Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.12.2019 - 16:27  //  aktualizácia: 12.12.2019 - 16:28  //  zobrazené: 1945

09/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 09/2019  |  dátum konania: 10.12.2019

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RsDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková

 

Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

 

Za verejnosť: Zdenka Polydorakis, Margita Letková, Želmíra Bujková

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 33/2019, uznesenie č. 34/2019, uznesenie č. 35/2019, uznesenie č. 36/2019

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 17 na II. poschodí na ul. Rímska 3.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2019

 1.   komisia prerokovala žiadosť o obsadenie trojizbového bytu  č. 17 na II. poschodí na ul. Rímska 3 v Šali,
 2.   komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa         Mgr. Tobiášovi Anjyalaiovi, trvale bytom Šaľa, Partizánska 2.
 1. Obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 27 na III. poschodí na ul. Rímska 1.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 38/2019

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie trojizbového bytu  č. 27 na III. poschodí       na  ul. Rímska 1 v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Slávke Berkyovej a Róbertovi Berkymu trvale bytom Šaľa, Nešporova 6.
 1. Obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 2 na prízemí na ul. Kráľovská 2489/4A.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 39/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie dvojizbového bytu  č. 2 na prízemí na ul. Kráľovská 2489/4A v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Vladimírovi Horníkovi trvale bytom Šaľa, J. Hollého 6.
 1. Obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 29 na III. poschodí na ul. Rímska 5.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 40/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie trojizbového bytu  č. 29 na III. poschodí na ul. Rímska 5 v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Martine Ďubašák trvale bytom Vlčany, Hlavná 1237. Komisia zároveň odporúča určiť náhradníka pre pridelenie predmetného nájomného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to :
 1.  Katarína Pilná trvale bytom Šaľa, P. Pázmáňa 63/6
 1. Obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 27 na VI. poschodí na ul. Kráľovská 2551      v Šali.

 

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu predmetného bytu sa komisia nezaoberala prideľovaním daného bytu.

 

 1. Žiadosť o nevyradenie z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pána Bc. Andreja Sedlára a Richarda Sedlára.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 41/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o nevyradenie z poradovníka pána Bc. Andreja Sedlára a Richarda Sedlára, ktorým bol pridelený byt v nevyhovujúcom stave,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta nevyradiť z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Bc. Andreja Sedlára a Richarda Sedlára.

 

 1. Žiadosť o nevyradenie z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pani Tatiany Kunovej, ktorej bol komisiou pridelený dvojizbový byt. Predmetný byt uchádzačka odmietla z dôvodu, že žiadala o pridelenie trojizbového bytu.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; proti: 10;

 

Uznesenie č. 42/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o nevyradenie z  poradovníka pani Tatiany Kunovej,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta vyradiť z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Tatianu Kunovú trvale bytom Močenok, Mlýnska 418.

 

 1. Žiadosť o nevyradenie z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pani Mgr. Evy Gubišovej, ktorej bol komisiou pridelený jednoizbový byt. Predmetný byt uchádzačka odmietla z dôvodu, že žiadala o pridelenie trojizbového bytu.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; proti: 10;

 

Uznesenie č. 43/2019

 

a) komisia prerokovala žiadosť o nevyradenie z poradovníka pani Mgr. Evy Gubišovej,

b) komisia odporúča primátorovi mesta vyradiť z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Mgr. Evu Gubišovú  trvale bytom Preseľany, Belince 66.

 

 1. Žiadosť o nevyradenie z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pani Anny Szabovej, ktorej bol komisiou pridelený jednoizbový byt. Predmetný byt uchádzačka odmietla z dôvodu, že žiadala o pridelenie dvojizbového bytu.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; proti: 10;

 

Uznesenie č. 44/2019

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o nevyradenie z poradovníka pani Anny Szabovej,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta vyradiť z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Annu Szabovú trvale bytom Šaľa, Narcisová 12

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

 Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 9; proti: 1;

 

Uznesenie č. 45/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu Romana Ráca a Evy Rácovej, ktorým bol pridelený byt č. 60 na I. poschodí vo vchode 4G s pánom Lukášom Karaszom a pani Máriou Hlavatou, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 107 na IV. Poschodí            vo vchode 4H na ul. Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytov Romana Ráca a Evy Rácovej, ktorým bol pridelený byt č. 60 na I. poschodí vo vchode 4G s pánom Lukášom Karaszom a pani Máriou Hlavatou, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 107 na IV. poschodí  vo vchode 4H na ul. Kráľovskej v Šali.

 

 1. Žiadosti o výmenu bytu.

 

Komisia sa ostatnými podanými žiadosťami o výmeny bytov nezaoberala z dôvodu, že žiadosti nespĺňali potrebné náležitosti (chýbali úradne overené podpisy). Členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti o výmenu bytov je potrebné mať podložené úradne overenými podpismi,  a teda bude sa s nimi zaoberať, keď budú podané žiadosti spĺňať všetky potrebné náležitosti. V súvislosti s podanými žiadosťami o výmenu bytov predstúpili pred komisiu pani Polydorakis a pani Letková, ktoré boli o upovedomené o nutnosti doplnenia spomínaných úradne overených podpisov.

 

V časti bytových otázok predstúpila pred komisiu pani Bujková, ktorá sa chcela informovať o tom, z akého dôvodu jej nebol pridelený mestský nájomný byt. Predseda komisie pani Bujkovú upovedomil, že dôvodmi nepridelenia sa ešte bude komisia zaoberať a následne bude pani Bujková písomne informovaná.

 

 

 

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu pani Mgr. Ildikó Jarošová navrhla, aby žiadatelia o pridelenie mestského nájomného bytu, ktorí majú trvalý pobyt v inom meste (prípadne obci) k žiadostiam o pridelenie bytu zdokladovali, že nemajú nedoplatky voči mestu (obci), v ktorom majú trvalý pobyt. V nadväznosti na návrh pani Mgr Jarošovej predseda komisie navrhol, aby sa komisia na najbližšom zasadnutí venovala VZN 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa a prerokovala prípadné zmeny v predmetnom VZN.

 

Viacerí členovia komisie poukázali na problematického nájomníka, ktorému bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej v Šali a už viacerí nájomcovia avizovali, že daný nájomník narúša poriadok vo vchode, vodí si do vchodu neprispôsobivých občanov.

 

PhDr. Margaréta Zozuľáková informovala členov komisie o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta , ktorú na mesto adresoval Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. Na uvedenú žiadosť mesto odpovedalo listom, v ktorom sa poukázalo na to, že aj mesto Šaľa je zriaďovateľom dvoch zariadení pre seniorov, ktoré zo svojho rozpočtu finančne podporuje. Prijímateľmi tejto sociálnej služby sú aj obyvatelia iných miest a obcí, pričom mesto Šaľa nežiada dotknuté samosprávy o dotáciu.  Rovnako sa v danom liste poukázalo      na § 71 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované okrem iných zdrojov aj z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby. Vzhľadom k uvedenému bolo danému domovu dôchodcov odporučené aby sa obrátil             na svojho zriaďovateľa.

 

Všetky uvedené informácie zobrali členovia komisie na vedomie.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

V Šali dňa 12. 12. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie