Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.01.2019 - 14:17  //  aktualizácia: 28.01.2019 - 14:20  //  zobrazené: 825

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019,

 

ktoré sa uskutoční 7. februára 2019 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom:

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2018 - materiál číslo A 1/1/2019

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/1/2019

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

3.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2019

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2018 - materiál číslo A 4/1/2019

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 

 1. Územný generel dopravy mesta Šaľa (ústna informácia) - bod číslo A 5/1/2019

predkladá Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

 1. Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom Šaľa a spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. - materiál číslo A 6/1/2019

predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka ŽP, OSaKČ

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia
  a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 - materiál číslo B 1/1/2019

predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa   

 

 1. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016 – 2020 - materiál číslo B 2/1/2019

predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka ŽP, OSaKČ

 

 1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2018 – XXVII. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2018 - materiál číslo B 3/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2018 - materiál číslo C 1/1/2019 (materiál bude distribuovaný v priebehu 5. týždňa)

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2019 - materiál číslo C 2/1/2019

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Peter Černoch a Helena Černochová, Štúrova 852/37, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  D 1/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Roman Jurášek, Devětsilová 500, 250 84 Květnice – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ondreja Mazana, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 3/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa - materiál číslo D 4/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Jozef Szabó, Hlavná 4/11, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411 - materiál číslo D 5/1/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Personálne záležitosti

 

 1. Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady - materiál číslo E 1/1/2019

predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ

 

 1. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva - materiál číslo E 2/1/2019

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Kúpna zmluva č. 789/2018 – Nákup výpočtovej techniky a softvéru – Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa - materiál číslo F 1/1/2019

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 1. Rôzne

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 16.35 MB)