Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2020 - 09:57  //  aktualizácia: 07.02.2020 - 09:58  //  zobrazené: 333

Informovanie verejnosti - Dusantox a ČOV

Vec

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

informuje verejnosť

 

o doručení právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu ŽP Bratislava, stáleho pracoviska Nitra, Mariánska dolina 7, Nitra                                                             č: 8559-49514/2020/Tit370211506/Z41 zo dňa 14. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 01. 2020 pre prevádzku

 

„Dusantox  a ČOV“

 

prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

 

Právoplatné rozhodnutie je verejnosti prístupné na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali v pracovných dňoch v čase úradných hodín po dobu 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Róbert Tölgyesi

                                                                                      zástupca primátora mesta Šaľa

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 31. 01. 2020

 

Prílohy