Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.09.2019 - 14:56  //  aktualizácia: 04.09.2019 - 14:58  //  zobrazené: 550

Máte záujem o členstvo v komisii?

Mestské zastupiteľstvo v Šali zriadilo na zasadnutí konanom dňa 22. augusta 2019 komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

 

Náplň práce komisie spočíva v odbornom posudzovaní predložených návrhov na udelenie ocenenia z hľadiska ich opodstatnenosti, akceptovateľnosti, zmysluplnosti; vypracovávaní kvalifikovaných stanovísk.

Komisia zasadá spravidla raz ročne, obvykle v mesiaci október príslušného kalendárneho roka, resp. podľa potreby. 

 

V prípade, že máte záujem o členstvo v komisii, je potrebné odovzdať písomne (v podateľni mestského úradu) alebo elektronicky (na adresu: bohacova@sala.sk) vlastnoručne podpísanú žiadosť o členstvo v komisii.

V žiadosti uveďte svoje kontaktné údaje a profesijný životopis.

 

Koniec lehoty na odovzdanie žiadostí: 15. 09. 2019

Prílohy