Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.12.2015 - 07:29  //  aktualizácia: 22.12.2015 - 11:28  //  zobrazené: 618

10/2015 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 10/2015  |  dátum konania: 22.12.2015

Z á p i s n i c a
Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 16. decembra 2015 (streda) o 16,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek,   Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Peter Hlavatý – neospravedlnený, Ladislav Jaroš ml. – neospravedlnený, Mgr. Ivan Aľakša – neospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno – spoločenské podujatia na mesiac január 2016 – zást. MsKS
4. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2015 – preds. komisie
5. Činnosť referátu kultúry, športu a cestovného ruchu – zást. MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Prizvaní:
- zástupca MsKS
- zástupca MsÚ

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Privítal prítomných členov komisie kultúry a cestovného ruchu, Ing. Františka Botku, vedúceho MsKS, a Ing. Martinu Čižmárikovú  za MsÚ.  Odprezentovalo sa 9 prítomných členov, komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 9.12.2015. Členovia komisie program odsúhlasili a rokovanie pokračovalo v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 23. 11.2015.  Skonštatoval, že úlohy z unesenia boli splnené, až na úlohy č. 3 a 4 odporúčacej časti unesenia, ktorých plnenie z časového hľadiska ešte nebolo možné, nakoľko čas ich plnenia ešte nenastal

3. Kultúrno - spoločenské podujatia na mesiac január 2016 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom, ktorý sa uskutoční  do konca decembra: momentálne sa konajú Vianočné trhy v Šali, potom nasleduje Vianočný koncert Katky Koščovej, Vianočný koncert v kostole Sv. Margity Antiochijskej, Štefanská oldies party a Silvester pred MsÚ. Ďalej  informoval prítomných, že MsKS nevydá na mesiac  január 2016 Kam v Šali, nakoľko sa konajú prevažne plesy. Plesovú sezónu začne 23. reprezentačný ples mesta Šaľa, ktorý sa uskutoční dňa 15.1.2016.
Uviedol informáciu, že MsKS chystá koncert skupiny Elán, ktorý sa uskutoční dňa 18.3.2016 v športovej hale v Šali.

4. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2015 – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Uviedol tieto informácie:
Komisia kultúry a cestovného ruchu zasadala v roku 2015 desaťkrát. Zo zasadnutí boli spracované tajomníčkou komisie  zápisnice a predsedom komisie pozvánky a unesenia zo zasadnutí. Komisia kultúry pracovala v súlade  s Rámcovým plánom činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 1. polrok 2015 a 2. polrok. Zápisnice zo zasadnutí  boli zasielané  členom komisie, funkcionárom mesta, prizvaným účastníkom, k archivácii a na zverejnenie.
Poďakoval sa MsKS, KS Večierka, SD Veča, MsÚ a MsKJJ, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii významných podujatí na území mesta.
Pozitívne zhodnotil  mesačník „Kam v Šali“, ktorý sa dostáva pravidelne do každej domácnosti.
Uviedol menovite niektoré dôležité udalostí a pracovné úlohy, ktoré riešila komisia:
 Zlatá priadka
 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
 Večianske slávnosti
 Šalianske slávnosti
 Kinofest
 Kultúrne leto
 Mikuláš
 Cena mesta a cena primátora
 Tvorivý čin roka 2015
 PHSR v oblasti kultúry
 činnosť ZPOZ-u
 pamätné dni
 činnosť MsKS vrátane SD Veča a KS Večierka
 obnova folklórnych súborov
 program vianočných trhov
 skvalitnenie propagácie mesta, príprava novej webovej stránky mesta
 iné kultúrne podujatí v meste.
 príprava rozpočtu mesta
 operačný plán koncepcie kultúry na rok 2015
Ocenil skutočnosť, že niektorí členovia komisie sa aktívne podieľali na príprave a realizácii viacerých kultúrno-spoločenských podujatí.
Rovnako pozitívne hodnotil spoluprácu s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, s prednostkou MsÚ Ing. Janou Nitrayovou, s referentkou komunikácie Mgr. Erikou Kőrösi, s IT technikmi Mgr. Martinom Fabianom, Mariánom Záhoranom, vedúcim MsKS Ing. Františkom Botkom, referentmi MsKS Mgr. Romanom Hatalom a Mgr. Martinou Moťovskou,s referentkami SD
Veča a KS Večierka.
Uviedol, že činnosť komisie kultúry v roku 2015 bola v súlade s rokovacím poriadkom komisií MsZ a štatútom mesta.
Poďakoval sa členom komisie, ktorí sa aktívne podieľali na činnosti komisie počas celého roka.

