Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.12.2017 - 14:34  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:11  //  zobrazené: 1158

09/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30/11/2017

číslo: 09/2017  |  dátum konania: 30.11.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
O materiáloch D7 – D16 rokovať spoločne, hlasovať jednotlivo.
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš,

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 2
Marek Molnár,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš,


Materiál číslo A 1/9/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK
Uznesenie č. 9/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta v rokoch 2014, 2015, 2016,
B. berie na vedomie
správu z kontroly nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta v rokoch 2014, 2015, 2016.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Jaroš,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/9/2017 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018
Uznesenie č. 9/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Jaroš,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 3/9/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 9/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
C. schvaľuje
1. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 01. 12. 2016
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. marca 2018
2. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 1/2017 – V. zo dňa 26. 01. 2017 v spojení s Uznesením č. 3/2017 – V. zo dňa 04. 05. 2017                                                             
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich     pripomienok a požiadaviek)
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. marca 2018

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 4/9/2017 - Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom roku 2017/2018
Uznesenie č. 9/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom roku 2017/2018,
B. schvaľuje
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom roku 2017/2018.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 5/9/2017 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 19
Uznesenie č. 9/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 19,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 19.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.

 

 


Materiál číslo B 1/9/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michaela Angelova v znení:
- vypustiť z návrhu VZN bod 3. zvýšenie sadzby dane.
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vladimíra Vicenu v znení:
- predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva prehľad o celkovom počte parkovacích miest a miest trvale vyhradených ako parkovisko a predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa stanovujúceho, že podiel trvale vyhradených miest bude najviac 40 % zo všetkých parkovacích miest; s návrhom systému zavedenia zástupnosti parkovania na trvale vyhradených parkovacích miestach.
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Zdržalo sa: 6
Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrhu bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016,
C. odporúča
- predložiť prehľad o celkovom počte parkovacích miest a miest trvale vyhradených ako parkovisko,
- predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa stanovujúceho, že podiel trvale vyhradených miest bude najviac 40 % zo všetkých parkovacích miest;
s návrhom systému zavedenia zástupnosti parkovania na trvale vyhradených parkovacích miestach.
T: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 2/9/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016
Uznesenie č. 9/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/9/2017 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017
Uznesenie č. 9/2017 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/9/2017 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
Uznesenie č. 9/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        15 126 700 EUR
Bežné výdavky:  14 153 538 EUR
Rozdiel:                                                          973 162 EUR

Kapitálové príjmy: 465 500 EUR
Kapitálové výdavky:  1 463 800 EUR
Rozdiel: -998 300 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 592 200 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 617 338 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  -25 138 EUR

Príjmové finančné operácie: 3 592 258 EUR
Výdavkové finančné operácie:             3 338 673 EUR
Rozdiel: 253 585 EUR

Rozpočet na rok 2017 celkom:
Príjmy celkom: 19 184 458 EUR
Výdavky celkom:  18 956 011 EUR
Rozdiel celkom: 228 447 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 9 000 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 2 183 180 EUR
300 Granty a transfery 4 409 020 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 456 585 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 135 673 EUR
600 Bežné výdavky 14 153 538 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 463 800 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  3 338 673 EUR

3. úpravu výšku príspevku pre OSS na rok 2017 v celkovej sume 484 270 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 151 320 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške      332 950 EUR.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/9/2017 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020;
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení:
- v programe 7. Komunikácie, podprogram 7.3 – parkoviská – v časti bežné výdavky zakomponovať vytvorenie parkovacích miest v lokalite Narcisová Veča.
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení:
- v programe 9. Vzdelávanie, podprogram 9.7 Rezerva vyčleniť položku: rezerva na havarijný stav škôl a školských zariadení vo výške 30 tis. Eur.
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Druhý poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:
- zvýšiť dotácie na kultúru o 5 000 EUR a dotácie na šport o 5 000 EUR nasledovne:
o 5 000 EUR znížiť úroky v programe 14.1 Bývanie a to zo sumy 75 000 EUR na sumu
70 000 EUR
o 5 000 EUR znížiť OON v programe 15.1 Administratíva a to zo sumy 74 000 EUR na sumu 69 000 EUR.
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý. 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- v položke komunikácie, aby z tej sumy, ktorá tam je schválená, sa určite zrealizoval chodník medzi Kráľovskou a Štúrovou na ulici Hlbokej (pri garážach).
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- navrhol, aby zo sumy v kapitole „komunikácie“ bola uhradená úprava asfaltového ihriska na ulici Sládkovičovej
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Druhý poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:

