Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.04.2014 - 14:29  //  aktualizácia: 15.04.2014 - 14:32  //  zobrazené: 523

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014, ktoré sa uskutoční 24. apríla 2014 o 17.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy Nie sú predmetom rokovania.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení Nie sú predmetom rokovania.

C. Hospodárenie mesta Nie sú predmetom rokovania.

D. Majetkové záležitosti

1. Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 2/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

2. Slávka Palatická, Orechová 17, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 4/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Peter Tóth – PEGAS, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 5/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova 1013, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 6/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 7/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/3, súp. č. 1015, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 8/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/4, súp. č. 1016, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 9/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. Pharm. Dr. Gabriela Štefančová Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 10/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. RANA, s.r.o., Lúčna 1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 11/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., Novomeského 774/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 13/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

11. BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 15/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

12. Daniel Chatrnúch a Lívia Chatrnúchová, Šaľa, Okružná 1024/12 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 16/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

13. ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/3/2014 (pôvodne materiál číslo D 22/2/2014) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie