Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.08.2018 - 08:30  //  aktualizácia: 01.08.2018 - 08:30  //  zobrazené: 1428

VV - Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

Upovedomenie o zaslaní spisového materiálu na odvolací orgán

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Vás ako účastníkov konania upovedomuje, že odvolanie so spisovým materiálom stavby

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, bol zaslaný na odvolací orgán - Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra, na preskúmanie v odvolacom konaní.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

Za deň doručenia sa pokladá posledný, 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Vyvesenie upovedomenia o zaslaní spisu oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, a obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom na svojich internetových stránkach.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke dňa   .............................

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 3. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
 6. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
 7. FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov č. 50
 8. LOXWOOD, s.r.o., Vašinova 134/16, 949 01 Nitra
 9. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 11. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
 12. Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
 13. JINAGRO, s.r.o., 927 05 Dlhá nad Váhom č. 274
 14. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
 15. SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany
 16. Agro Invest Group s.r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom č. 633
 17. DOLINA, spol. s r.o., Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina
 18. FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
 19. A. I. GREEN ENERGY, s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
 20. ARCADE INVEST, s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce
 21. LÁNG, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 513
 22. Reality holding+, s.r.o., Bôrická 13, 010 01 Žilina
 23. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. územiach mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom, časť obce Horný Jatov

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie

 1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 • k spisu

 

           

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Jozef Belický

                                                                                                  primátor mesta

Prílohy

Príloha

(pdf - 807.12 kB)