Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2020 - 14:59  //  aktualizácia: 11.06.2020 - 15:00  //  zobrazené: 253

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 14.11.2019 podala spoločnosť

MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 2476/1, 2476/74, 2476/75, 2477, 2508/7 a 2508/8 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/3, 2508/2, 2508/4 a 2508/6 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve Mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

 • strednotlaký plynovod na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31,
 • vonkajší areálový plynovod začína pri objekte Separačná stanica, potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktoré je separované zo separačnej nádrže geotermálnej vody,
 • v mieste napojenia bude umiestnený guľový uzáver,
 • potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31,
 • na fasáde strojovne potrubie stúpne na strechu a bude súbežne vedené potrubím vykurovacej vody,
 • zo strechy strojovne plynovod bude vedený na existujúci potrubný most,
 • po potrubnom moste sa rozvod plynu privedie k objektu Kotolňa CK31,
 • rozvod plynu bude ukončený v kotolni pred technologickým zariadením Mikroturbína.

 

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa v znení zmien a doplnkov. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA_OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019, ktoré sa stalo právoplatné a vykonateľné dňa 25.10.2019.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 2476/1, 2476/74, 2476/75, 2477, 2508/7 a 2508/8 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/3, 2508/2, 2508/4 a 2508/6 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve Mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019 v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Ladislavom Horváthom ev. č. 5056*SP*A2, Clementisove Sady 906/14, 924 01 Galanta.

 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s Mestom Šaľa.

 

 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

 Súhlasí s návrhom na územné konanie.

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2019/01698 zo dňa 27.05.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.

 Stanovisko č. ORHZ-NR2-2019/000655-002 zo dňa 17.6.2019.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

 Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2019/14328-2/44373/Gro zo dňa 06.06.2019.

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.

 Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.

 Zariadenie/skupiny B písm. g. plynovod z nekovového materiálu / môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.

 Dodržať všetky podmienky odborného stanoviska s ev. č. 7165017158/50/19/GT/OS/R zo dňa 17.05.2019.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/003975-2 zo dňa 22.01.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 Pri ochrane stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolu 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch  a s ním súvisiacich platných právnych predpisov, najmä ustanovenie § 6 ods. 1 cit. Zákona, podľa ktorého je hierarchia odpadového hospodárstva  záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu
 2. príprava na opätovné použitie
 3. recyklácia
 4. zneškodnenie

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od Mesta Šaľa.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona  o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

 Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005225-2-Veg zo dňa 11.06.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005240-2 zo dňa 13.06.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005242-2 zo dňa 13.06.2019.

 Stanovisko č. OU-SA-OSZP-2019/005295-2 zo dňa 11.06.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia.

 Záväzné stanovisko č. 14519/2019/OSaKČ/3416 zo dňa 16.07.2019.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 13813/2019/OSaKČ/3274 zo dňa 04.7.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy mesta a zriadení mesta

 Na nehnuteľnosti parc. CKN č. 2424/3 sa nachádza spevnená plocha, prístupová komunikácia k Mestskej športovej hale (ďalej aj ako „MsŠH“ ), v časti križovania stavby s prístupovou komunikáciou k MŠH realizovať stavbu bezvýkopovou metódou všade tam, kde je to technicky možné.

 V prípade potreby zásahov do telesa prístupovej komunikácie k MsŠH tieto vykonať v čo najmenšom možnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený neobmedzený a nepretržitý  prístup k MsŠH a následne vykonať spätnú úpravu prístupovej komunikácie s vrchnou betónovou/asfaltovou úpravou.

 Na parcele 2424/3 môže prísť ku kolízii trasy stavby s prístreškom vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorý je vybudovaný vedľa Mestskej kolkárne v areáli MsŠH a slúži ako sklad náradia. V prípade kolízie je stavebník povinný zabezpečiť premiestnenie toho prístrešku na vlastné náklady.

 V dôsledku nutnosti do zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopravného značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

 Súhlasí s investičnou činnosťou v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby v kat. území Šaľa.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 12316/2019/OSMaZM/2906 zo dňa 04.06.2019.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 13813/2019/OSaKČ/3274 zo dňa 04.07.2019.

 Záväzné stanovisko č. 14519/2019/OSaKČ/3416 zo dňa 16.07.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Proti uskutočneniu stavby nemáme žiadne námietky.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 53998/2019 zo dňa 16.07.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0279/2019/Pe zo dňa 08.07.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

 V záujmových parcelách dotknutých stavbou, sa inžinierske siete v správe ZsVS, a.s., nenachádzajú.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 47929/2019 zo dňa 26.06.2019.

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

 Súhlasíme s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2194246 zo dňa 11.06.2019.

 

MICHLOVSKY, spol. s.r.o.

 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

 Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č. BA-2256/2019 zo dňa 27.07.2019.

 

CableNet, s.r.o., Galanta

 V záujmovom území stavby podľa zaslanej dokumentácie dokumentácie sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o.

 Vyjadrenie zo dňa 22.01.2018.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava

 Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Vyjadrenie č, 6612006476 zo dňa 04.03.2020.

 

MENERT-THERM s.r.o.

 V lokalite, kde sa bude realizovať horeuvedená stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.

 Vyjadrenie č. 20/2020 zo dňa 20.01.2019.

 

Účastníci konania:

MeT Šaľa spol. s.r.o., Mesto Šaľa, Združenie domových samospráv a vlastníci pozemkov a stavieb na nich register "C" parc. č. 2508/10, 2507/1, 2424/5, 2424/6, 2508/1, 2424/1, 2424/13, 2424/2, 2424/4, 2507/2, 2506/4, 2476/2, 2476/88, 2476/3, 2476/4, 2476/5, 2476/6, 2476/7, 2476/8, 2476/9, 2476/10, 2476/11, 2476/12, 2476/13, 2476/14, 2476/15, 2476/16, 2476/17, 2476/18, 2476/19, 2476/20, 2476/21, 2476/22, 2476/23, 2476/24, 2476/25, 2485, 2483, 2481/1, 2481/2, 2479/1, 2479/2, 2437, 2476/87, 2476/86, 2476/85, 2476/84, 2476/83, 2476/82, 2476/81, 2476/80, 2476/79, 2476/89, 2475/1, 2475/13, 2475/12, 2475/11, 2475/10, 2475/9, 2476/78, 2475/16, 2475/8, 2475/7, 2475/6, 2475/5, 2475/4, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, 2456, 2455, 2444, 2442/2, 2442/3, 2438/11 a 2438/3 katastrálne územie Šaľa, a pozemkov register "E" 1469/101 katastrálne územie Šaľa

 • Slovenská republika, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc.č.: 2424/1 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2442/2, 2442/3 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2438/11, 2438/3)
 • Veselka Július a Priska r. Belovičová, SNP 5, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/3)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová,, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/4, 2475/13)
 • Lelovics Juraj a Katarína r. Sziváková, Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/5)
 • Hubináková Natália r. Hubináková, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/6)
 • Ing. Petro Igor a Ing. Zuzana Petrová r. Sopková, Lužná 2257/21, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/7)
 • Mátyus Peter, Horná 916/14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/8)
 • Hubinák Róbert, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/9)
 • Visnyei Mikuláš a Anna r. Šimšíková, Vajanského č.1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/10)
 • Bc. Černák Martin, Švermova 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/11)
 • Klenovič Dušan a Jana r. Staneková, Okružná 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/12)
 • Tanka Erik a Angela Tanková r. Kovácsová, Cintorínska 6, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/13)
 • PaedDr. Baručáková Ingrid r. Lenická, Horná 916/20, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/14)
 • Tóth Oto, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/15)
 • Šipická Mária r. Pappová, Okružná 1025/28, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2476/16)
 • Boháč Peter, Slnečná č.1939/2, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/17)
 • Skandík Vladimír a Jana r. Bajzíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/18)
 • Ing. Igriciová Jana, Kráľovská č.29, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/19)
 • Keller Petr, Okružná č. 26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/20)
 • Vánik Karol, Bottova č.1021/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/21)
 • Ing. Menyhárt Štefan a Ľubica Menyhártová r. Pšenková, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/22)
 • Gelnický Ladislav a Silvia r. Melicherová, Partizánska č.14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/23)
 • 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/24)
 • Ondriaš Mário, Budovateľská 544/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/25)
 • Čemez Peter, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2485)
 • Hanus Július, Galanta, Hanus Milan, Hanusová Helena, Sedlák Štefan a Zuzana r. Molnárová (parc.č.: 2483)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2481/1, 2481/2)
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2479/1, 2479/2)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, SNP 14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/12)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/11)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Novomeského 18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/10)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/9)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, Vlčanská 2/556, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 0 Šaľa  (parc.č.: 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2469)
 • Hajdú Štefan a Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2468, 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2464)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, SNP č. 956/4, , 927 01 Šaľa (parc.č.: 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155 (parc.č.: 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, Bratislava, PSČ 851 07 (parc.č.: 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2455)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P.Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2444)

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

 

 

 

Odôvodnenie:

Dňa 14.11.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.12.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

 

V priebehu územného konania boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých stavebný úrad zistil, že účastník konania Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 850 00 Bratislava bol opomenutý, preto za účelom spoľahlivého zistenia stavu veci, na objasnenie rozhodujúcich okolností dôležitých pre posúdenie stavby stavebný úrad opätovne oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • SPP – distribúcia a.s.,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Michlovský, spol. s.r.o.,
 • SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa
 • CableNet, s.r.o., Galanta
 • Slovak Telekom a.s. Bratislava
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 • MENERT-THERM s.r.o.

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, súhlasy vlastníkov pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Príloha:

 • situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 14.11.2019.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
 4. Vlastníci pozemkov a stavieb na nich register "C" parc. č. 2508/10, 2507/1, 2424/5, 2424/6, 2508/1, 2424/1, 2424/13, 2424/2, 2424/4, 2507/2, 2506/4, 2476/2, 2476/88, 2476/3, 2476/4, 2476/5, 2476/6, 2476/7, 2476/8, 2476/9, 2476/10, 2476/11, 2476/12, 2476/13, 2476/14, 2476/15, 2476/16, 2476/17, 2476/18, 2476/19, 2476/20, 2476/21, 2476/22, 2476/23, 2476/24, 2476/25, 2485, 2483, 2481/1, 2481/2, 2479/1, 2479/2, 2437, 2476/87, 2476/86, 2476/85, 2476/84, 2476/83, 2476/82, 2476/81, 2476/80, 2476/79, 2476/89, 2475/1, 2475/13, 2475/12, 2475/11, 2475/10, 2475/9, 2476/78, 2475/16, 2475/8, 2475/7, 2475/6, 2475/5, 2475/4, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, 2456, 2455, 2444, 2442/2, 2442/3, 2438/11 a 2438/3 katastrálne územie Šaľa, a pozemkov register "E" 1469/101 katastrálne územie Šaľa
 • Slovenská republika, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc.č.: 2424/1 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2442/2, 2442/3 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2438/11, 2438/3)
 • Veselka Július a Priska r. Belovičová, SNP 5, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/3)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová,, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/4, 2475/13)
 • Lelovics Juraj a Katarína r. Sziváková, Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/5)
 • Hubináková Natália r. Hubináková, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/6)
 • Ing. Petro Igor a Ing. Zuzana Petrová r. Sopková, Lužná 2257/21, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/7)
 • Mátyus Peter, Horná 916/14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/8)
 • Hubinák Róbert, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/9)
 • Visnyei Mikuláš a Anna r. Šimšíková, Vajanského č.1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/10)
 • Bc. Černák Martin, Švermova 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/11)
 • Klenovič Dušan a Jana r. Staneková, Okružná 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/12)
 • Tanka Erik a Angela Tanková r. Kovácsová, Cintorínska 6, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/13)
 • PaedDr. Baručáková Ingrid r. Lenická, Horná 916/20, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/14)
 • Tóth Oto, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/15)
 • Šipická Mária r. Pappová, Okružná 1025/28, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2476/16)
 • Boháč Peter, Slnečná č.1939/2, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/17)
 • Skandík Vladimír a Jana r. Bajzíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/18)
 • Ing. Igriciová Jana, Kráľovská č.29, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/19)
 • Keller Petr, Okružná č. 26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/20)
 • Vánik Karol, Bottova č.1021/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/21)
 • Ing. Menyhárt Štefan a Ľubica Menyhártová r. Pšenková, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/22)
 • Gelnický Ladislav a Silvia r. Melicherová, Partizánska č.14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/23)
 • 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/24)
 • Ondriaš Mário, Budovateľská 544/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/25)
 • Čemez Peter, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2485)
 • Hanus Július, Galanta, Hanus Milan, Hanusová Helena, Sedlák Štefan a Zuzana r. Molnárová (parc.č.: 2483)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2481/1, 2481/2)
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2479/1, 2479/2)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, SNP 14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/12)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/11)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Novomeského 18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/10)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/9)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, Vlčanská 2/556, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 0 Šaľa  (parc.č.: 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2469)
 • Hajdú Štefan a Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2468, 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2464)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, SNP č. 956/4, , 927 01 Šaľa (parc.č.: 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155 (parc.č.: 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, Bratislava, PSČ 851 07 (parc.č.: 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2455)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P.Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2444)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 2. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 9. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 12. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 13. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
 16. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 17. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

ostatní:

 1. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 824 01 Galanta

 

na vedomie

MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

Prílohy

SKMBT_C28020061112310

(pdf - 427.48 kB)