Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.06.2018 - 16:42  //  aktualizácia: 18.06.2018 - 16:43  //  zobrazené: 650

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2018 ( štvrtok ) o 15,30 h v budove domu kultúry.
 

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrne leto 2018 – zástupca MsKS
4. Priority a návrh investičných akcií na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu - členovia komisie
5. Hodnotiaca správa PHSR za rok 2017 – členovia komisie
6. Memoriálna tabuľa v cintoríne – predseda komisie
7. Objektív Františka Kollára – vyhodnotenie súťaže fotografov- preds. kom.
8. Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1. polrok 2018-taj.komisie
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie

Šaľa, 18.6.2018
Július Morávek
predseda komisie

Prizvaný:
Ing. Botka, vedúci MsKS