Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.06.2020 - 08:00  //  aktualizácia: 18.06.2020 - 08:45  //  zobrazené: 161

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

22. júna 2020 o 16:30  hod. v kongresovej sále MsÚ


Program:
1.Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019 
2.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 
3.Návrh na prijatie daru od Tenisového klubu, občianske združenie so sídlom 
P. Pázmaňa 55/26, 927 01 Šaľa 
4.Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 
5.Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky 
6.Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
7.Attila Dzúrik, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
8.Tomáš Šima, Kukučínova 534/42, 927 01  Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
9.RM – GASTRO s.r.o., 295, Zemianske Sady 925 54 – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
10.Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici  Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa 
11.MARTECH, s. r. o., Diakovská 14, 927 01 Šaľa – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali
12.Nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu 
 
 
 
Ing. Tibor Baran
predseda komisie
Zapísala: Anita Petkovová