Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.12.2007 - 11:35  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:42  //  zobrazené: 2167

10/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 10/2007  |  dátum konania: 10.12.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie a to: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Erik Mikloš,  Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký,  p. Aláč Ľuboš, Ing. Jana Lišková

Ďalej bol prítomný:

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Polonyi Miroslav, Ing. Helena Psotová,  p. Karas Zoltán, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Monika Molnárová, Ing. Renáta Petrová

1. Základná organizácia nepočujúcich Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom priestorov Večierka

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť ZO nepočujúcich Šaľa o bezplatný prenájom priestorov Večierka 1x mesačne na 2 hodiny a  schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 124
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov na obdobie 1 roka ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

2. TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate – žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 17/2001 na čiastočné vykrytie nákladov na cestovné a ubytovanie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate o poskytnutie dotácie na čiastočné vykrytie nákladov na cestovné a ubytovanie   a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 125
komisia odporúča poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate vo výške 15.000,- Sk v zmysle VZN č. 17/2001 z kapitoly dotácie

3. MEDIK centrum Šaľa s.r.o. , v zast. MUDr. Gabrielou Juríkovou – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MEDIK centrum Šaľa s.r.o. , v zast. MUDr. Gabrielou Juríkovou  o schválenie cenovej kalkulácie  za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok ( ide  o prenájom priestorov v budove COV ), predmetom je zhodnotenie objektu COV na vlastné náklady nájomcu ( výmena okien a dlažby )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 126
- bez hlasovania
- komisia žiada, aby na najbližšie zasadnutie HF komisie boli predložené nasledovné informácie pre posúdenie žiadosti: výška mesačného nájomného, výška zálohových platieb na úhradu režijných nákladov, výmera podlahovej plochy prenajatého priestoru, aspoň 3 cenové ponuky na výmenu okien a na položenie dlažby

4. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácií

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácií podľa predloženého materiálu   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 127
- bez hlasovania
- komisia žiada predložiť Výsledok hospodárenia MsPS Šaľa s.r.o. ku dňu 31. 3. 2005 s vyčíslením vzniknutého dlhu