7/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ - materiál číslo F 3/7/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 9.79 MB)