Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.04.2019 - 15:11  //  aktualizácia: 24.04.2019 - 15:12  //  zobrazené: 396

VV - Závesný balkón v byte č. 25 na bytovom dome č. 584/24 na ul. Jazernej v Šali

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 08.03.2018 podali

Miroslav Kudry, bytom ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

a Janette Kudryová, bytom ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Závesný balkón v byte č. 25 na bytovom dome č. 584/24
na ul. Jazernej v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 985/3 v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • prístavba a montáž závesného balkóna bytu číslo 25, vchod 24,
 •  hliníková konštrukcia balkóna, rozmerov 3,60 m x 1,30 m, výška 1,10 m sa zavesí na ukotvené háky.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle statického posúdenia č. 032SA190218   vypracovaného VISIA s.r.o., Ing. Dušanom Vajdom, číslo oprávnenia: 5889*13, ul. Sládkovičova č. 50/A, 927 01 Šaľa, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 1. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

 1. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: MARIMONT, s.r.o., ul. Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1. Pripojenie na inžinierske siete:

       nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 

 1. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.
 • Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.
 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 • Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných   bytov, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení  tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.   

 

Odôvodnenie:

Dňa 08.03.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavebné úpravy. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Miroslav Kudry, Janette Kudryová, Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu UL. Jazernej súp. 584.  na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa, Ing. Dušan Vajda

 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 03.05.2018.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

2. Janette Kudryová, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. Jazernej súp. 584.  na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa 

4. Ing. Dušan Vajda, Hlboká 20, 917 01 Trnava

5. EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek, Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta

6. MARIMONT, s.r.o., Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa.

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

7. Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

8. Janette Kudryová, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016