Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 06.03.2017 - 22:30  //  aktualizácia: 07.03.2017 - 07:39  //  zobrazené: 1434

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

ktoré sa uskutoční 16. marca 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/2/2017
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa 1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií) - materiál číslo B 1/2/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 2/2/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

3. Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 3/2/2017 (materiál bude distribuovaný v priebehu 11. týždňa)
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016 - materiál číslo C 1/2/2017
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/2/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti“ - materiál číslo C 3/2/2017 (materiál bude distribuovaný počas 11. týždňa)
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ

D. Majetkové záležitosti

1. Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA, P. Pázmaňa 2020/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

2. František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

3. Katarína Vargová, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

4. IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01  Galanta – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

5. Zoltán Káras a Darina Kárasová, Hliník 1903/20, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 5/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

6. Peter Tóth, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa – žiadosť o zmenu v osobe nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
7. Helena Takáčová a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

8. Prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

9. Ľubica Hadnaďová, Smetanova 1210/31, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu - materiál číslo D 9/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

10. Úprava nájomných vzťahov k pozemku parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

11. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – úprava nájomného vzťahu
- materiál číslo D 11/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa - materiál číslo D 12/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Pavla Mičeka, ul. Hlavná 69, Šaľa - materiál číslo D 13/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Annu Hrajnohovú, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa - materiál číslo D 14/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera
a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa - materiál číslo
D 15/2/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa - materiál číslo D 16/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely
č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej - materiál číslo D 17/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa - materiál číslo D 18/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

19. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C, parcelné číslo 985/3 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 19/2/2017
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie

20. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“ - materiál číslo D 20/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

21. Návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali„ - materiál číslo D 21/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

22. Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava – návrh na udelenie súhlasu na budúci prenájom časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly - materiál číslo D 22/2/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 15.25 MB)