Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 09.12.2011 - 12:57  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:25  //  zobrazené: 2625

12/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 12/2011  |  dátum konania: 08.12.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
- Doplnenie bodu číslo C 1/12/2011 – Stanovisko primátora mesta k stavu prípravy rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 namiesto stiahnuté materiálu číslo C 1/12/2011

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 1/12/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 12/2011 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. ukladá
priebežne informovať mestské zastupiteľstvo o plnení Uznesenia č. 4/2009 – XII. a Uznesenia č. 6/2010 – VII.
T: trvale

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 2/12/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 12/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania VZN č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach,
B. berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania VZN č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 3/12/2011 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej - doplniť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 o následnú finančnú kontrolu zameranú na efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečovaní a vykonávaní činnosti v roku 2011 v mestskom kultúrnom stredisku a mestskej knižnici.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana - doplniť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 o vykonanie kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a č. 6/2010 – VII. pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 12/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 4/12/2011 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 24. 11. 2011

Uznesenie č. 12/2011 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 24. 11. 2011,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 24. 11. 2011.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 5/12/2011 - Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2010/2011 a stave   v školskom roku 2011/2012

Uznesenie č. 12/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2010/2011 a stave v školskom roku 2011/2012,
B. berie na vedomie
informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2010/2011 a stave v školskom roku 2011/2012.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 1/12/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa

Uznesenie č. 12/2011 – VI. (so zapracovaním poslaneckých návrhov Ing. Jozefa Mečiara a Mgr. Júliusa Morávka)
- doplniť do § 11:
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný zákon neurčuje inak (zákon č. 596/2003 § 3 ods. (11), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
- doplniť do § 13 nový bod:
vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (§ 3 ods. (11) zákon č. 596/2003),
- doplniť:
do § 11 bod 6, písmeno c) schvaľuje plán verejného obstarávania na všetky obstarávania, ktorých predpokladaná výška presahuje 10 000 EUR na tovar a služby a 20 000 EUR na stavebné práce;
do písmena d) prerokúva výsledky verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené podľa písmena c), inak odporúča štatút mesta v predloženej podobe schváliť.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
novelizáciu Štatútu mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 2/12/2011 - Návrh na novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Morávka – rozdeliť hlasovanie na dve časti.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 12/2011 – VII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara
/1. zmena/):
- zmeniť v § 5 bod (3):
Materiály na rokovanie MsZ budú najneskôr 10 dní pred rokovaním publikované
na pracovnom portáli samosprávy, zverejnené na internetovej stránke mesta a uložené
do poslaneckých schránok tých poslancov, ktorí o to požiadajú.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“,
B. schvaľuje
novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom
a upravenom znení, a to s účinnosťou od 1. januára 2012.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara (2. zmena) – zmeniť v § 31 bod (1):
- Z každého zasadnutia MsZ sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica. V zápisnici sa uvedie aj to, kto riadil schôdzu, zloženie návrhovej komisie, schválený program rokovania, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci neboli prítomní, ktorí poslanci žiadali svoju neúčasť ospravedlniť, ktorí rečníci vystúpili v rozprave vrátane stručného obsahu ich vystúpenia a aký bol výsledok hlasovania. Do zápisnice nie je potrebné uviesť obsah vystúpenia vo faktickej poznámke.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Materiál číslo B 3/12/2011 - Návrh dodatku č. 2 k internému predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 návrh dodatku č. 2 k interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 2 k internému predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 4/12/2011 - Návrh na zrušenie Uznesenia č. 5/2007 – IV. zo dňa
4. júla 2007 v znení Uznesenia č. 6/2007 – XIV. zo dňa 6. septembra 2007 a Uznesenia
č. 3/2009 – XIX. zo dňa 21. mája 2009

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 5/2007 – IV. zo dňa 4. júla 2007 v znení Uznesenia
č. 6/2007 – XIV. zo dňa 6. septembra 2007 a Uznesenia č. 3/2009 – XIX. zo dňa
21. mája 2009, ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 5/2007 – IV. zo dňa 4. júla 2007 v znení Uznesenia č. 6/2007 – XIV. zo dňa 6. septembra 2007 a Uznesenia č. 3/2009 – XIX. zo dňa 21. mája 2009.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 5/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o organizácii miestneho referenda

Uznesenie č. 12/2011 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o organizácii miestneho referenda,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 16/2011 o organizácii miestneho referenda
v predloženom znení.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 6/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou

Uznesenie č. 12/2011 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 17/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou v predloženom
a upravenom znení.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar,

Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 7/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa

Uznesenie č. 12/2011 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 8/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Uznesenie č. 12/2011 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v predloženom znení.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 10/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mileny Veresovej č. 1 – v § 10 ods. (2) písm. a) stanoviť daň za psov v činžových domoch na 27 Eur a zrušiť text „(občan do 61 rokov, vrátane)“

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 6
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Hlasovanie neplatné z dôvodu vznesenia námietky o nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Skúšobné hlasovanie:

