Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2020 - 11:30  //  aktualizácia: 17.01.2020 - 11:30  //  zobrazené: 204

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa
    v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 17. 01. 2020

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 17. 01. 2020

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 28. 01. 2020

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 29. 01. 2020

Prílohy