Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.01.2020 - 19:06  //  aktualizácia: 29.01.2020 - 19:08  //  zobrazené: 231

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a zvolávam zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční 3. februára  2020 o 16.30 hod. v kongresovej sále MsÚ
 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií 
3. Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
4. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020
5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - materiál číslo C 2/1/2020 (materiál bude distribuovaný v priebehu 6. týždňa)
6. Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
8. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
9. FK Veča – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali – Veči 
10. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
11. HKM Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali 
12. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
13. TJ Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN
č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku
v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Tibor Baran
predseda ekonomickej komisie