Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 21.11.2011 - 09:41  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:25  //  zobrazené: 2405

11/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 11/2011  |  dátum konania: 10.11.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplniť do písmena H. Rôzne materiál číslo H 2/11/2011 - Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu spoplatnenia ciest

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Skúšobné hlasovanie:

Hlasovanie č. 2

Za hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 3
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Program ako celok

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Materiály číslo F 1/11/2011, F 2/11/2011 a F 3/11/2011, ktoré boli v pozvánke uvedené ako samostatné body, boli spojené do jedného materiálu, ktorý bol predložený ako materiál číslo
F 1/11/2011 - Návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“.

Materiál číslo F 1/11/2011 - Návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – bod č. 5 z písmena D. predloženého návrhu uznesenia presunúť ako bod č. 1 do doplneného písmena E. žiada v znení:
E. žiada
primátora mesta:
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov s prebytkom v bežnej časti rozpočtu na krytie dlhovej služby,
2. o striktné dodržanie nákladov na realizáciu predmetných zmlúv.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej – doplniť do písmena E. bod č. 3 v znení:
- do rozpočtu pre rok 2012 zahrnúť na Domov dôchodcov do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 1 226 847,15 EUR a do príjmovej časti 1 025 669,88 EUR.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 11/2011 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
- návrh Zmluvy o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“,
- návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“,
- návrh Kúpnej zmluvy číslo 1909/500/2011 „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania:
- podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác „Domov dôchodcov Šaľa“,
- podlimitná zákazka na dodanie tovarov „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“,
- podprahová zákazka na dodanie tovaru pre projekt „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“,
C. schvaľuje
návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“:
- Zmluvy o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“,
- Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“,
- Kúpnej zmluvy číslo 1909/500/2011 „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“,
D. odporúča
primátorovi mesta:
1. podpísať Zmluvu o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“ so zhotoviteľom EURO-BUILDING a. s., Družstevná 2, 831 04  Bratislava, IČO: 35 683 066 po predložení podpísaného návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo strany zhotoviteľa upravujúceho zmeny v názvoch položiek v ocenenom výkaze výmer vyvolané zosúladením projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
2. podpísať dodatok č. 1 k Zmluve o dielo upravujúci zmeny v názvoch položiek
v ocenenom výkaze výmer vyvolané zosúladením projektovej dokumentácie a výkazu výmer po jeho schválení na riadiacom orgáne,
3. podpísať Kúpnu zmluvu „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“
s predávajúcim Osmosa s.r.o., Hlavná 1, 925 81  Diakovce, IČO: 34 151 567,
4. podpísať Kúpnu zmluvu číslo 1909/500/2011- Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje s dodávateľom DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10  Bratislava, IČO: 45 895 856,
E. žiada
primátora mesta:
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy     a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov s prebytkom v bežnej časti rozpočtu na krytie dlhovej služby,
2. o striktné dodržanie nákladov na realizáciu predmetných zmlúv,
3. do rozpočtu pre rok 2012 zahrnúť na Domov dôchodcov do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 1 226 847,15 EUR a do príjmovej časti 1 025 669,88 EUR.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo H 1/11/2011 - Nemocničný park

Uznesenie č. 11/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
predložený materiál ohľadom nemocničného parku v Šali,
B. odporúča
opätovne požiadať Zastupiteľstvo NSK o zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Šaľa vedenej na LV č. 6139, pozemku parc. č. 2091/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 26 153 m2 (čo predstavuje vlastný park, bez átria na parc. č. 2090),
do vlastníctva mesta Šaľa, formou:
1. kúpnej zmluvy za symbolickú cenu 1 EUR, resp.
2. zámennej zmluvy za pozemky pod štátnymi cestami II/573 a III/5085 v zastavanom území k. ú. Šaľa, ktorých vlastníkom je mesto Šaľa, s poukázaním na spolufinancovanie investičných akcií NSK z prostriedkov rozpočtu mesta Šaľa,
C. ukladá
pripraviť a zaslať žiadosť Zastupiteľstvu NSK v zmysle bodu B.
T: do 18. novembra 2011                 Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo H 2/11/2011 - Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu spoplatnenia ciest

Uznesenie č. 11/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. schvaľuje
vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

Príloha k Uzneseniu č. 11/2011 – III. z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. novembra 2011

Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Šali

Poslanci mestského zastupiteľstva v Šali s veľkým znepokojením prijali informáciu o návrhu zmeny vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov.

Návrh zmeny vyhlášky naďalej nepočíta so spoplatnením cesty I. triedy I/75 prechádzajúcej priamo cez mesto Šaľa a vedúcej po jedinom moste spájajúcom mestské časti.

Občania mesta čakali na zmenu vyhlášky v nádeji, že kompetentné orgány chápu závažnosť situácie, ktorá vznikla po zavedení mýtneho systému. Len vďaka veľkej trpezlivosti občanov mesta Šaľa zatiaľ nedošlo k hromadným protestom proti dopravnej situácii.

Doprava v meste bola aj pred zavedením mýtneho systému neúnosná, keď cez mesto prechádzalo denne 24 108 automobilov. Po zavedení mýtneho systému sa záťaž výrazne zvýšila a to najmä prudkým nárastom počtu nákladných automobilov, ktoré v snahe vyhnúť sa mýtnemu systému, prechádzajú po ceste I. triedy priamo cez mesto Šaľa.

Veríme, že kompetentné orgány návrh vyhlášky prehodnotia a až do vybudovania obchvatu mesta Šaľa, na ktorý občania mesta dlhé roky čakajú, bude cesta I/75 spoplatnená, čím by sa aspoň mierne zvýšila kvalita života v meste.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali dôrazne trvajú na spoplatnení cesty I/75 a vyhradzujú si právo spolupodieľať sa na protestných aktivitách občanov mesta. 

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský

Prílohy