Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2019 - 09:46  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 09:47  //  zobrazené: 503

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

23. septembra 2019

o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

na 1. poschodí ( číslo dverí 2.28 )

 

 

Program:

 

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019
 1. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020
 2. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886
 3. Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 4. Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici
  v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“
 3. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu
  SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová