Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.07.2018 - 08:36  //  aktualizácia: 20.07.2018 - 08:36  //  zobrazené: 494

VV - IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

 

 

R O Z H O D N U T I E

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

Dňa 19.03.2018 podala spoločnosť Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o. , so sídlom Ul. Mierova 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789 (ďalej len „stavebník“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

SO  12 VN prípojka

SO 13.1 Trafostanica

SO 14.2 NN rozvody IBV

 

(ďalej len „stavba“), na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16 a 2848/17 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, mimo zastavaného územia Šaľa.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:

 

Stavba

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

SO  12 VN prípojka

SO 13.1 Trafostanica

SO 14.2 NN rozvody IBV

 

v rozsahu stavby:

SO  12 VN prípojka

    nová VN-22kV káblová prípojka bude s napojením z nového ručne ovládaného zvislého úsekového odpínača (UO-400A, 25kV UVEI 25/400 PPN), ktorý bude osadený na existujúcom podpernom bode P.Č. 85 typu „D“ v úseku 3-4 vzdušného VN-22kV vedenia č. 442,

    prípojka bude vyhotovená káblovým vedením 3x(NA2XS2Y 1x240 mm2),

    káblový zvod v trase zo stĺpa bude uložený v ochrannej plastovej rúrke s min. krytím do zeme 1m,

    celková trasa 194 metrov,

SO  13.1 Trafostanica

    na parcele č. 2848/16 vo vlastníctve spoločnosti IQ Bývanie s.r.o. je navrhnutá betónová, bloková, nadzemná kiosková trafostanica 400 kVA na zásobovanie energiou pre navrhovanú obytnú zónu so samostatným priestorom pre transformátor, VN a NN,

SO  14.2 NN rozvody IBV

    z trafostanice budú vedené rozvody ZSDIS pre obytnú zónu,

    použijú sa káble NAVY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť a budú ústiť do plastových pilierových skriniek.

 

stavba sa

povoľuje

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 848/17 v katastrálnom území Šaľa a na pozemku register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, mimo zastavaného územia Šaľa, ku ktorým má stavebník iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 19.10.2016 pod č. 04438/2016/SU/03117, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2017.

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval elektrotechnik špecialista Peter Karas, Ul. Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa.

 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.   Stavba bude realizovaná v súlade s ustanoveniami Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1713500031-ZoVP zo dňa 24.04.2018.

3.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

 

4.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

5.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

6.   Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

7.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberového konania.

 

8.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

 

9. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

 

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky     

pre uskutočnenie stavby.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

          Rozhodol, že je nevyhnutné vykonať predstihový archeologický výskum.

   Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2016/15429-4/74089/Pat zo dňa 28.09.2016.

 

OR riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

          S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

          Stanovisko č. ORHZ-NR1-1092-001/2017 zo dňa 16.08.2017.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

    Zneškodnenie, resp. zhodnocovanie odpadov zabezpečí na základe zmluvného zabezpečenia dodávateľ stavebných prác.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/004602-2 zo dňa 14.06.2017.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/004454-2 zo dňa 05.06.2017.

    Rozhodnutie na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich mimo les pod č. OU-SA_OSZP-2016/005768-5-Sta. zo dňa 22.08.2016.

    Dodržať všetky podmienky súhlasu pod č. OU-SA-OSZP-2016/006167-2 zo dňa 26.08.2016.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

    Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2017/001910-2 zo dňa 20.02.2017.

    Rozhodnutie č. OU-SA-PLO- 2016/007900-2 zo dňa 05.12.2016.

 

OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

   Investor požiada príslušný cestný správny orgán o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia,

   čiastočnú uzávierku prípadne iné povolenia, ktoré budú podľa charakteru stavebných prác potrebné bude investor včas konzultovať na ODI.

   Dodržať podmienky stanoviska pod č. ORPZ-SA-OPDP52-3-034/2017 zo dňa 22.07.2017.

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Galanta, Šaľa

   Pri umiestnení jednotlivých objektov líniovej stavby požadujeme zabezpečiť vzdušné ochranné pásmo PSOH Váhu v šírke min. 5,1 m od vzdušnej päty vodnej stavby.

   Pri prácach dbať na to, aby nebolo porušené teleso a vegetačné opevnenie vodohospodárskeho diela. Stavebný materiál počas výstavby objektov stavebnej akcie požadujeme uložiť mimo telesa a ochranného pásma hrádze.

   Zahájenie a ukončenie prác žiadame nahlásiť na SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa. Po dokončení stavebnej akcie žiadame účasť nášho zástupcu na preberacom a kolaudačnom konaní, na ktorom nám budú odovzdané výkresy skutočného umiestnenia predmetných objektov. Realizácia stavebnej akcie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 27 odst. 1 písm. a) podlieha súhlasu miestne príslušného úradu štátnej vodnej správy – OU – OSŽP Šaľa.

   Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 20.04.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta

·          Dodržať podmienky vyjadrenia č. 77891/2017 zo dňa 27.10.2017.

 

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

·          Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 21446/2018 zo dňa 26.03.2018.

·          Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 21448/2018 zo dňa 06.03.2018.

 

SPP – distribúcia a.s. Bratislava

·          Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.

·          Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.

·          Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.

·          Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/KS/848/2017/Kr zo dňa 11.10.2017.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

    V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

    Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

    V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611803903 zo dňa 11.02.2018.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa

×        S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

×        V dotknutej lokalite sa nenachádza optická kabeláž spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

×        Vyjadrenie č. 2184042 zo dňa 07.02.2018.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.

·          Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

·          Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0335/2018 zo dňa 01.02.2018.

 

CableNet s.r.o.

·          V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody SBD Šaľa v správe spoločnosti CableNet, s.r.o.

·          Vyjadrenie zo dňa 21.07.2016.

 

MeT Šaľa spol. s.r.o.

·          Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla vo vlastníctve našej spoločnosti.

·          Stanovisko č. 354/2016/SZ zo dňa 22.07.2016.

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

·          Mesto Šaľa súhlasí a nemá pripomienky s vedením inžinierskych sietí. Pripojovacia komunikácia, pripojovací chodník, rozvody vody, plynu, tlakovej kanalizácie, VO, ďalej prípojky vody a VN budú riešené v mestskom pozemku a následne v pozemku investora.

·          Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 0828/2017/OSMaZM spis. Č. 0263/2017 zo dňa 17.01.2017.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností

·          V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

·          Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska č. 19400/2017/OSaKČ/3490 zo dňa 19.07.2017.

 

10.  Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

 

11.  Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.

 

12.  Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

 

13.  Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

14.  Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

15.  Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

 

16.  Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, IQ Bývanie s.r.o. Galanta, Mesto Šaľa, Peter Karas a vlastníci susedných pozemkov a stavieb

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 19.03.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 20.04.2018.

 

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Príloha:

- situácia

 

Príloha pre stavebníka:

- overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

         1.         IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Peter Karas, Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         6.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

         7.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

         9.         Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

       10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01  Šaľa
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

       13.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 4. Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 5. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 6. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 8. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

    IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta (splnomocnený zástupca stavebníka)

-          k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 492.36 kB)