Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.12.2018 - 07:46  //  aktualizácia: 11.12.2018 - 07:47  //  zobrazené: 544

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

MESTO
ŠAĽA
________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________
Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, Slovenská republika
  Tel.: +421 /0/ 31 770 5981-4 / Fax: +421 /0/ 31 770 6021
          E-mail: mesto@sala.sk / http://www.sala.sk 
                                     IČO: 306 185
 
 
Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo                      Vybavuje/klapka                         Šaľa
                                     21570/2018/SU/1082      Mgr. Lukačovičová, kl.425         10.12.2018  
 
 
 
V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 
A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 
 
 
Spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o. , so sídlom Ul. Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO s.r.o., so sídlom Ul. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551 
(ďalej len "stavebník") dňa 18.08.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra
SO – 01 Komunikácia
SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie
SO – 03 Chodník
SO – 04 Pripojovací chodník
 
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17, 2848/1 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
 
Stavba obsahuje:
SO – 01 Komunikácia
v navrhovanom území IBV Pekná cesta budú vybudované dve ulice – komunikácia MO 6,5/30, f.t. C3,
komunikácia v území bude zokruhovaná a v podhrádzovom priestore bude komunikácia pripravená na budúce pokračovanie výstavby,
celková šírka dopravného priestoru medzi obrubníkmi je 5,5 m,
 
SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie
existujúca príjazdová komunikácia šírky 4,5 – 5,0 m sa zrekonštruuje na šírku komunikácie 6,5 m triedy MO 7,5/40, f.t. C3,
odstránenie existujúceho asfaltového povrchu,
náletová zeleň a krovinaté porasty budú v šírke 1m od komunikácie odstránené
 
SO – 03 Chodník
chodník pre peších zo zámkovej dlažby bude na jednej strane komunikácie,
šírka chodníka bude 2,0 m,
 
SO – 04 Pripojovací chodník
zhotoví sa nový pripojovací chodník pozdĺž rekonštruovanej pripojovacej komunikácie na Družstevnej ulici, 
šírka pripojovacieho chodníka je v mieste navrhovanej výstavby 2,0 m, 
v ostatnej časti bude chodník šírky 1,5 m.
 
 
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
 
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty. 
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       
 
Príloha:
- situácia
 
Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. PeTEXO s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
3. Ing. Peter Žák – Z_PROJECT s.r.o., Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica
4. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb
 
            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
5. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6.   Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica
7.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa 
8. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
11.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
12. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
15. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
18. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
19. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
22. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
24. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 
 
 
na vedomie
PeTEXO s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa  (splnomocnený zástupca stavebníka)
k spisu 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016