Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2019 - 09:39  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 09:39  //  zobrazené: 385

Zariadenie na produkciu argónu

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP,     Hlavná 2/1, Šaľa, č. OU-SA-OSZP-2019/004155-46-Ne zo dňa 21. 08. 2019 pre  navrhovanú činnosť, ktorou je

 

„Zariadenie na produkciu argónu”

 

navrhovateľa Messer Tatragas spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava,            IČO: 00685852.

 

 

Podané odvolanie ako aj všetky dokumenty k  navrhovanej činnosti sú  verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

Verejnosť sa k predloženému odvolaniu môže vyjadriť v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola táto informácia zverejnená.

 

 

                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                            primátor