Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.06.2019 - 11:33  //  aktualizácia: 26.06.2019 - 11:34  //  zobrazené: 382

VV - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad (na základe určenia Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/039020-2 zo dňa 11.10.2018) podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdilo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 12.10.2019 podala

spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom ul. Eisteinova č. 24, 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť 3Connect, s.r.o., so sídlom ul. Kračanská cesta č. 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 364 447

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

                 

(ďalej len “stavba“) na pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, s napojením na elektrickú energiu cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom (druh pozemkov orná pôda, ostatná plocha, trvalý trávny porast) tak,  ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Účel a popis stavby:

 • výstavba základňovej stanice systému GSM a výstavba plánovaného rádioreleového bodu, pričom technologické kabinety budú umiestnené na rošte, ktorý bude umiestnený na betónovej ploche rozmerov 2,10 m x 3,20 m pri päte stožiara,
 • stavba bude zabezpečovať šírenie signálu GSM v meste Šaľa a v obci Kráľová nad Váhom, zariadenie rádioreleového spoja zabezpečí prepojenie ZS cez sústavu riadiacich staníc BSC na rádio telefónnu ústredňu MSC,
 • vybudovanie oceľovej veže – trojboká priehradová rúrková konštrukcia výšky 50 m, ktorá bude umiestnená na betónovom základe,
 • konštrukcia bude mať 4 vnútorné oddychové plošiny vo výškach 7,50 m; 17,50 m; 27,50 m; 37,50 m a dve montážne plošiny so zábradlím - vo výškach 42,50 m a 47,50 m,
 • rebrík bez ochranného koša s priebežným istením systému SOII a káblový rošt šírky 400 mm  budú vo vnútri telesa veže,   
 • antény budú prichytené na anténne nosiče, ktoré budú uchytené na vrchnú časť stožiara,
 • vybudovanie oplotenia, osadenie nových antén troch smerových sektorov a parabolických antén, antény sa prepoja s technologickým zariadením pomocou koaxiálnych káblov, vedených na káblových roštoch,
 • napájanie technologického zariadenia bude riešené z existujúceho dvojitého stĺpa č.1 vzdušného vedenia (v blízkosti trafostanice TS-823-3) cez pozemky v katastrálnom území Kráľová nad Váhom a Šaľa. Meranie bude priame trojfázové v samostatnom rozvádzači RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Elektrická prípojka bude vedená v zemi od rozvádzača RE k ZS a bude ukončená v rozvádzači SPP7+RZ v oplotenom areáli O2 Slovakia, odkiaľ bude napojený technologický kabinet ELTEK 2200,
 • k objektu bude prístup po existujúcich asfaltových a poľných komunikáciách šírky 2 m.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, s napojením na elektrickú energiu cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom tak, ako je zakreslená na priložených situačných výkresoch v mierke 1:200 a 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných objektov a ktorú vypracoval Ing. arch. Szilárd Fónod, autorizovaný architekt, ev. č. 1331 AA, Blažov č. 127, 929 01 Kútniky.

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

 1. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Priestorové a výškové  umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená v navrhovanom oplotenom areáli O2 rozmerov 8,00 m x 10,00 m, ktorý bude umiestnený nasledovne:

 • vzdialenosť oploteného areálu od susedného pozemku register "C" parc č. 5025/1 k. ú. Šaľa  bude 7,10 m,
 • vzdialenosť areálu od päty hrádze bude na 22,70 m.
 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

Trasa napojenia bude riešená z existujúceho dvojitého stĺpa č.1 vzdušného vedenia (v blízkosti trafostanice TS-823-3) cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom. Meranie bude v samostatnom rozvádzači RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Elektrická prípojka bude vedená v zemi od rozvádzača RE k ZS a bude ukončená v rozvádzači SPP7+RZ v oplotenom areáli O2 Slovakia, odkiaľ bude napojený technologický kabinet.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky:

 OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy v súlade s ust. § 119 ods.1 stavebného zákona určuje mesto Šaľa za príslušný stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutia pre realizáciu stavby.

 Obec Kráľová nad Váhom bude v konaniach podľa stavebného zákona dotknutým orgánom, pretože časť stavby je umiestnená v jej katastrálnom území. – č. OU-NR-OVBP2-2018/039020-2 zo dňa 11.10.2018

 

Obec Kráľová nad Váhom:

 K zamýšľanej stavbe obec nemá námietky za predpokladu, že plánovaná spotreba  energie nebude na úkor rezervy pre rozvojové projekty obce.

