Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.03.2019 - 13:47  //  aktualizácia: 20.03.2019 - 13:47  //  zobrazené: 400

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

25. marca  2019

o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

na 1. poschodí ( číslo dverí 2.07 )

 

Program:

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.
 2. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019.
 3. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa.
 4. Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 5. Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 6. PRADOR spol. s.r.o., 925 81  Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 7. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 8. Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN číslo 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1,
  927 01 Šaľa; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla,
  Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely CKN číslo 2506/4, nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júliu Gállovú, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa.
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa.
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie.
 13. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou.
 14. KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta.
 15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta.
 16. SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta.
 17. Návrh na úpravu nájomného bytov v "Bodovom bytovom dome B1", súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v "Bodovom bytovom dome B2", súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa.
 18. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – žiadosť o zámenu pozemkov.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala: Anita Petkovová