Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.07.2019 - 08:17  //  aktualizácia: 31.07.2019 - 08:18  //  zobrazené: 390

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 06. 08. 2019 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí  v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Kúpa dotovanej technickej vybavenosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou - prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS, ostatnej technickej vybavenosti, a 116 bytov v bytovom dome s.č. ........ od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava
  5. Návrh na určenie výšky nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, s. č. ......, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13 v k. ú. Šaľa
  6. Zaujatie stanoviska komisie k spôsobu nakladania s majetkom mesta – byt č. 36 (1-izbový byt) na ul. Narcisovej 1948/19 v Šali - Veči
  7. Rôzne
  8. Záver

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie