Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:51  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:52  //  zobrazené: 628

Z akého dôvodu nemá mesto Šaľa zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb (ÚPVS)?

číslo: I14/2017

Požadované informácie:

 

 

 1. Z akého dôvodu nemá mesto Šaľa zriadenú elektronickú schránku na Ústrednomportáli verejných služieb (ÚPVS)?

 2. Kedy mesto Šaľa zriadi elektronickú schránku na ÚPVS?

 3. Sú jednotlivé oddelenia, úrady, útvary, referáty…. mesta Šaľa schopné vydávať elektronické rozhodnutia, podpisovať ich kvalifikovaným elektronickým podpisom / pečaťou? Ak áno, ktoré?

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

   

  Žiadosť  podaná mestom Šaľa na zriadenie elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejných služieb je stále v posudzovaní. Poskytovateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05  Bratislava, IČO: 45736359,  ktorý zabezpečuje všetky náležitosti, aby mohlo mesto Šaľa plniť svoje povinnosti podľa zákona
  o e-Govermente prostredníctvom IS DCOM, je denne už niekoľko týždňov urgovaný zo strany mesta. Na našu urgenciu dostávame neustále odpoveď, že Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje elektronické služby má technické problémy. Na prístup a disponovanie elektronickou schránkou orgánu verejnej moci je oprávnený vedúci orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená. Okrem vedúceho je na prístup a disponovanie so schránkou orgánu verejnej moci, oprávnená osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci a to v rozsahu ním určeným. Majiteľ elektronickej schránky udelí alebo zmení oprávnenie na prístup a disponovanie tak, že identifikuje oprávnenú osobu a určí rozsah jej oprávnení.