Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 14.11.2011 - 07:36  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:26  //  zobrazené: 1853

10/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 10/2011  |  dátum konania: 03.11.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie programu:
v časti F. Právne záležitosti:
- materiál číslo F 3/10/2011 - Návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“,
- materiálu číslo F 4/10/2011 Návrh Zmluvy o dielo  „Domov dôchodcov Šaľa“,
- materiálu číslo F 5/10/2011 - Návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“,

v časti H. Rôzne:
- bod číslo H 2/10/2011 – Nemocničný park,

- prerokovať bod B 1/10/2011 v poradí za materiálom D 13/10/2011

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Materiál číslo A 1/10/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 10/2011 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ a správu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a.s.,
C. odporúča
- primátorovi mesta:
1. v zmysle zákona o obecnom zriadení, ako aj zákona o majetku obcí, vyvodiť osobnú zodpovednosť za škodu spôsobenú mestu,
T: nasledujúce zasadnutie MsZ
2. neuzatvárať ústne dohody a meniť písomne stanovené podmienky zmlúv ústnymi dohodami,
- prednostke mestského úradu:
pripraviť interný predpis, ktorý by systémovo riešil a predchádzal uzatváraniu ústnych dohôd a neuplatňovania sankcií vyplývajúcich z platných zmlúv v prospech mesta.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo A 2/10/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 10/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s prijatými opatreniami.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo A 4/10/2011 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 19. 10. 2011

Uznesenie č. 10/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 19. 10. 2011,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 19. 10. 2011.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo A 5/10/2011 - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 10/2011 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča) 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
upozornenie prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
B. berie na vedomie
upozornenie prokurátora,
C. žiada
primátora mesta pripraviť návrh „veľkej novely“ Štatútu mesta Šaľa a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva,
D. odporúča
primátorovi mesta informovať o prijatých opatreniach prokurátorku.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Materiál číslo B 2/10/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o evidencii pamätihodností

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť do predmetného návrhu VZN mesta Šaľa ďalšie tri pamätné tabule nachádzajúce sa na území mesta a to:
- tabuľa Matice slovenskej na budove gymnázia,
- tabuľa na Nám. Sv. Trojice pri vysadenej lipe,
- tabuľa pri vstupe do obradnej siene – pamätná tabuľa Ladislava Gresznáryka

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – upraviť text preambuly VZN a v prvej časti,
§ 1, úvodné ustanovenie nasledovne:
- Mesto Šaľa týmto všeobecne záväzným nariadením rozhodlo o utvorení evidencie pamätihodností mesta Šaľa a zároveň upravilo aj postup predkladania a schvaľovania návrhov na ich zaradenie do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Uznesenie č. 10/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o evidencii pamätihodností,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/2011 o evidencii pamätihodností
v predloženom, upravenom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Materiál číslo B 3/10/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 10/2011 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa
v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,


Materiál číslo B 6/10/2011 - Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021

Uznesenie č. 10/2011 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021,
B. schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,


Materiál číslo C 1/10/2011 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011

Hlasovanie o návrhu uznesenia (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu len na príjmové finančné operácie vo výške 400 000 EUR.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Hlasovanie neplatné z dôvodu vznesenia námietky o nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie o vznesenej námietke:

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 0

Hlasovanie sa opakovalo.

Uznesenie č. 10/2011 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu nasledovne:

príjmové finančné operácie: 593 612 EUR
výdavkové finančné operácie:             553 071 EUR
rozdiel: 40 541 EUR

2. prijatie bankového úveru vo výške 400 000,- EUR,
3. ručenie za prijatý úver zmenkou.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
 Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 1/10/2011 - Ing. Roland Grédi, Novomeského 16, Šaľa; Ivo Alexandrov a manž. Eva, Záhradnícka 64, Šaľa – prevod pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 10/2011 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v:
1. predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
2. znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
3. bol zámer prevodu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 14. októbra 2011,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Záhradníckej ul. v Šali, časť CKN parc.
č. 663/1 v k. ú. Šaľa (výmera pozemkov bude upresnená GP), v cene 4,979 Eur/m2:
1. pozemok za záhradou rodinného domu o výmere cca 30 m2, t. j. v cene cca 149,37 Eur do výlučného vlastníctva Ing. Rolanda Grédiho, bytom Šaľa, L. Novomeského 16,
2. pozemok pred rodinným domom o výmere cca 100 m2, t.j. v cene cca 497,90 Eur do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Alexandrovova a Evy Alexandrovovej rod. Boborovej, obaja bytom Šaľa, Záhradnícka 64.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 2/10/2011 - Vyhodnotenie ponúk na priamy odpredaj majetku mesta v k.ú. Šaľa, Krátka ul., pozemok parc. č. 1091/7

Uznesenie č. 10/2011 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podané cenové ponuky na priamy odpredaj majetku mesta, časť CKN parc. č. 1091/7 o výmere cca 38 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom) na Krátkej ulici
v Šali,
B. konštatuje,
že v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta bol zámer priameho predaja majetku mesta zverejnený dňa 05. 10. 2011,
C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta vedeného na LV č. 1 v k. ú. Šaľa, časť CKN parc. č. 1091/7 o výmere cca 38 m2 (výmeru upresní geometrický plán) v cene
60 EUR/m², t. j. v celkovej cene cca 2 280 EUR pre STAVPRO, s. r. o., Pažitná 7/611, Šaľa, IČO: 34 097 813, zastúpená konateľom Ing. Michalom Chudým, s tým, že spoločnosť uhradí náklady súvisiace so zameraním nehnuteľnosti a s vkladom do katastra nehnuteľností (správne poplatky).