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 8
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 5
Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Hlasovanie o vznesenej námietke:

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Opakované hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej č. 1:

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Mileny Veresovej č. 2 – v § 10 ods. (2) písm. b) zmeniť text „(občan nad 62 rokov, vrátane)“ na „(osamelo žijúci dôchodca)“, 

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Uznesenie č. 12/2011 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 20/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo B 11/12/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 12/2011 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 21/2011 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo C 2/12/2011 - Návrh cenníka vstupného – Zimný štadión mesta Šaľa, platný od 09. 12. 2011

Uznesenie č. 12/2011 – XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej -doplniť, že ide o jednorázový vstup, ďalej kategória deti a mládež do 18 rokov cena 1 Euro, kategória školské družiny cena 0,60 Eur, sprievod neplatí a ostatné kategórie navrhuje ponechať v navrhnutej podobe)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh cenníka vstupného – Zimný štadión mesta Šaľa, platný od 09. 12. 2011,
B. schvaľuje
cenník vstupného – Zimný štadión mesta Šaľa, platný od 09. 12. 2011 podľa predloženého a upraveného návrhu. 

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 1/12/2011 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie, Dostojevského rad 4, Bratislava – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 12/2011 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v:
1. zosúladení právneho a skutkového stavu užívanej časti pozemku,
2. bol zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa
16. novembra 2011,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlavnej ul. v Šali, novovytvorenej CKN parc. č. 2026/5 v k. ú. Šaľa (v súlade s GP č. 16/2011 overeného Správou katastra pod
č. 302/2011, dňa 21. 10. 2011) o výmere 15 m2, v cene 34,96 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 524,40 Eur pre Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie, Dostojevského rad 4, Bratislava.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 2/12/2011 - Fotoklub Šaľa, o.z. – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v SD v Šali - Veči – schválenie prenájmu majetku mesta, nebytových priestorov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej v znení:
- C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šali - Veči, t. j.
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012, režijné náklady vo výške 200 Eur/rok.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 4
Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mileny Veresovej v znení:
- C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šali - Veči, t. j.
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012, režijné náklady vo výške 25 % z navrhnutej sumy 868,35 Eur.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 6
Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej v znení:
- C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šali - Veči, t. j.
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012, režijné náklady odpustiť v plnej výške.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 8
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov
v Spoločenskom dome Šali – Veči,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa:
1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v záujmovo-spoločenskej a kultúrno-vzdelávacej činnosti Fotoklubu Šaľa, o. z.,
2. zámer bol schválený v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 23. 11. 2011,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šali - Veči, t. j.
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012, režijné náklady si nájomca bude hradiť v plnej výške.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/12/2011 - František Gál, Veľká Mača 886 – žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nájomnom byte na ul. Rímskej 2138/3 v Šali

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – stiahnuť materiál z programu rokovania..

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Materiál číslo D 4/12/2011 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici   v Šali - VI.“ a opätovný návrh podmienok  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiál z programu rokovania..

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Materiál číslo D 5/12/2011 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – IV.“

Uznesenie č. 12/2011 – XVI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Eriky Velázquezovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – IV.“,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – IV.“,
C. odporúča
1. nevyhlasovať súťaž na odpredaj tohto majetku,
2. v rozpočte na rok 2012 vyčleniť čiastku vo výške cca 5 000 EUR,
3. budovu zakonzervovať tak, aby nedošlo k jej znehodnocovaniu.
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 6/12/2011 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali (za areálom poisťovne Allianz), parc. č. 2026/1 o výmere 784 m2 – III.“

Uznesenie č. 12/2011 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. Šali (za areálom poisťovne Allianz) parc. č. 2026/1
o výmere 784 m2-III.“,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti časť pôvodnej parc. č. 2026/1 vedenej v KN reg. C pre k. ú. Šaľa na LV 1, ako novovytvorená parc. č. 2026/1, zastavaná plocha
o výmere 784 m2 podľa GP č. 16/2011 vyhotoveného Ing. Martou Hesounovou, overeného Správou katastra Šaľa dňa 21. októbra 2011 pod č. 302/2011, za kúpnu cenu 52 047 Eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Viliama Pograna
a JUDr. Daniely Pogranovej rod. Pappovej, obaja bytom Šaľa, Orechová 408/24,
2. zriadenie predkupného práva na prevádzanú nehnuteľnosť v prospech Mesta Šaľa,
IČO: 00306185, do kolaudácie polyfunkčného objektu, v zmysle súťažnej ponuky,
3. nájomnú zmluvu na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa na novovytvorené parc.
č. 2091/30, zastavaná plocha vo výmere 119 m2 a parc. č. 2091/4, zastavaná plocha vo výmere 198 m2, celkom o výmere 317 m2, za ročnú cenu nájmu podľa § 7 ods. 7 VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, vo výške 210,17 Eur
(0,663 Eur/m2/rok) v prospech manželov JUDr. Viliama Pograna a JUDr. Daniely Pogranovej rod. Pappovej, obaja bytom Šaľa, Orechová 408/24, na obdobie nájmu
10 rokov,
C. súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy na odkúpený pozemok v prospech kupujúcich v režime ich BSM zmysle bodu B.1. a B.2. tohto uznesenia, ako aj podnájomnej zmluvy v zmysle bodu B.3. tohto uznesenia, s budúcou spoločnosťou uchádzačov (kupujúcich manželov), ktorá tejto novovytvorenej spoločnosti umožní zrealizovať výstavbu polyfunkčného objektu na pozemku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, v zmysle predloženej súťažnej ponuky.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 16
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 7/12/2011 - Spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru prenájmu majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy, s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk

Uznesenie č. 12/2011 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru prenájmu majetku, poľnohospodárskej pôdy v lokalite ČOV v Šali a v lokalite „Trnovecký klin“,
s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk,
B. schvaľuje  
zverejniť zámer priameho prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Šaľa
s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk, v lokalitách pri ČOV v Šali
a „Trnovecký klin“, spolu o výmere 243 875 m2 poľnohospodárskej pôdy, v min. cene nájmu 100 Eur/ha/rok, na obdobie 5 rokov.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 8/12/2011 – Zmeny zmluvných strán – nájomcov, v uzatvorených (jestvujúcich) nájomných zmluvách pri nájmoch pozemkov v majetku mesta, z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Uznesenie č. 12/2011 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmenu nájomcov v nájomných zmluvách na pozemky vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 ,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností
a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľov na užívanie pozemkov,
b) zámer zmeny nájomcov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa
23. 11. 2011,
C. schvaľuje
zmenu nájomcov v užívaní pozemkov vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva skončením nájomných vzťahov s doterajšími nájomcami            a uzatvorením nových zmluvných vzťahov pre žiadateľov.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 9/12/2011 – Prenájom pozemkov pre užívateľov záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku – rozšírenie“

Uznesenie č. 12/2011 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemku – záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku – rozšírenie“,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní a zveľaďovaní záhradiek užívateľmi na vlastné náklady,
b) zámer prenájmu pozemkov pre užívateľov záhradiek z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 23. 11. 2011,

C. schvaľuje
prenájom pozemku – orná pôda, parc. č. 2424/11 o výmere 3 565 m², na dobu neurčitú
od 01. 01. 2012, za účelom užívania záhradiek a podielu na spoločnej prístupovej komunikácii, pre užívateľov podľa prílohy, v cene stanovenej v zmysle VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 10/12/2011 – Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – schválenie prenájmu majetku mesta, nebytových priestorov, na Futbalovom štadióne v Šali - Veči, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 12/2011 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov na Futbalovom štadióne v Šali - Veči pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa:
1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti   a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle ods. 8, § 7 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 23. 11. 2011,
C. schvaľuje
prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov na Futbalovom štadióne v Šali-Veči a to: 
- futbalový štadión, stavba súp. č. 1727, na pozemku parc. č. 3962
- vedľajšia tribúna na parc. č. 3963
- garáž pre techniku na parc. č. 3964
- pomocné soc. priestory na parc. č. 3965
- soc. prevádzková budova s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/12
- soc. prevádzková budova s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/13
- soc. prevádzková budova s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/14
- umelý trávnik na parc. č. 3967/11

(pozemky sú evidované na LV č. 868), pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, OZ,
so sídlom Šaľa, ul. Nitrianska 1727/1, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok, s tým, že režijné náklady (elektrickú energiu, plyn, vodné – stočné) hradí mesto v plnej výške.
Ďalšie podmienky nájmu:
a) v roku 2012 prenajímateľ prispeje na kosenie a údržbu trávnikov vo výške 20 000 Eur,
b) prenajímateľ súhlasí s tým, aby nájomné za prenájom umelého trávnika, podľa cenníka, ktorý je prílohou č. 1 tohto uznesenia, bolo príjmom Futbalového klubu, ktorý bude predkladať prenajímateľovi prehľad príjmov ku kontrole 1 x mesačne, podľa podmienok dohodnutých v NZ,
c) prenajímateľ prehodnotí plnenie podmienok podľa bodu a) a b) k 30. 09. 2012.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 16
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo F 1/12/2011 – Návrh Zmluvy o dielo „Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale“

Uznesenie č. 12/2011 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o dielo „Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale“,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale“,
C. schvaľuje
návrh zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale“,
D. odporúča
primátorovi mesta podpísať zmluvu o dielo „Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale“ so zhotoviteľom MONT MG, s.r.o., Jarmočná 2265/3A, 927 01  Šaľa, IČO: 44 970 196.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo H 1/12/2011 – Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2012

Uznesenie č. 12/2011 – XXIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu RSDr. Petra Gomboša)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2012,
B. súhlasí  
s predloženým a upraveným návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2012 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
1. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. januára 2012,
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19. apríla 2012,
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. júna 2012.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 11
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 4
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Prílohy