Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2019 - 16:25  //  aktualizácia: 12.06.2019 - 16:26  //  zobrazené: 307

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení k pripomienkovaniu

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku
    a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 12.06.2019

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 12.06.2019

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 23.06.2019

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 24.06.2019

 

 

Prílohy