Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 29.03.2016 - 14:52  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 09:06  //  zobrazené: 187

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2016 o 18.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


Časť I.

1.    Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

B.    Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 - materiál číslo B 1/4/2016
predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

D.    Majetkové záležitosti

1.    Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

2.    Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3.    COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM


Časť IV. Ukončenie      Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Prílohy

Materiál k rokovaniu

(zip - 4.42 MB)