Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 31.03.2014 - 17:25  //  aktualizácia: 31.03.2014 - 17:29  //  zobrazené: 655

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2014 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/2/2014 predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 25. 03. 2014 - materiál číslo A 3/2/2014  predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

4. Informácia o zmluvných vzťahoch týkajúcich sa odpadového hospodárstva v meste Šaľa - materiál číslo A 4/2/2014  predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2013 - materiál číslo A 5/2/2014  predkladá Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS     

6. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 6 - materiál číslo A 6/2/2014  predkladá Martin Alfӧldi, primátor mesta

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 1/2/2014 predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2014 predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ                                                                  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - materiál číslo B 3/2/2014 predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo B 4/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Návrh na doplnenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa - materiál číslo B 5/2/2014 predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – úprava nájomného v bytoch v domoch s opatrovateľskou službou - materiál číslo B 6/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2014 - materiál číslo C 1/2/2014 predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh cenníka za služby detských jasieľ - materiál číslo C 2/2/2014 predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

3. Určenie platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 3/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 4/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

5. Návrh spôsobov riešenia reštrukturalizácie úverov - materiál číslo C 5/2/2014  predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

D. Majetkové záležitosti

1. František Szetei, Nitrianska 1934/10, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

2. Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4 – opätovná žiadosť - materiál číslo D 3/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Slávka Palatická, Orechová 17, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Peter Tóth – PEGAS, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova 1013, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/3, súp. č. 1015, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nešporova A/4, súp. č. 1016, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Pharm. Dr. Gabriela Štefančová Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

11. RANA, s.r.o., Lúčna 1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

12. Alžbeta Štefanovičová, Osloboditeľská 9807/10, Bratislava; Zoltán Čápka, Záhorácka 1934/65, Malacky; Slavomír Zuzčák, Vinohradnícka 222/4, Šaľa – nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta na návrh darcov - materiál číslo D 12/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

13. Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., Novomeského 774/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

14. Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60  Nové Zámky – odpísanie pohľadávok - materiál číslo D 14/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

15. BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

16. Daniel Chatrnúch a Lívia Chatrnúchová, Šaľa, Okružná 1024/12 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 16/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

17. Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, Šaľa; Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa – prevod pozemku pod garážami na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely č. 1030/1 - materiál číslo D 17/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely číslo 67/102 vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky parcela číslo 3627/6 a parcela číslo 3627/7 vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o. - materiál číslo D 18/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

19. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“ formou elektronickej aukcie - materiál číslo D 19/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

20. Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva - pozemok, parcela registra E katastra nehnuteľností číslo 312 - materiál číslo D 20/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Fraňa Kráľa v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA, s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa - materiál číslo D 21/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

22. ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 22/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

23. OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91  Kráľová nad Váhom č. 719 – návrh riešenia na vhodnú lokalitu pre útulok pre opustené zvieratá - materiál číslo D 23/2/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

24. Analýza všetkých športových klubov, občianskych združení, neziskových organizácií s priamym finančným dosahom na rozpočet mesta Šaľa - materiál číslo D 24/2/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/2014 „Čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, nádrží artézskych studní a zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob“ - materiál číslo F 1/2/2014 predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Prílohy