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 3/10/2011 - ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 10/2011 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena,
B.  schvaľuje
 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na časti parc.
č. 1678/3, časti parc. č. 1983/1, časti parc. č. 2091/25, časti parc. č. 1993/6, časti parc.
č. 1993/1, časti parc. č. 2005/2 a časti parc. č. 1992/6 v k. ú Šaľa, zapísaných na LV č. 1,
v rozsahu geometrického plánu č. 105/2011, pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 4/10/2011 - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie, Dostojevského rad 4, Bratislava – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta, pozemkom na Hlavnej ul. v Šali

Uznesenie č. 10/2011 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení právneho a skutkového stavu užívanej časti pozemku,
C. schvaľuje
zverejniť zámer priameho predaja pozemku, novovytvorenej CKN parc. č. 2026/5 v k. ú. Šaľa (v súlade s GP č. 16/2011 overeného Správou katastra pod č. 302/2011, dňa
21. 10. 2011) o výmere 15 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho
v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného pozemku v cene 34,96 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 524,40 Eur pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., ústredie, Dostojevského rad 4, Bratislava.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 7
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 5/10/2011 - Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, Šaľa – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta, pozemkom na Nitrianskej ul. v Šali

Uznesenie č. 10/2011 – XIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ladislava Košičára)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. neodporúča
odpredaj pozemku priamo žiadateľovi.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 6/10/2011 - Jaroslav Kalaba, Nitrianska 6667, Šaľa – žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali

Uznesenie č. 10/2011 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemku na Nitrianskej ul.,
B. konštatuje,
že v zmysle ods. 8 § 7 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že parkovisko vybudoval na vlastné náklady a slúži návštevníkom reštaurácie YPS ako aj širokej verejnosti,
2. bol zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 18. 10. 2011,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 3080/3 o výmere 65 m2 v cene 0,663 Eur/m2, t. j.
v celkovej cene 43,09 Eur/rok pre Jaroslava Kalabu – podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Kalaba, Nitrianska 6667, Šaľa – Veča.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 7/10/2011 - Materské centrum Mamy mamám Šaľa, o.z. – žiadosť
o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 111/2006/MŠP v znení neskorších dodatkov

Uznesenie č. 10/2011 – XV. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ J. Palárika na Družstevnej ulici v Šali,
B. ruší
uznesenie č. 3/2006 – XVII. zo dňa 29. 06. 2006 a uznesenie č. 4/2008 – XII. zo dňa
26. 06. 2008,
C. schvaľuje
využitie nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy J. Palárika na Družstevnej ulici 369/3 po rekonštrukcii a úpravách pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; voľné priestory objektu do doby realizácie rekonštrukcie a úprav využiť prenájmom iným organizáciám na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov a potreby mesta,
D. ukladá
upraviť jestvujúce nájomné zmluvy v súlade s bodom C tohto uznesenia.
Termín: 31. 12. 2011                                                                         Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Uznesenie č. 10/2011 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 111/2006/MŠP v znení neskorších dodatkov pre Materské centrum Mamy mamám Šaľa, o. z.,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa:
1. v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci vo verejnoprospešnej a sociálnej činnosti Materského centra Mamy mamám Šaľa, o. z.,
2. zámer bol schválený v zmysle ods. 8, § 7 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 18. 10. 2011,
C.  schvaľuje
predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 111/2006/MŠP zo dňa 09. 10. 2006 v znení neskorších dodatkov v priestoroch bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov pre Materské centrum Mamy mamám Šaľa, o. z., za doteraz schválených podmienok.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 9/10/2011 - Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úprava doby nájmu zmluvných vzťahov na dobu neurčitú z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 10/2011 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa - úprava doby nájmu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení údržby na vlastné náklady už vybudovaných spevnených plôch nájomcami,
b) zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 18. 10. 2011,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta na dobu neurčitú pre užívateľov pozemkov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu, formou dodatkov k platným nájomným zmluvám resp. uzatvorením nových zmluvných vzťahov v prípadoch uplynutia doby nájmu.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 10/10/2011 - Zámena pozemkov vo vlastníctve p. V. Bórika, bytom Hurbanova 911/12, Šaľa, časť parc. č. 2091/32 a parc. č. 1028/51, za prístupovú cestu
a pozemky časť parc. č. 2091/17 a časť pozemku parc. č. 2051/1 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 10/2011 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov časť parc. č. 2091/32 a parc. č. 1028/51, za prístupovú komunikáciu a pozemky časť parc. č. 2091/17 a časť parc. č. 2051/1,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „pešia zóna“,
2. zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke dňa 18. 10. 2011,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa a prístupovej cesty nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika:
- pozemok vedený v KN C na LV č. 7179, časť parc. č. 2091/32, zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 150 m2  (na odčlenenie je potrebný GP),
- pozemok vedený v KN C na LV č. 6920, parc.č.1028/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m²,
(hodnota zamieňaných nehnuteľností podľa hodnotovej mapy mesta: 18 520,88 eur).
2. vo vlastníctve mesta Šaľa:
- prístupová cesta na pozemku parc. č. 2091/12 (pozemok je vo vlastníctve
V. Bórika na LV č. 7179), vybudovaná mestom v rámci inv. akcie „pešia zóna“,
- pozemok vedený v KN C na LV č.1, časť z parc. č. 2091/17, vo výmere cca 20 m2 (výmeru upresní GP),
- pozemok, vedený v KN C na LV č.1, časť z parc. č. 2051/1, vo výmere cca 153 m2 (výmeru upresní GP),
(hodnota zamieňaných nehnuteľností podľa hodnotovej mapy mesta a príst. cesty v zostatkovej hodnote, zamieňaný majetok spolu: 18 520,88 eur).
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 11/10/2011 - Jozef Paštéka, Okružná 1024/6, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Hlbokej ul. v Šali

