Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.04.2018 - 15:19  //  aktualizácia: 24.04.2018 - 15:20  //  zobrazené: 427

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia k pripomienkovaniu

N Á V R H 
všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šaľa

k pripomienkovaniu


Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6
a Energetická koncepcia mesta Šaľa


Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 24.04.2018
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 24.04.2018
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 06.05.2018
Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 07.05.2018

 

Prílohy