Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2018 - 07:20  //  aktualizácia: 11.04.2018 - 07:21  //  zobrazené: 503

VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
Stavebné povolenie - upovedomenie o odvolaní

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydalo pod č. 2322/2018/SU/70  zo dňa 21.02.2018 stavebné povolenie na líniovú stavbu

Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa
SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 01.2 Parkovacie stojiská
SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších
SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov
SO 01.5 Sadové úpravy
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie), pre stavebníka
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta (ďalej len "stavebník").

Dňa 22.03.2018 podal účastník konania Filip Király, trvale bytom Ul. Šafárika 11, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 916, v zákonnej lehote odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu. Kópia tohto odvolania je prílohou tohto upovedomenia.
Mesto Šaľa, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a súčasne ich
vyzýva

aby ste sa v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k nemu vyjadrili. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa, bude odvolanie postúpené Okresnému úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušnému odvolaciemu orgánu. 

Príloha:
- kópia odvolania

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

 

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Z Projekt s.r.o., Ing. Peter Žák, Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
3. STRAW building wetBLOC s.r.o., P. Pázmáňa č. 50/17, 927 01 Šaľa
4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753
- Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)
- Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)
- MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)
- Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)
- Bytový dom súp. č. 1025
- Bytový dom súp. č. 916
- Bytový dom súp. č. 956
- Bytový dom súp. č. 1059

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie
5. Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
- k spisu

 

 

 

 


                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                                 vedúca stavebného úradu
                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016


                                                                                                  

 

 

 

 

Prílohy

Odvolanie voči rozhodnutiu

(pdf - 778.67 kB)