 Bude rešpektované, že navrhovaná trasa zemnej NN prípojky sa nachádza v ochrannom  pásme protipovodňovej ochrannej hrádze.

 V lokalite NN prípojky je vybudovaná hlavná výtlaková rúra kanalizačná.

 Trafostanica a existujúci podperný bod č. 1 podľa údajov z katastra sú umiestnené na súkromných pozemkoch.

 V budúcnosti neuvádzať názov obce pri stavbách realizovaných mimo kat. územia obce.   

 Stanovisko  pod č. 50/2019 zo dňa 16.01.2019.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/13863-2/52712/Gro zo dňa 02.07.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR2-2018/000127-002 zo dňa 28.06.2018.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava:

 Realizáciou predmetnej stavby podľa predloženého návrhu nepríde k ohrozeniu verejného zdravia.

 Stavebník je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. pred začatím prevádzky technologického zariadenia v priestore dotknutom predmetnou stavbou predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na kolaudáciu predmetnej stavby a následne návrh na uvedenie priestoru s uvedeným technologickým zariadením do prevádzky a prevádzkový poriadok na schválenie, v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. – Záväzné stanovisko č. 09628/2019/ÚVHR/10532 zo dňa 04.02.2019.

 

Dopravný úrad Bratislava:

 Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve s umiestnením stavby a realizáciou podľa predložených podkladov súhlasí. – stanovisko č. 15929/2018/ROP-002/25517 zo dňa 19.07.2018.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

 Vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF je pozemok v katastrálnom území Kráľová nad Váhom KN C č. 5023/1.

 SPF voči plánovanej stavbe nemá námietky, konečné stanovisko však zaujme po predložení žiadosti o geometrický plán na oddelenie parcely potrebnej na stavbu a prístup k nej a zmenu druhu pozemku. Vlastníctvo k novovytvorenej parcele bude zachované.

 Na tento pozemok a pozemok, na ktorom bude zriadená prípojka NN, bude zriadené odplatné vecné bremeno až po ukončení stavby.

 Stanovisko č. SPFZ/2018/012381 zo dňa 06.02.2018.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava:

 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

 Vyjadrenie platí 2 roky za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

 Dodržať plánované technické a prevádzkové parametre ZS a RRB. - Vyjadrenie č. ASM-50-1602/2018 zo dňa 28.06.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, správa povodia dolného Váhu:

 S umiestnením stožiaru a oploteného areálu O2, ktoré je navrhnuté vo vzdialenosti cca 21,00 m od vzdušnej päty PSOH Váhu súhlasíme.

 S umiestnením prístupového chodníka od vzdušného ochranného pásma PSOH Váhu do areálu stožiaru súhlasíme. Prejazd motorovými vozidlami po telese ochrannej hrádze je zakázané.

 S navrhnutou trasou NN prípojky od oploteného areálu rodinných domov po areál stožiaru (vo vzdialenosti cca 22,7 m od vzdušnej päty PSOH Váhu) vedenej v súbehu s telesom PSOH Váhu súhlasíme, vedenie vo vzdušnom ochrannom pásme hrádze, pozdĺž oploteného areálu rodinných domov požadujeme umiestniť vo vzdialenosti min. 5,0 m od vzdušnej päty vodnej stavby. Spätný násyp materiálu realizovať so zhutnením na prirodzenú objemovú hmotnosť.

 V prípade trvalého zásahu do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. túto skutočnosť zmluvne doriešiť do doby kolaudácie predmetnej stavby.

 Zahájenie a ukončenie prác nahlásiť na SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa. Po dokončení stavebnej akcie žiadame účasť nášho zástupcu na preberacom a kolaudačnom konaní.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 7809/2017/2, CZ 31 460/2017 zo dňa 12.10.2017 a vyjadrenie zo dňa 09.04.2019.

 

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava:

 Parcela č. 5023/1 v k.ú. Šaľa sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa – Kolárovo, rozš.“ (evid. č. 5203 098) v správe Hydromeliorácie, š.p.

 Na parcele 5023/1 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody – vetva „A11“ DN 200 uvedenej vodnej stavby.

 Navrhovaná stavba vrátane elektrickej prípojky sa závlahovej vetvy „A11“ DN 200 nedotkne.

 Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. V prípade vydania rozhodnutia o odňatí časti parcely z PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod závlahou. – Vyjadrenie č. 250-2/120/2019 zo dňa 21.01.2019.

