Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 11:02  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 11:03  //  zobrazené: 1257

Ako mesto Šaľa, ktoré je jednotkou Nitrianskeho samosprávneho kraja, využíva dotácie podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

číslo: I47/2017

Požadované informácie:

 1. Ako mesto Šaľa, ktoré je jednotkou Nitrianskeho samosprávneho kraja, využíva dotácie podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akou formou o dotáciu mesto žiada VÚC-čku, aké náležitosti (podmienky) musí mesto spĺňať, aby boli poskytnuté dotácie a v akom rozsahu sa dotácie poskytujú. V prípade, že mesto Šaľa získala takúto dotáciu, prosím uviesť aj nariadenie, na základe ktorého sa dotácia udelila.

   

 2. Ďalšia informácia, o ktorú Vás žiadam je, či mesto Šaľa poskytuje dotácie mestám, obciam, právnickým a fyzickým osobám podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve či tieto subjekty využívajú takúto možnosť získať dotáciu na svoj rozvoj. Akou formou môžu jednotlivé subjekty požiadať o dotáciu, aké podmienky musia spĺňať a na základe akých náležitostí mesto rozhoduje, ktorý subjekt je vhodný na poskytnutie dotácie. Konkrétne by ma zaujímalo, či mesto Šaľa poskytlo akékoľvek dotácie obci Trnovec nad Váhom. V prípade, že mesto takéto dotácie poskytlo, aj konkrétne za akých podmienok v jednotlivých prípadoch dotáciu poskytlo a v akom rozsahu. Prosím aj o uvedenie nariadení, ktorými sa dotácie poskytli.

   

 3. Posledná informácia o ktorú Vás žiadam je, či mesto Šaľa vedie participatívny rozpočet ako finančná podpora projektov. V prípade, že mesto takýto rozpočet vedie, uviesť aj jeho cieľ, na čo je zameraný, komu sa poskytuje a za akých podmienok, v prípade aj akú musí mať toto poskytnutie právnu formu.

 

Sprístupnené informácie:

 

K bodu 1.

 

Mesto Šaľa žiada o dotácie z VÚC NSK na základe výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a to formou predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na predpísanom tlačive v stanovenej lehote spolu s prílohami, ktoré sú vo výzve určené.

Mesto musí v rámci predloženej žiadosti vždy splniť podmienky stanovené podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Kedysi sa maximálny rozsah dotácie pohyboval na úrovni 50 tis. Sk, neskôr 1660 EUR, teraz je to  1700 EUR v rámci podpory športu a kultúry a 1800 EUR v rámci podpory cestovného ruchu (pričom v rámci podpory CR je minimálne spolufinancovanie 10 %).

O dotácie mesto Šaľa žiadalo doposiaľ len pre oblasť kultúrnych pamiatok, podpory športu a kultúry a posledné roky aj v oblasti podpory cestovného ruchu. Prehľad podaných žiadostí aj s vyhodnotením úspešnosti je nižšie. V prehľade uvádzame aj príslušné všeobecne záväzné nariadenie, v zmysle ktorého sa príslušná dotácia NSK poskytovala. Žiadosti o dotácie sa zväčša podávajú na konci roka pre projekty, ktoré sa realizujú v nasledujúcom kalendárnom roku.  

 

 

Publikácia Príručka k regionálnym dejinám pre mládež

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA

podané 29.10.2007

úspešný 12 000,-Sk

Predstavujú sa súbory z NSK v Šali na jarmoku

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA

podané 29.10.2007

úspešný 23 000,-Sk

Šalianska  Veža – šachový turnaj

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007  - ŠPORT

podané 29.10.2007

úspešný 15 000,-Sk

Hádzanársky turnaj O Pohár ZŠ J. Hollého

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007 - ŠPORT, podané 29.10.2007

