Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2019 - 14:06  //  aktualizácia: 07.05.2019 - 14:07  //  zobrazené: 320

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a
 
 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktoré sa uskutoční 
13. mája  2019 
o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ
na 1. poschodí ( číslo dverí 2.28 )
 
 
Program:
 
1. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 06. 11.2018.
2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018.
3. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva.
4. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018.
5. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019.
6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu. 
7. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry. 
8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019.
9. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019.
10. Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 
a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
11. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
12. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05 Radošina – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
13. Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa.  
15. Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou. 
 
 
Ing. Tibor Baran
predseda komisie
 
 
Zapísala: Anita Petkovová