Bežné príjmy:  16 350 780 EUR                                                                  
Bežné výdavky:  15 758 480 EUR
Rozdiel:       592 300 EUR

Kapitálové príjmy:    1 970 200 EUR                                                            
Kapitálové výdavky:     5 385 200 EUR
Rozdiel:                                                                                              -3 415 000 EUR


Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  18 320 980 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  21 143 680 EUR      
Rozdiel bez finančných operácií:                         -2 822 700 EUR

Príjmové finančné operácie:                 3 169 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:       346 300 EUR
Rozdiel:    2 822 700 EUR

Rozpočet na rok 2018 celkom:
Príjmy celkom:  21 489 980 EUR                                                        
Výdavky celkom:  21 489 980 EUR
Rozdiel celkom:                  0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy    9 230 000 EUR
200 Nedaňové príjmy    2 635 250 EUR
300 Granty a transfery    6 455 730 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 805 000 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci    2 364 000 EUR
600 Bežné výdavky  15 758 480 EUR
700 Kapitálové výdavky    5 385 200 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.       346 300 EUR

3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 537 260 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 166 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       370 950  EUR.

4. Rezervu v rozpočte mesta vo výške 100 000 EUR pre OSS v prípade nepokračovania Národného projektu podpory opatrovateľskej služby.

5. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne: 
Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                    32 000 EUR
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške              16 100 EUR
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške               47 500 EUR
HKM Slovan Duslo Šaľa                                                         21 000 EUR
Futbalovému klubu Veča vo výške                                             2 650 EUR

6. Použitie rezervného fondu vo výške 255 000 EUR nasledovne:
* na financovanie investície „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ vo výške 145 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 110 000 EUR.

7. Prijatie investičného úveru do výšky 850 000 EUR na financovanie investičných akcií v rokoch 2018 – 2020.  
 
8. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2019 a 2020,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/9/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 9/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely a ako prístupovú komunikáciu – chodník, v celkovej kúpnej cene 1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6,
927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo D 2/9/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- navrhol odpredať len časť so záhradkou a ďalšiu časť nie, čiže odpredať len časť jej záhradky a rokovať o tej ďalšej časti.
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
1. zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa,
2. rokovať so žiadateľkou o podmienkach nájmu novovytvorenej parcely registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017.

 

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/9/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miroslava Geru v znení:
- stiahnuť materiál z rokovania.
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Miroslava Geru bol prijatý.


Materiál číslo D 4/9/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miroslava Geru v znení:
- navrhol stiahnuť materiál z rokovania.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh Miroslava Geru bol prijatý.


