Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.06.2018 - 10:11  //  aktualizácia: 08.06.2018 - 10:11  //  zobrazené: 479

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 12. 06. 2018 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí                    v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu
4. Vyhodnotenie plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2012 – 2016 s výhľadom do roku 2021
5.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 - 2022
6. Rôzne
7. Záver
 
 
MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                              predseda komisie