Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2019 - 13:47  //  aktualizácia: 12.06.2019 - 13:47  //  zobrazené: 283

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva
 
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční
 
24. 6. 2019 ( pondelok ) o 16.00 hod.
v zasadačke MsÚ na 1. poschodí
 
Program zasadnutia:
 
1. Otvorenie
2. Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020
3. Výsledky Testovania 9
4. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu ( 2021,2022)
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 
7. Aktuálne informácie
8. Záver
 
 
              S pozdravom
 
 
 
         Ing. Marián Krištof                                 predseda KŠ