Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.11.2023 - 14:45  //  aktualizácia: 28.11.2023 - 14:45  //  zobrazené: 1605

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy a podľa  vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie alebo získanie jej náhradnej formy v zmysle § 39 ods. 3 zákona  č. 138/2019 Z. z.

            Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s počítačom vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • doklad o pedagogickej praxi,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 6 – 10 strán),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona  NR  SR č. 18/2018  Z. z. o  ochrane  osobných údajov a o zmene    a doplnení niektorých zákonov.  

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa” – NEOTVÁRAŤ

poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

najneskôr do 29. decembra  2023 do 14.00 hod.

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

Šaľa 28.11. 2023                                                                        

                                                                                                

                                                                          Mgr. Jozef Belický

                                                                        primátor