Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.04.2018 - 09:05  //  aktualizácia: 23.04.2018 - 09:05  //  zobrazené: 438

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A


STAVEBNÉ POVOLENIE


Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185
(ďalej len "stavebník")  podalo dňa 22.11.2017 žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní na líniovú stavbu:

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2
- v časti výstavby nových svetelných miest

(ďalej len "stavba") na verejnom priestranstve v priestore sídliska Šaľa – Veča na uliciach Narcisová, Cintorínska, Gen. L. Svobodu, Slnečná, Fraňa Kráľa a na uliciach Mostová, Nešporova, Horná, Švermova, Murgašova, Sládkovičova, Kukučínova, Vinohradnícka, Štúrova - M.M. Hodžu kat. územie Šaľa.

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaním s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) a rozhodol takto:

Stavba
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2
- v časti výstavby nových svetelných miest

Stavba obsahuje:

 navrhované stožiare sú vyhotovené z vysokokvalitného hliníku s povrchovou úpravou formou eloxácie, ktorá zabezpečí stálosť a ochranu materiálu proti vonkajším vplyvom prostredia výstavba nových svetelných miest,
 -stožiare sú hliníkové, eloxované, stožiare s betónovým prefabrikátom s elastomérom výšky 5 m až 10 m,
 pre stožiare verejného osvetlenia sú vyrobené ako základy betónové pätky z betónu triedy C25/30, výstuž tvoria oceľové rošty s pozinkovanými závitmi, na ktorý sa montuje stožiar,
prívod NN rozvodu sústavy VO TN-C zospodu
 na stožiare sú uchytené výložníky z vysokokvalitného hliníku s povrchovou úpravou formou eloxácie zabezpečí stálosť a ochranu materiálu proti vonkajším vplyvom prostredia,
 svietidlá budú osadené LED výkonnými svetelnými zdrojmi – cestné a parkové podľa výkonu,
 počet nových stožiarov: 38 ks.

na verejnom priestranstve v priestore sídliska Šaľa – Veča na uliciach Narcisová, Cintorínska, Gen. L. Svobodu, Slnečná, Fraňa Kráľa a na uliciach Mostová, Nešporova, Horná, Švermova, Murgašova, Sládkovičova, Kukučínova, Vinohradnícka, Štúrova - M.M. Hodžu kat. územie Šaľa, vo vlastníctve stavebníka, druhy pozemkov zastavané plochy a nádvoria, za účelom modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o., autorizovaný stavebný inžinier s ev. č. 5663*I4, Hrubý Šúr 44, 903 01 Senec.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o., autorizovaný stavebný inžinier s ev. č. 5663*I4, Hrubý Šúr 44, 903 01 Senec, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

5. Stavba bude dokončená najneskôr  do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude EL-TRAS spol. s.r.o., Hrubý Šúr 44, 903 01 Senec.

7. Pripojenie na inžinierske siete:
 objekt bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí –elektrickú energiu.

8. Všetky inštalácie musia uskutočňovať odborní pracovníci.

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.

10. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 367/2017/SZ zo dňa 17.08.2017.


Michlovský, spol. s r.o. Piešťany
 Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA- 1826/2017 zo dňa 24.08.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Na uvedenom území sa uskutoční výrub drevín a krovinatých porastov. Na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 Investor počas výstavby zabezpečí rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.
 Dodržať  všetky podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/006167-2 zo dňa 30.08.2017.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/006179-2 zo dňa 20.09.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž.
 Vyjadrenie č. SB2174337 zo dňa 25.08.2017.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SSP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0571/2017/Kr zo dňa 24.08.2017.

CableNet s.r.o.
 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
 V miestach, kde sa  podzemné vedenia križujú s jestvujúcou komunikáciou je potrebné použiť dočasnú ochranu týchto vedení, ktorú je treba konzultovať so spol. CableNet s.r.o. na tel. č. 0903 725 345.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 28.08.2017.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.
 Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
 V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
 Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 17.09.2017.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611725192 zo dňa 07.09.2017.

MENERT-THERM, s.r.o.
 V lokalite, kde sa bude realizovať  stavba sa nachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 Pred realizáciou treba zabezpečiť vytýčenie trás v teréne za účasti nášho pracovníka.
 Pri realizácii žiadame o dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla v zmysle § 36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 385/2017 zo dňa 21.08.2017.

Wisper s.r.o.
 Stavba zasahuje do územia, kde má spoločnosť Wisper s.r.o. rozvody podzemných vedení.
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Preukázané oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Dodržať všetky podmienky stanoviska.

HEIZER OPTIK s.r.o.
 V dôjde k priamemu styku  s podzemnými telekomunikačnými vedeniami optickej siete prevádzkovateľa FIBRE NET s.r.o.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 087/17 zo dňa 18.08.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ( Ing. Szabó 031/773 7506
 Podľa §19 ods.. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať rúry s modrými prúžkami.
 V zmysle §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný s prevádzkovateľom vykonávať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 58488/2017 zo dňa 18.08.2017.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Svietidlá budú umiestnené len na tých podperných bodoch, na ktorých sú aj v súčasnosti.
 Súčasťou rekonštrukcie musí byť aj výmena fázových vodičov za izolovaný zväzkový vodič vrátane nulového vodiča.
 Rozvádzače verejného osvetlenia nesmú byť umiestnené na podpernom bode, len ako voľne stojaci rozvádzač.
 Uzatvorenie zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Západoslovenskou distribúciou a.s. ako vlastníka vedenia a mestom v predmetnej veci.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 58915/2017 zo dňa 21.08.2017.

Ďalšie podmienky:
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníkov, resp. prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady.
 Stavebník ku kolaudácii predloží potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania na MsÚ Šaľa, referát informatiky.
 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží vyjadrenie Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie o naložení so stavebným odpadom počas realizácie stavby.
 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

11. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom ” Stavba povolená “.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

16.  Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Účastníci konania:
Mesto Šaľa, Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o. Hrubý Šúr, ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).


O d ô v o d n e n i e:

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 306 185 podalo dňa 01.03.2018 žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu.

Stavebný úrad dňa 07.03.2018 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozornil ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Príloha:
- situácia

Poplatok:
Podľa § 4 ods.1 a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku.


Doručí sa:
účastníkom konania (verejná vyhláška)
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o., Hrubý Šúr 44, 903 01 Senec
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
10. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
11. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
16. Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
17. Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
18. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
na vedomie
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
- k spisu

 

 


                                PaedDr. Roman Urbánik
                                         starosta obce