Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2019 - 13:29  //  aktualizácia: 20.11.2019 - 13:30  //  zobrazené: 215

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

25. novembra 2019 o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

na 1. poschodí ( číslo dverí 2.28 )

 

 

Program:

 

 1. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
 2. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018 
 3. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019
 5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 6. Mária Tranová, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Ing. Denisa Lelovicsová, Kukučínova 541/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Ing. Hüseyin Kösetürk, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne
  v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Norbert Kružlík, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali
 12. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – ponuka na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“
 13. Vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova
 14. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – úprava predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová