Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.01.2017 - 09:02  //  aktualizácia: 17.01.2017 - 14:11  //  zobrazené: 1679

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

ktoré sa uskutoční 26. januára 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  Šaľa za rok 2016 - materiál číslo A 1/1/2017
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/1/2017
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2016 - materiál číslo A 4/1/2017
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 9/2016 – VI. zo dňa 1. decembra 2016 (uznesenie prijaté k materiálu č. A 6/9/2016 – Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.) - bod číslo B 1/1/2017
predkladá Ing. Jozef Belický, primátor mesta

2. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 2/1/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ - materiál číslo B 3/1/2017
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 1/1/2017    
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO

D. Majetkové záležitosti

1. Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

2. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

3. Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

4. Alexander Körösi – ALEX, Fr. Kráľa 6792, 927 05  Šaľa – žiadosť  o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

5. ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - materiál číslo D 5/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

6. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - materiál číslo D 6/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

7. RNDr. Jana Gabaríková a RNDr. Milan Gabarík, Družstevná 1975/42, 927 01  Šaľa -   úprava nájomného vzťahu - materiál číslo D 7/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

8. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a plôch v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 8/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

9. HKM Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 9/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

10. Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 10/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

11. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného zreteľa - materiál číslo D 11/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

12. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

13. Ing. Wail Zibak, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

14. EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na ul. Vlčanská v Šali
- materiál číslo D 14/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Helenu Takáčovú a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa - materiál číslo D 16/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, Ul. Jazerná 575/4, Šaľa - materiál číslo D 17/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Babku a Evu Babkovú, Ul. Jazerná 576/6, Šaľa - materiál číslo D 18/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 19/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

20. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta – žiadosť o úpravu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 172/2016 zo dňa 14. 04. 2016 - materiál číslo D 20/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

21. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3 v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo D 21/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

22. MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici Kukučínova 6 - materiál číslo D 22/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

23. MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici
P. Pázmaňa 24 - materiál číslo D 23/1/2017         
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. - materiál číslo
E 1/1/2017
predkladá Ing. Jozef Belický, primátor mesta

2. Návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. - materiál číslo E 2/1/2017
predkladá Ing. Jozef Belický, primátor mesta

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami - materiál číslo
F 1/1/2017
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ 

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne


Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

 

      Mgr. Jozef Belický v. r.

 

 

 

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

1_msz_2017

(zip - 28.74 MB)