  

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Na parcele č. C-KN 50231, vedená ako druh pozemku – orná pôda, budú dotknuté záujmy ochrany poľnohospodárskej pôdy.

 Nakoľko predmetná stavba bude nachádzať mimo hraníc zastavaného územia Šaľa, je potrebné podľa § 17 ods. 5 zákona č. 220/2004 Z.z. požiadať správny orgán o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy s predložením príslušných dokumentov.

 Vyjadrenie č. OU-SA-PLO-2018/005163-2 zo dňa 14.06.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/001931-2 zo dňa 29.01.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2018/005180-2 zo dňa  19.06.2018):

 Odpady budú zneškodnené uložením na skládku príslušnej triedy.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2018/005171-2-Veg zo dňa 21.06.2018):

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2018/005166-2 zo dňa 18.06.2018):

 Ak sa na pozemku parc. č. 5023/1 k. ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené chránené živočíchy odovzdať odbornej organizácii prírody ŠOP SR, S-CHKO Dunajské Luhy. Vyjadrenie platí aj pre vydanie stavebného povolenia. Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava:

 Projektová dokumentácia  rieši 1kV elektrickú prípojku pre navrhovanú stavbu z existujúceho NN vedenia od istiacej skrine, s ukončením v elektromerovom rozvádzači, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom mieste.

 Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini elektrického vedenia.

 Hlavný istič dimenzovať  k požadovanému výkonu, t.j. max. In=25A/3f. s charakteristikou B, zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači.

 Meranie spotreby el. energie umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku, použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenskej distribučnej, a.s.   

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 1199/2019 zo dňa 10.01.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 • V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.- stanovisko č. TD/EX/540/2018/Kr zo dňa 09.07.2018.
 • Stavebník je povinný pred  začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.
 • Dodržať všetky všeobecné podmienky a upozornenia vyjadrenia č. TD/NS/0058/2019/Ka zo dňa 16.01.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu podzemného vedenia verejnej tlakovej kanalizácie v ich správe.

 Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

     -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Pred začatím prác je potrebné požiadať o vytýčenie v teréne.

 Vydanie kolaudačného rozhodnutia ZsVS a.s. podmieňuje potvrdením o dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, a neporušení verejného vodovodu počas výstavby.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 49761/2017 zo dňa 14.07.2017.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Dodržať všetky Všeobecné podmienky vyjadrenia č. 6611828846 zo dňa 10.10.2018.

 

 

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany:

 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-1873/2018 zo dňa 25.06.2018.  

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

 Mesto Šaľa súhlasí s realizáciou investičnej činnosti. – záväzné stanovisko č. 22346/2017/OSaKČ/3629 zo dňa 27.07.2017.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

Účastníci konania:

 • 3Connect, s.r.o., Dunajská Streda,
 • vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, pozemkov register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a pozemku register "C" parc. č. 1100/2 a pozemku register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom, a vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich
 • Slovenský pozemkový fond, Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničná námestie 8, 969 44 Banská Štiavnica.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu líniovej stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 12.10.2018 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Nakoľko predložený návrh neobsahoval potrebné podklady k umiestneniu predmetnej líniovej stavby, stavebný úrad konanie rozhodnutím pod č. 22227/2018/SU/4706 zo dňa 21.12.2018 prerušil na 30 dní a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania.

Po predložení potrebných podkladov stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.04.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky
 • Obec Kráľová nad Váhom,
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava,
 • Dopravný úrad Bratislava,
 • Slovenský pozemkový fond Bratislava,
 • MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Šaľa,
 • Hydromeliorácie, š.p. Bratislaba,
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad šaľa, odbor starostlivosti o ŽP,
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
 • SPP – distribúcia a.s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
 • Michlovský, spol. s.r.o.,
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností.

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlas vlastníka pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a úradnej tabuli obce Kráľová nad Váhom. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk a na internetovej stránke obce Kráľová nad Váhom www.kralovanadvahom.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabule.

 

 

 

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 12.02.2019.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie, situácia v mierke 1:200 a 1:500

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 2. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71
 3. Vlastníci pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, pozemkov register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a pozemku register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničná námestie 8, 969 44 Banská Štiavnica

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 12. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Dolná 16, 927 00 Šaľa
 13. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
 14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 15. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

ostatní

 1. Ing. arch. Szilárd Fónod, Blažov č. 127, 929 01 Kútniky
 2. Ing. Zsolt Nagy - 3Connect s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

 

na vedomie

 1. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

O2 situácia

(pdf - 930.68 kB)