Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.12.2017 - 10:38  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:41  //  zobrazené: 1063

10/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 10/2017  |  dátum konania: 13.12.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 13. decembra 2017 (streda) o 15,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Ing. Peter Jaroš,  Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Peter Hlavatý – ospravedlnený, Mgr. Alena Demková – neospravedlnená

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Podujatia počas Vianoc a Silvestra, vítanie roku 2018 – vedúci MsKS
4. Príprava reprezentačného plesu mesta – vedúci MsKS
5. Schválený rozpočet na rok 2018 – predseda komisie
6. Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti kultúry a CR na rok 2018 – ref. MsÚ
7. Hodnotenie činnosti komisie v 2. polroku 2017 – predseda komisie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Prizvaní:
Ing. Botka, vedúci MsKS
Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsÚ


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie na zasadnutí a tiež aj privítal prizvaných: Ing. Františka Botku vedúceho MsKS a  Ing. Martinu Čižmárikovú referentku kultúry a cestovného ruchu. Svoju prítomnosť odprezentovalo  osem členov komisie. Program rokovania bol členom komisie doručený elektronicky  PhDr. Katarínou Jamrichovou dňa 8.12.2017. Prítomní členovia nevzniesli voči programu uvedenému v pozvánke žiadne pripomienky. Rokovanie viedol predseda komisie v súlade s jeho znením.
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
Informoval o plnení úloh z uznesenia komisie dňa 16.11.2017: Úlohy č. 2 a 3 schvaľovacej  časti uznesenia  boli splnené. Úloha č. 1 ukladacej časti uznesenia: dotácie na  kultúru – splnená, audiovizuálny technik pre MsKS – bude sa riešiť v priebehu roku 2018.

3. Podujatia počas Vianoc a Silvestra, vítanie roku 2018 – vedúci MsKS
Uviedol, že Večianske vianočné trhy dopadli i napriek nepriaznivému počasiu veľmi dobre. Účasť občanov bola vysoká. Poďakoval OZ Večania za spoluorganizovanie. Šalianske vianočné trhy začínajú dňa 13.12.2017 o 16:30 h slávnostným otvorením primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým. Trvať budú do 20.12.2017. Program je zverejnený na plagátovacích plochách mesta a na webe. Vianočný koncert v kostole sa uskutoční dňa 26.12.2017 o 15:00 h. Programovo ho pripravuje ho Ing. Slavomíra Tóthová, technicky zabezpečuje MsKS. Silvestrovská oslava bude tento rok pred DK so začiatkom  o 22:00 h  - reprodukovaná hudba, novoročný ohňostroj. Program na mesiac december Kam v Šali bol členom komisie zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 28.11.2017 a obyvateľom mesta prostredníctvom Slovenskej pošty dňa 30.11.2017.

4. Príprava reprezentačného plesu mesta – vedúci MsKS
Organizáciu 25. reprezentačného plesu mesta Šaľa bude tento rok zabezpečovať a realizovať zmluvne dojednaná spoločnosť zo Zvolena. Oboznámil prítomných s cenou, časovým harmonogramom plesu, zábavným programom, uviedol meno moderátorky, účinkujúcich ...
Z diskusie členov komisie k tomuto bodu programu vzišlo stanovisko komisie, ktoré je uvedené  v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia a v časti uznesenia:  pripomienkuje uvedené v bodoch č. 1,2,3 a 4.

5. Schválený rozpočet na rok 2018 – predseda komisie
Predseda komisie informoval, že MsZ odsúhlasilo na svojom rokovaní dňa 30.11.2017 navrhovaný rozpočet. V položke dotácie na kultúru  bolo schválené navýšenie výdavkov na rok 2018.

6. Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti kultúry a CR na rok 2018 – ref. MsÚ
Ing. Martina Čižmáriková stručne odprezentovala text dokumentu: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 pre oblasť kultúry. Uviedla: O dotáciu môžu požiadať právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa, ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na podporu aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva, tradícií regiónu a mesta Šaľa. Poskytujú sa na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200,00 EUR vrátane a MsZ nad 200,00 EUR. Celková výška dotácií pre túto oblasť pre rok 2018 je 10 000,00 EUR. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa poštou alebo osobne v termíne do 23. 2. 2018 do 14.00 h. Každý žiadateľ môže predložiť jednu žiadosť. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva. Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií. Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa. Stanovisko komisie je uvedené  v bode č. 1 súhlasnej časti uznesenia.

7. Hodnotenie činnosti komisie v 2. polroku 2017 – predseda komisie
Informoval o činnosti Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ za 2. polrok 2017. V druhom polroku sa zasadnutie komisie konalo štyri krát. Komisia rokovala v zmysle schváleného Rámcového plánu činnosti komisie na rok 2017.   Poďakoval za spoluprácu, podporu a dobrú komunikáciu v roku 2017 pracovníkom MsKS,   vedeniu mesta a pracovníkom mesta hlavne Ing. Martine Čižmárikovej a Ing. Eliške Vargovej a ďalším, ktorí sa podieľali na  propagačných materiáloch mesta, doriešilo sa písanie kroniky mesta.
Poďakoval sa za množstvo krásnych podujatí, ktoré pripravili a zrealizovali: MsKS, CVČ, ZUŠ, MsKJJ, ZPOZ, ZŠ, MŠ, občianske združenia: OZ Večania, TK JUMPING..., za podporu médií: Slovo Šaľanov, Televízia KREA..., Galéria FOCESA... 

8. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- vyjadril názor, aby sa budúcoročné oceňovanie TČR 2018 nieslo v trochu veselšom duchu a tiež na vianočné trhy na budúci rok podľa možnosti  naplánovať  menej kultúrneho programu, napr. na víkendové dni po jednom koncerte so začiatkom  o 17:00 h cez týždeň len stíšenú reprodukovanú hudbu, prípadne videoprojekciu, nakoľko ľudia sa zjavne chcú skôr stretnúť, porozprávať, občerstviť,
ďalšie pripomienky k vianočným trhom: betlehem je umiestnený na nevhodnom mieste, nedá sa chodiť medzi javiskom a klziskom, nečitateľný programový plagát.

Mgr. Miroslav Demín:
- priniesol ukázať brožúru o súsoší Svätej Trojice,
- priestorové riešenie Vianočných trhov v Šali sa mu javí lepšie ako po minulé roky, stotožňuje sa s názorom p. Petra Hlavatého, ktorý prezentoval na minulom stretnutí komisie dňa 16.11.2017 - v budúcnosti navýšiť počet drevených stánkov na vianočných trhoch, aby sa tým stali atraktívnejšie pre verejnosť – stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia v bode č. 1.

Mgr. Anikó Sárkányová:
- pozvala prítomných na koncert p. Patkolóa dňa 14.12.2017 o 17:00 h v ZUŠ a dňa 20.12.2017 o 17:00 h Vianočný koncert v DK Šaľa.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

10. Ukončenie
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za celoročnú prácu v komisii a zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.


Šaľa, 13.12.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS – Ing. Botka
6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková

 

 

 

 

 


U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 13.12.2017

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesení z novembra 2017
2. informáciu o schválení rozpočtu mesta na rok 2018
3. informáciu o podujatiach na obdobie Vianoc a Silvestra 2017
4. informáciu o príprave reprezentačného plesu mesta


súhlasí

1. so zverejnením textu výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2018 s tým, že termín podania žiadostí je do 23. febr. 2018


odporúča

1. zvýšenie počtu stánkov na vianočné trhy mesta v budúcom roku
2. pri príprave reprezentačného plesu mesta ustanoviť plesový výbor, v ktorom by mala zastúpenie komisia kultúry a cestovného ruchu i ekonomická komisia


pripomienkuje

1. pri organizovaní reprezentačného plesu mesta spolupracovať s komisiou kultúry a cestovného ruchu, prípadne s ekonomickou komisiou
2. viacerí členovia komisie považujú zmluvnú cenu prípravy plesu za vysokú
3. zverejniť všetky zmluvy k príprave plesu na webovej stránke mesta
4. cenu vstupného na ples považujú viacerí členovia komisie za vysokú


Šaľa, 13.12.2017
Július Morávek
predseda komisie
Účasť členov komisie kultúry a cestovného ruchu na zasadnutiach
za 2. polrok 2017

 


Meno a priezvisko 7.9.2017 4.10.2017 16.11.2017 13.12.2017 Účasť
Mgr. Július Morávek P P P P 4
Peter Hlavatý P O P O 2
Ing. Peter Jaroš P P O P 3
Marek Molnár P P P P 4
Mgr. Ivan Aľakša P O P P 3
Jozef Bari N - - - -
Mgr. Miroslav Demín P P P P 4
Mgr. Alena Demková P O P N 2
Ing. Milica Kováčová Karlubíková O P O P 2
Mária Lišková P P P P 4
Mgr. Anikó Sárkányová P P P P 4
Jozefína Karlubíková P P P P 4
  

P – prítomný
O – ospravedlnený
N – neospravedlnený

 

V Šali dňa 13.12.2017
Vypracovala: Jozefína Karlubíková