Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2020 - 15:32  //  aktualizácia: 07.02.2020 - 15:34  //  zobrazené: 271

VV - INS_KLASTER_SALA_01_transport

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad (na základe určenia Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/021251-002 zo dňa 17.04.2018) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 21.09.2018 podala spoločnosť

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení spoločnosti InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 981 071, ktorú v konaní zastupuje Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 (ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlad me s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

INS_KLASTER_SALA_01_transport

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

-        vybudovanie novej optickej trasy pozdĺž komunikácie III. triedy č. 1366 v kat. území Šaľa, Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec,

-        trasy budú vedené v zelenom páse a v miestach kde nie je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie,

-        križovanie ciest, vjazdov k pozemkom a vstupov do objektov s chodníkmi bude vykonané pretláčaním,

-        pre výstavbu budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom max. 40mm s predinštalovanými siedmimi a štyrmi mikrotrubičkami.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

    Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa m.č. Veča v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Stanislavom Sersenom s ev. č. 0711*Z*2-3, InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšenská 18, 628 00 Brno.

    Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníka.

 

2.  Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

3.      Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Obec Diakovce

    Súhlasí s rozšírením verejnej komunikačnej siete v obci.

    Investor stavby je povinný pred začatím zemných prác požiadať vlastníka/ prevádzkovateľa kanalizácie Obce Diakovce o vytýčenie podzemných kanalizačných vedení a po dokončení zemných prác je povinný dať dotknuté verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

    Vyjadrenie č. 2462/2018 zo dňa 04.06.2018.

    Vyjadrenie č. 3013/2019 zo dňa 04.11.2019.

 

Obec Tešedíkovo

    Obec dáva súhlasné stanovisko.

    Vyjadrenie č. 994/1/2019 zo dňa 12.09.2019 a vyjadrenie č. 321/1/2018 zo dňa 18.04.2018.

 

Obec Žihárec

    Pred začatím výkopových prác, požiadať o vytýčenie všetkých podzemných vedení a predložiť protokol o vytýčení príslušnému orgánu.

    Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 160/2018 zo dňa 28.06.2018.

 

Železnice Slovenskej republiky

    Dodržať podmienky stanoviska č. 27384/2018/O230-3 zo dňa 08.10.2018.

    Dodržať podmienky stanoviska č. 11774/2018/289301/SŽTS(/7a.13 zo dňa 18.09.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1308/2018/289501/SEE/7a.13/Šá/563.

    Dodržať podmienky stanoviska č. 718/18/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 24.07.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 165/2018/283103 SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 25.06.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1118/2018/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 27.07.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č, 3100/9a.03/2938/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 19.07.2018.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava

    Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena.

    Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.

    Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SPFS/2018/ 14433 SPFZ/2018/052452 zo dňa 29.05.2018.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

    Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/7278-2/24356/Gro zo dňa 28.03.2018.

    Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2018/7278-5/37859/Gro zo dňa 16.05.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

    Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-300-001/2017 zo dňa 15.03.2018.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

    Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

    Záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2018/01270 zo dňa 10.05.2018.

 

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava

    Navrhovaná trasa optickej siete bude križovať závlahový hlavný kanál B (evid. č. 5203 120 058), ktorý bol vybudovaný v r. 1965 o celkovej dĺžke 12,907 km v rámci stavby „ZP Šaľa - Kolárovo“.

    Časť navrhovanej trasy optickej siete sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa Kolárovo“ ČS 2 stavebná časť – Diakovce (evid. č. 5203 120 009), kde bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu medzi uzlami D a H uvedenej závlahy, ktorá bola daná do užívania v r. 1964 s celkovou výmerou 7 503 ha.

    Navrhovaná trasa optickej siete bude križovať kanál Šalský (evid. č. 503 065 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1933 o celkovej dĺžke 5,640 km v rámci stavby „OP Šaľský- Šaľa“.

    Časť navrhovanej trasy optickej siete sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa Kolárovo“, ČS 3 stavebná časť Diakovce (evid. č. 5203 120 010), kde bude križovať závlahovú vetvu medzi uzlovými bodmi C a Q a taktiež je navrhnutá aj v súbehu

    Časť navrhovanej trasy optickej sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa Kolárovo“, ČS 6 stavebná časť Tešedíkovo (evid. č. 5203 120 013), kde bude križovať závlahovú vetvu medzi uzlovými bodmi Y1 a Y2 DN 250, bude križovať závlahovú vetvu medzi uzlovými bodmi V a V1 DN 250 uvedenej závlahy a je navrhnutá v súbehu so závlahovou vetvou medzi uzlovými bodmi Y2 a V2 DN150 uvedenej závlahy.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 2104-2/120/2018 zo dňa 16.05.2018.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č 2104-4/120/2018 3551-2/120/2018 zo dňa 20.06.2018.