úspešný 15 000,-Sk

Oživenie folklórnych tradícií v meste Šaľa

Dotácia na podporu projektu prostredníctvom Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

spracovalo: MsKS

úspešný: výška príspevku 25 000,-- Sk

Zmluva č.359/2007

zo dňa: 15.6.2007

Večer mladých kapiel z nitrianskeho regiónu

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007 - -KULTÚRA

podané 30.10.2008

úspešný ( info na www-unsk.sk) 800 EUR (24100,80 Sk)

Festival speváckych zborov

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA

podané 30.10.2008

úspešný ( info na www-unsk.sk) 400 EUR (12050,40Sk)

Česko Slovenský pohár 2009

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007  - ŠPORT

podané 30.10.2008

úspešný ( info na www-unsk.sk) 500 EUR (15063 Sk)

17.november – 20.výročie

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007 - KULTÚRA,

podané 30.10.2008

úspešný ( info na www-unsk.sk) 500 EUR (15063 Sk)

Súsošie Najsvätejšej Trojice

ÚNSK – dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok

„ZACHRÁŇME KULTÚRNE PAMIATKY NSK“

podľa VZN č. 3/2008

podané 30.1.2009

úspešný, dotácia

2700 EUR (81340,20 Sk), Zmluva č. 11/2009 podpísaná 1.7.2009

Karneval na ľade – buďme v pohybe!

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -ŠPORT

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK - úspešný  - 400 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Šalianska Veža 2010

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -ŠPORT

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK – úspešný – 400 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Tvorivé dielne - Hračkovňa

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -KULTÚRA

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK – úspešný – 100 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Zlatá priadka 2010

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -KULTÚRA

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK – úspešný – 500 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Šalianska divadelné dni 2010

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -KULTÚRA

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK – úspešný – 500 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Kultúrne leto 2010

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -KULTÚRA

podané 30.10.2009

www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK – úspešný – 400 EUR

oznámenie o schválení doruč. 21.5.2010

Jazzový festival – 1. ročník

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009

 -KULTÚRA

podané 30.10.2009

neúspešný - www.unsk.sk – v zozname schválených dotácií NSK –  0 EUR

Súsošie Najsvätejšej Trojice- dokončenie

ÚNSK – dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok

„ZACHRÁŇME KULTÚRNE PAMIATKY NSK“

podľa VZN č. 3/2008, VZN č. 8/2008 a VZN č. 2/2009, podané 27.1.2010

schválený, 2000 EUR

zmluva č. 4/2010 podpísaná 20.5.2010

Publikácia „Šalianske reminiscencie.“

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 4/2010

 -KULTÚRA, podané 28.10.2010

úspešný 800 EUR, oznámenie o poskytnutí dotácie doručené 28.4.2011

Zlatá priadka 2011

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 4/2010

 -KULTÚRA. podané 28.10.2010

úspešný 800 EUR, oznámenie o poskytnutí dotácie doručené 28.4.2011

„Klezmer festival“ – 1. ročník

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 4/2010

 -KULTÚRA, podané 28.10.2010

neúspešný

Kultúrne leto 2011

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 4/2010

 -KULTÚRA, podané 28.10.2010

neúspešný

Medzinárodný futbalový turnaj- Šaľa

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

podľa VZN č. 4/2010

 -ŠPORT, podané 28.10.2010

úspešný 700 EUR, oznámenie o poskytnutí dotácie doručené 19.4.2011

Kultúrne leto 2012

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, podané 31.10.2011

VZN č. 4/2010

úspešný – schválená dotácia 800 EUR, Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná dňa 30.4.2012

Digitalizácia kina DK Šaľa

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, podané 31.10.2011

VZN č. 4/2010

neúspešný

Folkové dni 2012

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, podané 31.10.2011

VZN č. 4/2010

neúspešný

Zlatá priadka 2012

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, podané 31.10.2011

VZN č. 4/2010

úspešný – schválená dotácia 1000 EUR, Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná dňa 30.4.2012

15. Medzinárodný futbalový turnaj

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-ŠPORT, podané 31.10.2011

VZN č. 4/2010

úspešný – schválená dotácia 430 EUR, Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná dňa 21.5.2012

Kultúrne leto 2013

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

úspešný 700 EUR, Zmluva o poskytnutí dotácie č. 325/2013 zo dňa 24.4.2013

Večianske slávnosti – zo súčasnosti do minulosti

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

úspešný 600 EUR, Zmluva o poskytnutí dotácie č. 325/2013 zo dňa 24.4.2013

Florbal bez hraníc

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

- ŠPORT, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

neúspešný

Zlatá priadka 2013

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

úspešný 700 EUR – Zmluva o poskytnutí dotácie č. 325/2013 zo dňa 24.4.2013

16. Medzinárodný futbalový turnaj

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-ŠPORT, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

úspešný 660 EUR

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2013 zo dňa 14.5.2013

Vydanie publikácie pri príležitosti  900.výročia prvej písomnej zmienky o Veči

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2012

VZN č. 4/2010

neúspešný

Kultúrne podujatia na vonkajších priestranstvách v roku 2014

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

Úspešný  - 800 EUR

Ľudové tradície a galéria umenia, Šaľa-Veča

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

Úspešný – 400 EUR

Športový deň detí

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

Úspešný – 300 EUR

Zlatá priadka 2014

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

Úspešný 1000 EUR

17. Medzinárodný futbalový turnaj

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-ŠPORT, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

Úspešný – 300 EUR

Publikácia Šaľa - Veča

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 29.10.2013

VZN č. 4/2010

neúspešný

Kultúrne leto 2015

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-KULTÚRA, odoslané 14.10.2014

VZN č. 2/2014

Schválených 700 EUR podľa www.unsk.sk

18. Medzinárodný futbalový turnaj

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu

-ŠPORT, odoslané 14.10.2014

VZN č. 2/2014

Schválených 500 EUR podľa www.unsk.sk

Šaľa sa predstavuje – vydanie propagačných materiálov

 

ÚNSK – dotácie na podporu cestovného ruchu, odoslané 14.10.2015

VZN č. 5/2015

Podľa zoznamu schválených žiadosti na www.unsk.sk, úspešný-pridelených 1800 EUR

Nosné kultúrne podujatia v Šali - 2016

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

odoslané 14.10.2015

VZN č. 2/2014

Úspešný – 1000 EUR

Športové podujatia pre deti aj dospelých v Šali - 2016

ÚNSK – dotácie na podporu športu

odoslané 14.10.2015

VZN č. 2/2014

Úspešný - 953 EUR

Šaliansky jarmok - 2017

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

odoslané 13.10.2016

VZN č. 2/2014

Úspešný, schválených 1700 EUR podľa zoznamu zverejneného na www.unsk.sk

Športové podujatia v Šali - 2017

ÚNSK – dotácie na podporu športu

odoslané 13.10.2016

VZN č. 2/2014

Úspešný, schválených 1700 EUR podľa zoznamu zverejneného na www.unsk.sk

Vydanie mapy mesta Šaľa

ÚNSK – dotácie na podporu cestovného ruchu, odoslané 13.10.2016

VZN č. 5/2015

Úspešný, schválených 1800 EUR podľa zoznamu zverejneného na www.unsk.sk

Šaliansky jarmok - 2018

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

odoslané 13.10.2017

VZN č. 2/2014

v posudzovaní

Deti a dospelí v pohybe - 2018

ÚNSK – dotácie na podporu športu

odoslané 13.10.2017

VZN č. 2/2014

v posudzovaní

Propagácia hravou formou

ÚNSK – dotácie na podporu cestovného ruchu, odoslané 13.10.2017

VZN č. 5/2015

v posudzovaní

 

K bodu 2.

 

Mesto Šaľa poskytuje dotácie mestám, obciam, právnickým a fyzickým osobám podľa
§ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa.

