Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2020 - 14:26  //  aktualizácia: 29.06.2020 - 14:26  //  zobrazené: 3034

03/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 22.06.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD, Bc. Dominika Jarošová

 

Neprítomní: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
 5. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
 6. Rôzne
 7. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 12/2020, č. 13/2020, č. 14/2020,

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 11/2020 (uchádzači a aj náhradníčka, ktorým sa odporúčal prideliť byt č. 3 na ul. Kráľovskej 2490/4B v Šali, predmetný byt neprijali).

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/4B.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9;

 

Uznesenie č. 15/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí  na  ul. Kráľovská 2490/4B  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Žanete Gajdovej trvale bytom Šaľa, M. M. Hodžu 902/8,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Štefan László trvale bytom Šaľa, Dolná 10.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Andrey Tomaníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 58 na ul. Kráľovskej 2551 vo vchode 4F, na VI. poschodí a žiada o výmenu za väčší byt.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o výmenu bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny väčší byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pani Tomaníkovej nie je možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pána Michala Němca, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 3 na ul. Kráľovskej 2490/4B vo vchode 4G, na III. poschodí a žiada o výmenu                       za jednoizbový byt.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o výmenu bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pána Němca nie je možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 6, pani Miroslavy Antalovej Packovej, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/4, pána Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 1413/28, Zuzany Játiovej trvale bytom Šaľa, Kukučínova 21 a Jána Hodula trvale bytom Piešťany, Ratnovce 58, Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, Bc. Jany Horváthovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 17, Mgr. Miroslavy Bosákovej trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8, Emila Mrláka a Viery Šarköziovej trvale bytom Šaľa, Partizánska 6, Evy Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Gorkého 10, Natálie Kovácsovej, trvale bytom Okoč, Sokolecká 61/40, Romana Lakatoša trvale bytom Šaľa, Hlavná 9 a Kristíny Lakatošovej trvale bytom Šaľa, Hollého 28.

 

Komisia prerokovala uvedené žiadosti o prednostné pridelenie bytov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedeným žiadostiam nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie sú voľné byty, ktoré by bolo možné žiadateľom prideliť.

 

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.

 

 1. Diana Jonisová bytom Šaľa, Kukučínova 26, z dôvodu, že odmietla prevziať pridelený byt,
 2. Michaela Ivánová bytom Šaľa, P. Pázmáňa 59/14, z dôvodu, že odmietla prevziať pridelený byt.

 

 

4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022

 

Materiál predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka oddelenia organizačného a správneho Mestského úradu v Šali

 

    Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

    Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9

 

      Uznesenie č. 16/2020

 

 1. komisia prerokovala materiál Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky  2018 – 2022,
 2. komisia zobrala uvedený materiál na vedomie bez pripomienok.

 

 

5. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Materiál predložila Sylvia Braunová, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9

 

Uznesenie č. 17/2020

 

 1. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorý vypracoval MeT Šaľa spol. s r. o. dňa 22. 06. 2020.

 

6. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

7. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 23. 06. 2020

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie