Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.05.2020 - 15:06  //  aktualizácia: 26.05.2020 - 15:06  //  zobrazené: 147

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 569/1,3,5 na ul. Letnej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Letná 569“, IČO: 3785633, zastúpení Helenou Budayovou, predsedkyňou spoločenstva

(ďalej len "navrhovateľ") podali dňa 07.05.2020 návrh na kolaudáciu stavby:

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty

na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 960/4 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

 • výmena 3 ks výťahov a úprava existujúcich výťahových šácht,
 • napojenie výťahu na existujúce elektrické rozvody bytového domu,
 • osobný výťah, typ zariadenia – BOV 450p – zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. c1/,

nosnosť: 450 kg, menovitá rýchlosť: 1,0m/s,

zdvih: 21 m; počet staníc/nástupíšť: 8/8.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

22.06.2020 o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Letnej súp. č. 569 na pozemku register "C" parc. č. 960/4 kat. územie Šaľa      

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

ostatní:

 1. tamaskovic.sk, Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa
 2. VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o., Beckovská č. 8, 821 04 Bratislava
 3. REVEZ, s.r.o., Párovská 42, 949 01 Nitra

na vedomie

 1. SVB a NP Letná 569, Helena Budayová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016