 

Čo sa týka športu, tu sú nasledovné oprávnené aktivity:

 

 1. Podpora vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov
  s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu 
  a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít.

 2. Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí.

 3. Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách ‒ formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže.

 4. Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne 
  v jednotlivých športových odvetviach.

 5. Podpora výkonnostného a vrcholového  športu ‒ rozvoj športových odvetví v záujme zviditeľnenia mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové dianie.

 6. Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu ‒ zlepšenie podmienok pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Šale, skvalitňovanie a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť.

 

Čo sa týka kultúry, tu sú nasledovné oprávnené aktivity:

 

 1. Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií.

 2. Rozvoj, tvorba, organizovanie a realizácia kultúrnych a umeleckých aktivít (výstavy, prehliadky, festivaly, koncerty, tvorivé dielne na zachovanie a osvojenie si tradičných zručností...).

 3. Podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu.

 4. Podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa.

 5. Kultúrnu reprezentáciu mesta Šaľa na súťažiach a festivaloch.

 

Podmienky, na základe ktorých mesto Šaľa poskytuje dotácie, sú upravené Všeobecným záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií:

http://sala.sk/clanok/vzn-o-podmienkach-poskytovania-dotacii a VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií: http://sala.sk/clanok/vzn-ktorym-sa-meni-a-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-sala-c-2-2016-o-podmienkach-poskytovania-dotacii.

 

 

Začiatkom roka mesto Šaľa na svojej stránke uverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na príslušný rok  pre oblasť kultúry a Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na príslušný rok  pre oblasť kultúry. Vo výzve je uvedené, okrem iného, vzor žiadosti, na základe ktorej žiadatelia môžu požiadať o dotáciu a termín, do kedy je potrebné žiadosti doručiť na Mestský úrad v Šali osobne alebo poštou.

 

Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy nasledovné:

 

 1. Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách.

 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:

  a)     splnenie cieľa projektu,

  b)     kvalita projektu,

  c)     finančná náročnosť projektu,

  d)     participácia žiadateľa  na projekte,

  e)     prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná príslušná odborná komisia mestského zastupiteľstva, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií. 

 

Zoznam žiadateľov a v akej výške im bola poskytnutá dotácia je zverejnené na: http://sala.sk/esam/dotacie   

 

Mesto Šaľa poskytlo v tomto roku dotácie pre O.Z. O psíčkovi a mačičke a pre OZ Zatúlané psíky Šaľa. Dotácie boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali. Výška dotácií
je uvedená na: http://sala.sk/esam/dotacie.

Dotácie boli schválené v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií. 

Mesto Šaľa v tomto roku poskytlo dotáciu pre oblasť športu OZ Farao – Trnovec nad Váhom – JK Lángov dvor. Dotácia bola vo výške 200,00 EUR, ktorá bola schválená primátorom mesta Šaľa. Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200,00 EUR a Mestským zastupiteľstvom v Šali nad 200,00 EUR. Dotácia bola použitá na financovanie nákladov spojených s ubytovaním účastníkov klubu na Majstrovstvách Slovenska vo voltížnom jazdení, ktoré sa uskutočnili v Topoľčiankach v dňoch 23. – 24. 9. 2017.

 

K bodu 3.

Mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok 2017 výdavky vo výške 5 000 EUR na projekty, ktoré si spracovávajú priamo občania nášho mesta.

 

Proces realizácie participatívneho rozpočtu prebieha tak, že skupiny obyvateľov (nie občianske združenia), alebo aj jednotlivci navrhnú projekty, ktoré by si želali realizovať s cieľom skrášlenia a zlepšenia podmienok  života v meste Šaľa. Sú to práve obyvatelia, ktorí navrhnú a spracujú projekt, pričom mestský úrad im bude nápomocný ako odborný poradca v tom, že vyhodnotí lokalitu v zmysle majetkových vzťahov, vhodnosť výberu lokality, reálnosť rozpočtu.  Investícia by mala byť zameraná na rozvoj a skrášlenie mesta.