 

 

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

    Do spevnenej časti komunikácie (živičný kryt) cesty II/573 nepovoľujeme žiadny zásah.

    V stiesnených priestoroch trasu viesť vo vzdialenosti min. 1 m od spevnenej časti ciest v hĺbke min. 1,5 m pod terénom.

    Križovanie telesa cesty pretláčaním, realizovať kolmo na os vozovky s dodržaním hĺbky min. 1,2 m od nivelety vozovky. Telekomunikačné vedenie uložiť do chráničky, konce chráničky vyviesť po steny štartovacej montážnej jamy, štartovacia a cieľová jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050, okolitý terén uviesť do pôvodného stavu, montážne jamy umiestniť min. 1 m za hranicou cestného telesa.

    V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty.

    V prípade že realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu odvodnenia telesa ciest (cesty, priekopy, rigoly, priepusty), investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady, podľa požiadaviek správcu cesty III. triedy.

    Počas realizácie nesmie byť na ceste uskladňovaná zemina ani žiadny stavebný materiál, pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:

-        povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,

-        výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v zmysle §11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

    Po vytýčení trasy v teréne – pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu RSÚC Nitra, SSÚ Nové Zámky.

    Dňom písomného odovzdanie úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom; stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám.

    Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 409/2018 zo dňa 09.08.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

    Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2018/007037-PV zo dňa 31.12.2018.

 

OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

    ODI požaduje predložiť – v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou stavby – projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu.

    Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI požaduje realizovať ju etapovite s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a plynulosť cestnej premávky.

    Všetky potrebné povolenia v súvislosti s vedením predmetnej optickej siete mimo zastavaného územia mesta resp. obcí bude investor riešiť s príslušným cestným správnym orgánom.

    Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-7-019/2018 zo dňa 16.04.2018.

 

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

    MV SR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.

    Vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000274-488 zo dňa 09.04.2019.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava

    Vyjadrenie č. ASM-50-919/2018 zo dňa 12.04.2018.

    Stanovisko č. SITB-OT4-2018/000355-259 zo dňa 08.03.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

    Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

    Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/003975-2 zo dňa 16.04.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

    Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-PLO-2018/003184-2 zo dňa 26.03.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

    Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolu 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

    Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným bednením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

    Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, obcí Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

    Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia  zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

    Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP_2017/003199-2 zo dňa 14.03.2018.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/3202-2 zo dňa 07.03.2018.

    Dodržať podmienky súhlasu č. OU-SA-OSZP-2018/007809-2 zo dňa 05.11.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/003210-2 zo dňa 07.03.2018.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

    Mesto Šaľa, ako vlastník pozemkov, na ktorých plánuje investor realizovať hore uvedenú stavbu, vrátane zmeny trasy na nových dotknutých pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, t.j. parc. č. 890/24, 1032/6, 1031, 2303/10, 890/1, 890/18, 1030/48, žiada dodržať podmienky, ktoré boli stanovené v záväznom stanovisku mesta č. 13614/2018/OSaKČ/3976, zo dňa 23.08.2018.

    Pozemok parc. č. 890/24, patrí do zoznamu pozemkov, na ktorých sú vybudované záchytné parkoviská na ul. Hlavnej a ul. Dolnej v Šali v rámci projektu „Zlepšovanie kvality ovzdušia“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Na uvedený projekt prebieha monitorovacie obdobie do konca 2020. Preto navrhnutý prepoj na parcele č. 890/24, je možné realizovať až na začiatku r. 2021, alebo je nutné, aby mesto vyžiadalo súhlas so zmenou umiestnenia stavby na dotknutej parcele, od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, po presnom zdôvodnení navrhovanej zmeny trasy investorom.

    Zároveň Vás žiadame o plnú súčinnosť pri projektovaní investičného zámeru mesta vo verejnom záujme „Cyklotrasa do Diakoviec“ , a následne pri realizácii stavby.

    Pri výkopových prácach je potrebné dbať  na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.

    V prípade výrubu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub.

    V prípade výrubu drevín rastúcich na pozemku v súkromnom vlastníctve je potrebné sa obrátiť na Mesto Šaľa, referát životného prostredia.

    V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa – referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

    Po vzájomnej dohode s investrom bude pri sätnej úprave chodníkov vyhotovená v šírke ryhy so zapílením min. 15 cm po obidvoch stranách – stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 16.04.2019.

    Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 13614/2018/OSaKČ/3976 zo dňa 23.08.2018.

    Dodržať podmienky stanoviska č. 18029/2019/OSaKČ/4151 zo dňa 24.09.2019.

    Dodržať podmienky stanoviska č. 1951/2018/OSaKČ/4512 zo dňa 20.03.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6737/2018/OSaKČ/2227 zo dňa 17.04.2018.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

    Plánovaná stavba je v kolízii s jestvujúcimi podzemnými elektrickými vedeniami NN v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. a je bez požiadavky na elektrický výkon z distribučnej siete.

    Z dôvodu, že plánované trasy komunikačnej siete kolidujú s jestvujúcimi podzemnými distribučnými vedeniami Západoslovenskej distribučnej, a.s. vo všetkých úsekoch, pred spracovaním projektu k stavebnému konaniu žiadame vytýčiť podzemné vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s., a tieto zapracovať do projektu plánovanej stavby.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 16928/2018 zo dňa 12.03.2018.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

    Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.

    V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

·          Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0184/2018/Kr zo dňa 23.03.2018.

 

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 3150/2018/3 CZ 10947/210/2018 zo dňa 28.03.2018.

    Správa povodia dolného Váhu, ako správca Šalského odpadu s predloženým križovaním optického vedenia so Šalským odpadom súhlasí.

    Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 3150/2018/6 zo dňa 12.07.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

    V záujmovom území potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe ZsVS a.s. OZ Galanta, a diaľkovodného vodovodného potrubia DN 500 (oceľ) nadregionálneho významu v správe ZsVS a.s., SpS – Útvaru diaľkových vodovodov Nitra.

    Pred zahájením stavebných prác je potrebné diaľkovodné vodovodné potrubie vytýčiť.

    Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od kraja potrubia.

    Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a tlakovej kanalizácie na základe záväznej objednávky.

    Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

      -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.

    Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.

    V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

    Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 21201/2018 zo dňa 23.03.2018.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

    V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0041/2019 zo dňa 07.01.2019.  

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

    S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

    V dotknutej lokalite sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2184141 zo dňa 24.04.2018.

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

    Dodržanie zákona 657/2004 Z.z. O tepelnej energetike, kde podľa § 33 ods. 3) písm. b) je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná zdržať sa akýchkoľvej činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a prevádzkyshopnosť sústavy tepelných zariadení vrátane výstavby objektov a zariadení a výsadby trvalých porastov v ochrannom pásme. Pričom podľa §36 písm. a) určuje ochranné pásmo v zastavanom území na každú stranu 1m.

    V miestach križovania s našimi teplovodnými rozvodmi je potrebné križovať káblové trasy kolmo na os a popod naše teplovodné kanály. Výkopové práce žiadame v mieste križovania vykonávať ručným výkopom, nie ťažkou technikou.

    Po realizácii stavby žiadame o dodanie geometrického zamerania stavby.

    Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č 2018/ZC zo dňa 13.11.2018.

 

CableNet, s.r.o., Galanta

    V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby siete.

    Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť.

    V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby.

    V miestach, kde sa budú križovať s vašimi novo pokladanými sieťami je potrebné použiť dodatočnú ochranu našich vedení, ktorú je treba konzultovať so spol. CableNet s.r.o.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 18.04.2018.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

    U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 20181204.

    Vyjadrenie zo dňa 04.12.2018.

Wisper s.r.o., Nové Zámky

    Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej siete spoločnosti Wisper s.r.o.

    Vyjadrenie č. 2017-89-002 zo dňa 01.07.2018.

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

    K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde a v záujmovom území as nenachádzajú.

    Vyjadrenie č. VYJ 069/18 ex zo dňa 09.04.2018.

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava

    Nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektizačnej prenosnej sústavy, a.s. Bratislava, preto k uvedenej stavbe,

    Stanovisko č. PS/2019/005646 zo dňa 08.04.2019.