5. Činnosť referátu kultúry, športu a cestovného ruchu – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Predstavil Ing. Martinu Čižmárikovú, ktorá vedie od 1.12.2015 referát kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ Šaľa.  O činnosti referátu komunikoval s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým a prednostkou MsÚ Ing. Janou Nitrayovou a dohodli sa, že komisia kultúry a cestovného ruchu vypracuje návrh  pracovnej činnosti referátu v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Vypracovaný materiál s názvom: „Návrh pracovnej činnosti referátu kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ Šaľa“  tvorí prílohu tejto zápisnice.

6. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- vyjadril sa pochvalne o dokumente PHSR, má 320 strán,  je spracovaný kvalitne a detailne
Marek Molnár:
- OZ Večania poriada Vianočný benefičný koncert dňa 27.12.2015 v kostole vo Veči, ktorého výťažok venuje folklórnemu súboru
Ing. František Botka:
- poďakoval členom komisie za konštruktívne návrhy a pripomienky
Mgr. Miroslav Demín:
- vyjadril spokojnosť s podujatím TČR, dobrá voľba uskutočniť oceňovanie v divadelnej sále 
- navrhol, aby mal folklór svoju sekciu na webe MsKS aj s fotodokumentáciou,
- prezentoval návrh, aby MsKS budúci rok vyhlásilo súťaž s názvom: VÁH – RIEKA, KTORÁ SPÁJA. Súťaž by bola pre milovníkov fotografie  so zámerom podchytiť neprofesionálnych fotografov, motivovať ich k  tvorbe na vopred určenú tému. Uviedol, že milovníci fotografie svoje práce vystavujú na sociálnych sieťach, no bez väčšej ambície. Najčastejšie sú to zachytené momenty rieky Váh – najväčšieho symbolu mesta. Je škoda mrhať takýmto potenciálom. Chcel by, aby mesto vytvorilo priestor pre neprofesionálnych alebo „náhodných fotografov“. Ľudia mnohokrát zachytia moment, ktorý by bolo škoda zdieľať iba na facebooku.  Súťažiaci by mohli posielať kolekciu fotografií na danú tému VÁH - RIEKA, KTORÁ SPÁJA (v každom ročnom období) od januára do decembra 2016. Propagácia projektu súťaže by prebiehala na: www.sala.sk, facebook/sala, plagátovacie plochy, Slovo Šaľanov, RTV Krea... Fotografie navrhol dať vyhodnotiť profesionálnym fotografom a na vyhodnotenie súťaže zorganizovať vernisáž výstavy.
Členovia komisie:
- odporučili Ing. Františkovi Botkovi, aby  MsKS zverejnilo podujatia pripravené na mesiac január 2016 zverejnilo na webových stránkach mesta Šaľa a MsKS,
- sa zhodli vzhľadom na neúčasť Ladislava Jaroša ml. na zasadnutiach komisie na zániku jeho členstva v komisii v zmysle Rokovacieho poriadku komisií MsZ a dohodli sa na doplnení nového člena v roku 2016.

7. Návrh na uznesenie –  predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

8. Ukončenie – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a  zaželal všetkým príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov, čím rokovanie ukončil.