Uznesenie č. 10/2011 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Hlbokej ul. v Šali,
B. konštatuje,
1. že Uznesenie č.3/2011-XVI. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. marca 2011 stratilo účinnosť v zmysle §9 ods. 8 VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (úplné znenie),
2. že ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku v k. ú. Šaľa, parc. č. 2208 o výmere 20 m2, v cene 53,110 Eur/m2, t. j. v celkovej sume 1 062,20 Eur, pre Jozefa Paštéku, Okružná 1024/6, Šaľa, IČO: 43 720 226, v celosti,
za nasledovných podmienok:
- kupujúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy doplatí nájomné za užívanie pozemku pod garážou spätne za predchádzajúce 3 roky v celkovej sume 318,66 Eur (záväzok predchádzajúcich vlastníkov garáže),
- v termíne do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nadobúdateľ požiada o pridelenie súpisného čísla stavby (garáže) nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku parc. č. 2208.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných:

Materiál číslo D 12/10/2011 - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 – žiadosť o akceptovanie možnosti realizácie úhrady kúpnej ceny 28 991,00 EUR za nebytové priestory v  COV v troch rovnomerných splátkach

Uznesenie č. 10/2011 – XX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo

žiadosť o akceptovanie možnosti realizácie úhrady kúpnej ceny 28 991,00 EUR v troch
rovnomerných splátkach,
B. neschvaľuje
úhradu kúpnej ceny v troch splátkach.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 0

Materiál číslo D 13/10/2011 - Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea, Novomeského 6, Šaľa – priamy predaj majetku mesta, časť parc. č. 4143/1 v Šali

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Bod číslo B 1/10/2011 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2011 – IV. zo dňa 22. septembra 2011 (uznesenie prijaté k materiálu číslo A 4/9/2011 – Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali)

Hlasovanie o Uznesení č. 9/2011 – IV., ktoré bolo prijaté na 9. MsZ dňa 22. 09. 2011 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2010, zámery na rok 2012,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2010, zámery na rok 2012,
C. ukladá
1. zriadiť k 01. 01. 2012 mestské kultúrne stredisko ako samostatný právny subjekt, ako  rozpočtovú organizáciu,
2. vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa MsKS,
3. poveriť vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. Rudolfa Kuklovského prípravou prechodu organizácie na právny subjekt.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 2
Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 0

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 9/2011 – IV. zo dňa 22. 09. 2011 a uznesenie  stráca platnosť.

Materiál číslo F 2/10/2011 - Zmluva o dielo Futbalový štadión Šaľa – vnútroareálová komunikácia

Uznesenie č. 10/2011 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión Šaľa – vnútroareálová komunikácia“,
B. schvaľuje
1. výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác „Futbalový štadión Šaľa – vnútroareálová komunikácia“,
2. návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión Šaľa – vnútroareálová komunikácia“,
C. poveruje
primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo „Futbalový štadión Šaľa – vnútroareálová komunikácia“ so zhotoviteľom Vladimír Kováčik, Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa,
IČO: 22 799 184.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 3/10/2011 - Návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť nasledovné materiály z rokovania MsZ:
- materiál číslo F 3/10/2011 - Návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“,
- materiál číslo F 4/10/2011 - Návrh Zmluvy o dielo  „Domov dôchodcov Šaľa“,
- materiál číslo F 5/10/2011 - Návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“,

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 1/10/2011 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 10/2011 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- MUDr. Máriu Czellárikovú,
- Prof. RNDr. Jozefa Kelemena DrSc.,
- Mestskú políciu v Šali.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

Bod číslo H 2/10/2011 – Nemocničný park

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

 

Prílohy