Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.02.2013 - 14:48  //  aktualizácia: 04.02.2013 - 14:51  //  zobrazené: 903

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2013

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m
1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013, ktoré sa uskutoční 14. februára 2013 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012 - materiál číslo A 1/1/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013 - materiál číslo A 3/1/2013
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO
4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 2 - materiál číslo A 4/1/2013
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali - materiál číslo B 1/1/2013
predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP

2. Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa - materiál číslo B 2/1/2013
predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP

3. Návrh interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - materiál číslo B 3/1/2013
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta

4. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ - materiál číslo B 4/1/2013
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017 - materiál číslo B 5/1/2013
predkladá RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012 - materiál číslo C 1/1/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014
a 2015; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - materiál číslo C 2/1/2013
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Plán verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/1/2013
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

D. Majetkové záležitosti

1. Fotoklub Šaľa, o.z. – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome v Šali-Veči - materiál číslo D 1/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, Šaľa - materiál číslo D 2/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku Jurišovú, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa - materiál číslo D 3/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, parc. č. 1038/61 - materiál číslo D 4/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali   z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dezidera Klincka a spol., Dolná 522/10, Šaľa - materiál číslo D 5/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4 - materiál číslo D 6/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul.
L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta - materiál číslo D 7/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“ - materiál číslo D 8/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854
v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 9/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 10/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

11. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 11/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

12. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za ČS PHM SHELL v Šali - Veči - materiál číslo D 12/1/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti

1. Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo
E 1/1/2013
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

F. Právne záležitosti

1. Domov dôchodcov, Nešporova ul.,  Šaľa – viac práce - materiál číslo F 1/1/2013 (materiál bude predložený v priebehu 6. týždňa)
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát investičných činností    

2. Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa – viac práce - materiál číslo
F 2/1/2013 (materiál bude predložený v priebehu 6. týždňa)
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát investičných činností    

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 20.51 MB)