 

Kritériá na predkladanie projektov:

Na participatívny rozpočet bolo schválených 5 000 EUR v programe 12. Prostredie pre život.

Predmetom participatívneho rozpočtu by nemali byť investície, ktoré vyžadujú povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vzhľadom na vysokú finančnú a časovú náročnosť prípravy a procesných úkonov pred realizáciou takýchto investícií.

Podávanie projektov:

 1. Projekty je potrebné predkladať písomne a musia obsahovať:

 2. meno (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, telefonický a e-mailový kontakt,

 3. stručný popis projektu vo forme všeobecného návrhu bez technických detailov,   odporúčanou súčasťou projektu je aj vizualizácia riešenia

 4. rozpočet projektu,

 5. Predkladania návrhov projektov je potrebné spracovať podľa Prílohy č. 1. 

 

Termín na predkladanie projektov:

Návrhy projektov je potrebné doručiť prostredníctvom pošty alebo do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 31. 5. 2017.

Doručovacia adresa: Mesto Šaľa                                                               
                                  Nám. Sv. Trojice 7                                                   
                                  927 15 Šaľa                                                                                                                         

Vyhodnotenie projektov:

 

Po predložení projektov od uchádzačov komisia, ktorú vymenuje primátor mesta, skontroluje formálnu stránku predloženého projektu a možnosti realizácie z hľadiska zákonnosti (súlad s územným plánom, existencia inžinierskych sietí, potreba projektovej dokumentácie atď.).

 

Výber projektu:

 

Vybraté projekty budú zverejnené na webstránke a informačných tabuliach mesta. 

 

Realizácia projektu:

 

Realizácia projektov prebieha spravidla v druhom polroku daného rozpočtového roka.

 


Príloha č. 1.  Návrh projektu v rámci participatívneho rozpočtu

 

Údaje o navrhovateľovi

Meno, priezvisko, titul

 

 

 

Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby

 

Kontakt

e-mail:

 

telefón:

 

Názov a účel projektu

Názov projektu

 

Ciel projektu

 

Miesto realizácie projektu- lokalita

 

 

Predpokladaná výška rozpočtu

Druh položky:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Celkový rozpočet v EUR

 

Popis projektu*

 

 

Dňa 16.08.2017 sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo vyhodnotenie projektov podaných v rámci „Participatívneho rozpočtu“, a to zabezpečenie kontroly formálnej stránky predložených projektov a možnosti realizácie z hľadiska zákonnosti.

Na čerpanie výdavkov na realizáciu projektov občanov s cieľom skrášlenia a zlepšenia podmienok  života v našom meste bolo mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet vo výške 5 tis. EUR v programe 12. Prostredie pre život. Návrhy projektov bolo potrebné doručiť prostredníctvom pošty alebo do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 31. 5. 2017.

Predložené projekty:

 1. < >Slavomír Čačaný, ul. Vlčanská 7, 927 01  Šaľa

   

  Dátum doručenia:  29.05.2017

  Názov a účel projektu:

  „Detská radosť – najkrajšia radosť“ – vybudovanie detského ihriska pre deti

  Cieľ projektu:

  Vybudovanie bezpečného detského ihriska na trávenie voľného času.

  Predpokladaná výška rozpočtu:   2000 EUR

  Vyhodnotenie projektu:

  V tejto lokalite sa v súčasnosti nachádza  pieskovisko a preliezačka. V rámci projektu bude vybudovaná preklápacia hojdačka, pružinová hojdačka a šmykľavka. Pod projekt sa podpísalo viac ako 60 obyvateľov  z danej lokality a pri realizácii stavby prvkov ihriska a úpravách pieskoviska a okolia sa obyvatelia zapoja formou zorganizovania brigády  z bytových domov.

  Záver:  Komisia odporúča vyhovieť projektu, nakoľko projekt spĺňa podmienky platnej legislatívy.

   

   

   

   

  1. Navrhovateľ

  Obyvatelia ul. Lúčnej, Šaľa zastúpení Ing. R. Andrášim

  Dátum doručenia:  31.05.2017

  Názov a účel projektu:

  Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku Lúčna

  Cieľ projektu:

  Doplnenie prvku: hojdačky k súčasným prvkom na detskom ihrisku Lúčna

  Predpokladaná výška rozpočtu:  2090 EUR

  Vyhodnotenie projektu:

  V lokalite sa nachádza oplotené detské ihrisko , v ktorom sú šmykľavka, pružinové prvky a preliezačky. Obyvatelia tejto lokality žiadajú doplnenie o hojdačku a detský kolotoč.

  Záver:  Komisia odporúča vyhovieť projektu, nakoľko projekt spĺňa podmienky platnej legislatívy.

  1. Navrhovateľ

  Ing. Rastislav Gabera, L. Novomeského 7742, Šaľa

  Dátum doručenia:  31.05.2017

  Názov a účel projektu:

  „POĎme Tam“ – zatraktívnenie priestoru na sídlisku

  Cieľ projektu:

  Výsadba stromov, vytvorenie chodníka, osadenie lavičiek

  Predpokladaná výška rozpočtu:  2000 EUR

  Vyhodnotenie projektu:

  V súčasnosti sa v lokalite nachádza detské ihrisko a betónová plocha na voľnom priestranstve bez možnosti oddychu miestnej komunity v tieni stromov.  Projekt zatraktívni miesto pre rodiny s deťmi aj seniorov výsadbou nových stromov, vytvorením chodníka a osadením nových lavičiek pri multifunkčnej betónovej ploche a ihrisku na ulici L. Novomeského.

  Záver: Komisia odporúča vyhovieť projektu, avšak výsadba stromov bude realizovaná ako náhradná výsadba, tzn. nebude hradená  z participatívneho rozpočtu ako aj osadenie lavičiek.

   

  1. Navrhovateľ

  Obyvatelia ul. 1. mája, Šaľa zastúpení Ing. R. Andrášim

  Dátum doručenia:  31.05.2017

  Názov a účel projektu:

  Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku 1. mája

  Cieľ projektu:

  Doplnenie prvku: hojdačky k súčasným prvkom za bytovkou 1. mája

  Predpokladaná výška rozpočtu:  1150 EUR

  Vyhodnotenie projektu:

  V danej lokalite ide o doplnenie  existujúcich prvkov pre deti – o jednu visiacu hojdačku  a o  preklápaciu  hojdačku, ktoré v lokalite v minulosti boli, avšak teraz tam obyvateľom chýbajú.

  Záver: Mesto Šaľa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu práve tohto ihriska, ktoré bude v prípade úspešnosti žiadosti zrealizované z iných zdrojov a nie z rozpočtu mesta.

   

   

   

  1. Navrhovateľ

  Obyvatelia bytoviek na ul. Narcisovej, Šaľa zastúpení Ing. R. Andrášim

  Dátum doručenia:  31.05.2017

  Názov a účel projektu:

  Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku Narcisova

  Cieľ projektu:

  Doplnenie súčasných prvkov na detskom ihrisku a výmena piesku v pieskovisku

  Predpokladaná výška rozpočtu:  640 EUR

  Vyhodnotenie projektu:

  Ide o doplnenie a obnovu pôvodného ihriska a pieskoviska, obyvatelia žiadajú doplniť ihrisko o preklápaciu hojdačku a zabezpečiť výmenu piesku v pieskovisku.

  Záver:  Komisia odporúča vyhovieť projektu, nakoľko spĺňa podmienky platnej legislatívy.

   

  Vybrané projekty mesto realizovalo z vlastného rozpočtu.