 

Účastníci konania:

Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1032/6, 2303/14, 1032/1, 1032/9, 2303/1, 1270, 2897/1, 1031, 2303/10, 890/1, 890/18, 890/24 a 1030/48 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 1323/1, 1834/103, 1845/200, 3294, 1318, 1845/100, 1835/100  a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-         Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa,

Vlastníci pozemku register "C" KN parc. č. 1315/1 v kat. území Diakovce a pozemkov register "E" KN parc. č. 1468, 1335/200, 1335/100, 1225, 1220/1, 1222/1, 1285/100, 1285/200, 3294, 1312/6 a 1283 v kat. území Diakovce a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Diakovce, Hlavná 1, 925 81 Diakovce

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Diakovce, 925 81 Diakovce č. 108,

Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1573 a 1574/2 v kat. území Tešedíkovo a pozemkov register "E" KN parc. č. 3161, 2302 a 3220 v kat. území Tešedíkovo a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Tešedíkovo, 925 82 Tešedíkovo č. 860

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,

Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1636/1, 3841/2, 1613/2, 1129/1, 1123/5, 1123/8, 1128, 1122/10, 1122/13 a 1122/19 v kat. území Žihárec a pozemkov register "E" KN parc. č. 3841/200, 3841/100 a 3840/100 v kat. území Žihárec a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava.

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 21.09.2018 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.04.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

V priebehu územného konania boli zistené nové skutočnosti, bola upravená projektová dokumentácia stavby, preto za účelom spoľahlivého zistenia stavu veci, na objasnenie rozhodujúcich okolností dôležitých pre posúdenie stavby, v súlade s § 32 ods. 1 zákona           č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka o doplňujúce konanie nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.09.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

-          Obec Diakovce

-          Obec Tešedíkovo

-          Obec Žihárec

-          Železnice Slovenskej republiky

-          Slovenský pozemkový fond Bratislava

-          HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava

-          Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

-          Krajský pamiatkový úrad Nitra,

-          Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,

-          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

-          Okresný úrad Šaľa, oddelenie cestnej dopravy a pozemných komunikácii

-          Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

-          Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

-          Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP

-          Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

-          OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

-          Západoslovenská distribučná, a.s.

-          SPP – distribúcia a.s.,

-          Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

-          Michlovský, spol. s.r.o.,

-          Wisper s.r.o. Nové Zámky

-          Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

-          MeT Šaľa, spol. s.r.o.,

-          Heizer Optik s.r.o. Bratislava

-          SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa

-          CableNet, s.r.o., Galanta

-          Upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava,

-          Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

-          MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností

-          Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku

-          Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, súhlasy vlastníkov pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa, obce Diakovce, obce Tešedíkovo a obce Žihárec.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa obce Diakovce, obce Tešedíkovo a obce Žihárec. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Príloha:

-        situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

Zverejnené na internetovej stránke obce Diakovce dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke obce Tešedíkovo dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke obce Žihárec dňa .............................        

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného stavebného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 04.10.2018.

 

Príloha pre navrhovateľa:

-          overená projektová dokumentácia pre územné konanie

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1032/6, 2303/14, 1032/1, 1032/9, 2303/1, 1270, 2897/1, 1031, 2303/10, 890/1, 890/18, 890/24 a 1030/48 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 1323/1, 1834/103, 1845/200, 3294, 1318, 1845/100, 1835/100  a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-         Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 1. Vlastníci pozemku register "C" KN parc. č. 1315/1 v kat. území Diakovce a pozemkov register "E" KN parc. č. 1468, 1335/200, 1335/100, 1225, 1220/1, 1222/1, 1285/100, 1285/200, 3294, 1312/6 a 1283 v kat. území Diakovce a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Diakovce, Hlavná 1, 925 81 Diakovce

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Diakovce, 925 81 Diakovce č. 108

 

Obec Diakovce, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Diakovce – www.diakovce.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1573 a 1574/2 v kat. území Tešedíkovo a pozemkov register "E" KN parc. č. 3161, 2302 a 3220 v kat. území Tešedíkovo a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Tešedíkovo, 925 82 Tešedíkovo č. 860

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Tešedíkovo, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Tešedíkovo – www.tesedikovo.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1636/1, 3841/2, 1613/2, 1129/1, 1123/5, 1123/8, 1128, 1122/10, 1122/13 a 1122/19 v kat. území Žihárec a pozemkov register "E" KN parc. č. 3841/200, 3841/100 a 3840/100 v kat. území Žihárec a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Žihárec, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Žihárec – www.obecziharec.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

         6.         Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         7.         Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
 3. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

       11.       Slov. vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa

       12.       MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 831 47 Bratislava

 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

       15.       Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

       16.       Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

       17.       Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

       18.       Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

       21.       MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa

       22.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

       24.       SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava

       25.       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

       26.       CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta

       27.       SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

       28.       Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 1. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava

       31.       Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26

 1. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 2. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 3. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 4. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 na vedomie

 Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 

 ostatní

  Ing. Stanislav Sersen, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

-   k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

Prílohy

Situačka

(pdf - 426.04 kB)