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. vedúca – oddelenie organizačné a správne
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS
6. Ing. M. Čižmáriková – ref. MsÚ

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 16.12.2015

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z novembra 2015
2. informáciu o podujatiach počas Vianoc, Nového roku a v mesiaci január 2016
3. informáciu o zániku členstva v komisii p. Ladislava Jaroša ml. pre neúčasť na rokovaniach komisie. Prehľad účasti/neúčasti je uvedený v prílohe zápisnice


súhlasí

1. s hodnotením činnosti komisie za rok 2015


schvaľuje

1. návrh pracovnej činnosti referátu kultúry, cestovného ruchu a športu za oblasť kultúry a cestovného ruchu
2. doplňovacie voľby člena komisie miesto p. Ladislava Jaroša ml. podľa rokovacieho poriadku komisií MsZ


odporúča

1. MsKS zverejniť podujatia na mesiac január 2016 na webovej stránke mesta a MsKS
2. MsKS vyhlásiť v roku 2016 fotosúťaž pod názvom ,,Váh – rieka, ktorá spája“


Šaľa, 16.12.2015
Július Morávek
predseda komisie

Návrh pracovnej činnosti
referátu kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ Šaľa


Oblasť kultúry a cestovného ruchu:


- zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta v oblasti kultúry a CR
- pripravuje podklady na rokovanie MsZ a príslušnej komisie kultúry a CR
- koordinuje činnosť organizácií mesta a inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry a CR
- zodpovedá za realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry v meste Šaľa v rokoch 2014 – 2018
- vedie agendu poskytovania dotácií podľa platnej VZN v programe kultúra
- spolupracuje pri zabezpečovaní predmetov a materiálov na propagáciu mesta
- zabezpečuje agendu ZPOZ-u v súčinnosti s príslušnou komisiou
- koordinuje aktivity mestských kultúrnych organizácií s ponukou súkromných iniciatív, záujmových združení, škôl a neziskových organizácií
- podporuje rozvoj kultúrnych tradícií a histórie mesta
- pomáha pri vytváraní vhodných podmienok pre činnosť záujmových zdužení a skupín
- eviduje kultúrne pamiatky na území mesta
- zabezpečuje agendu spolupráce s partnerskými mestami v oblasti kultúry a CR
- iniciuje nové formy kultúrnych aktivít na území mesta
- vypracúva v súčinnosti so ZPOZ-om scenáre osláv významných výročí a pamätných dní a spoločenských podujatí organizovaných mestom
- pripravuje podklady pre kalendár kultúrnych podujatí v súčinnosti s MsKS
- plní úlohy zverené mestu v oblasti kultúry a CR zákonom
- podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov v oblasti kultúry a CR
- spolupracuje s tvorcami webovej stránky mesta v oblasti kultúry a CR
- spolupracuje s referátom komunikácie MsÚ, s miestnymi, regionálnymi a celoštátnymi médiami pri propagácii mesta v oblasti kultúry a CR
- podieľa sa na tvorbe rozpočtu mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu

 

Návrh spracoval Július Morávek, preds. komisie kultúry a CR dňa 15.12.2015

Meno a priezvisko

23.2.

16.3.

20.4.

25.5.

15.6.

31.8.

29.9.

19.10.

23.11.

16.12.

Účasť

Mgr. Július Morávek

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

Peter Hlavatý

P

P

P

P

O

P

O

P

P

N

7

Ing. Peter Jaroš

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

9

Marek Molnár

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

Mgr. Ivan Aľakša

P

P

N

P

N

P

P

P

P

N

7

Mgr. Miroslav Demín

P

P

P

O

P

O

O

P

P

P

7

Mgr. Alena Demková

P

N

O

O

N

P

P

P

N

P

5

Ladislav Jaroš ml.

P

P

N

O

O

O

N

N

N

N

2

Ing. Milica Kováčová Karlubíková

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

Mária Lišková

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

Mgr. Anikkó Sárkányová

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

9

Jozefína Karlubíková

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

P – prítomný
N – neospravedlnený
O – ospravedlnený


V Šali dňa 16.12.2015
Vypracovala: Jozefína Karlubíková