Materiál číslo D 5/9/2017 - HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
Uznesenie č. 9/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej
v Šali pre HKM Slovan Duslo Šaľa,
B. ruší
časť C. bod 1. Uznesenia č. 1/2017 – XV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26.  januára 2017, 
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale, súpisné číslo 921, na ulici Hornej v Šali, postavenej na pozemku registra CKN parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, v celkovej podlahovej výmere 172,68 m2 podľa prílohy č. 1 a spevnených plôch na parcele CKN č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parcele CKN č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 0,40 EUR/rok, pre nájomcu HKM Slovan Duslo Šaľa, zapísaný v registri organizácií ŠÚ SR, IČO: 42120063, so sídlom Švermova 1136/31, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/9/2017 - Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho
Uznesenie č. 9/2017 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho,
B. schvaľuje
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 4209,5 m2
za celkovú kúpnu cenu 46 304,50 EUR.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/9/2017 - Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 626/2011 zo dňa 14. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Mgr. Evou Pribišovou, Dolná 521/8, Šaľa.
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/9/2017 - Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 630/2011 zo dňa 19. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Ing. Danielom Ružičom a manželkou Dianou Ružičovou, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/9/2017 - Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 631/2011 zo dňa 20. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Ing. Viliamom Víghom a manželkou Máriou Víghovou, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 10/9/2017 - Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 583/2011-RSMM zo dňa 07. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Katarínou Perencseiovou, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/9/2017 - Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 151/2012 zo dňa 19. 12. 2011 na dobu neurčitú, v znení Dodatku č. 1 zo dňa
10. 04. 2012, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Máriou Malchovou, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/9/2017 - Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 628/2011 zo dňa 11. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Ruženou Petrovou, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 13/9/2017 - Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 629/2011 zo dňa 16. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy so Štefanom Mesárošom a manželkou Helenou Mesárošovou, obaja bytom Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 14/9/2017 - Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 632/2011 zo dňa 16. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy so Zsoltom Zsidóom, Dolná 521/8, Šaľa.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 15/9/2017 - PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič,
M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 22/2003 – OSMM/PhDr. Janikovičová zo dňa 25. 09. 2003 na dobu neurčitú,
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 07. 2008, výpoveďou podľa ust. § 677 ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s PhDr. Ivetou Janikovičovou a manželom Ing. Jánom Janikovičom, obaja bytom M. M. Hodžu 902/12, Šaľa.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 16/9/2017 - Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
Uznesenie č. 9/2017 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou,
B. schvaľuje
skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok číslo 49/2014 zo dňa 20. 02. 2014 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa ust. § 677 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s Ing. Ivanom Chromekom, bytom Cintorínska 1859/17, Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Marek Molnár,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 17/9/2017 - BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku z dôvodu rozšírenia obchodného centra S1; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 15. novembra 2017,
C.  schvaľuje
 zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu č. 7-3/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 131/2017, dňa
12. 04. 2017, ako novovytvorená parcela číslo 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, za účelom rozšírenia obchodného centra S1 o predajňu športových potrieb, z toho 800 m2 ako pozemok zastavaný stavbou v cene 3,98 Eur/m2/rok
a 243 m2 ako pozemok pod spevnenými plochami v cene 0,663 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 18/9/2017 - Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 9/2017 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovanej prístavbe
k predajni zlatníctva; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 15. novembra 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 860/1, zastavaná plocha a nádvorie v zmysle Geometrického plánu č. 32356943-42-98 vyhotoveného geodetickou kanceláriou GEOS, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 141/98, dňa
23. apríla 1998, ako novovytvorená parcela č. 860/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej  sume 165,96 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Norberta Kružlíka – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa, IČO 34 242 554.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 1/9/2017 - Návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
Uznesenie č. 9/2017 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a to o rozšírenie predmetu podnikania:
1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
2. Výkon činnosti energetického audítora
3. Poskytovanie podpornej energetickej služby
4. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
5. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov a klimatizačných systémov
6. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
7. Vedenie účtovníctva
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Skladovanie a uskladňovanie
10. Factoring a forfaiting

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 2/9/2017 - Kúpna zmluva č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“
Uznesenie č. 9/2017 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“,
b) Kúpnu zmluvu č. 802/2017 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18,
927 01  Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 3/9/2017 - Kúpna zmluva č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“
Uznesenie č. 9/2017 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno- technického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“,
b)  Kúpnu zmluvu č. 616/2017 (Z201736084_Z uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“ s dodávateľom SLOVCARE s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava, IČO: 46520261, DIČ: 2023469690.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 4/9/2017 - CULTPLAY – Partnership Agreement (zmluva/dohoda
o partnerstve)
Uznesenie č. 9/2017 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Partnerskú zmluvu / Partnership Agreement k projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ medzi hlavným partnerom Mestom Nové Zámky a partnermi: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, Kisbér Város Önkormányzata, Komárom Város Önkormányzata, Oroszlány Város Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, Mesto Hurbanovo, Mesto Kolárovo, Mesto Šaľa, Obec Svodín,
B. schvaľuje
a) Partnerskú zmluvu / Partnership Agreement k projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ medzi hlavným partnerom Mestom Nové Zámky a partnermi: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, Kisbér Város Önkormányzata, Komárom Város Önkormányzata, Oroszlány Város Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, Mesto Hurbanovo, Mesto Kolárovo, Mesto Šaľa, Obec Svodín,
b) doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 5/9/2017 - Zmluva o dielo č. 124/2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“
Uznesenie č. 9/2017 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 124//2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 124/2017 zo dňa 27. 04. 2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom MENERT
spol. s r.o., so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17330165, DIČ: 2020373795,
IČ DPH: SK2020373795.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 6/9/2017 - Zmluva o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“
Uznesenie č. 9/2017 – XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“,
b) Zmluvu o dielo č. 615/2017 zo dňa 27. 07. 2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“ uzatvorenú s dodávateľom MPM-STAV, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288, IČ DPH: SK2023090773.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 7/9/2017 - Zmluva o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“
Uznesenie č. 9/2017 – XXXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“,
b) Zmluvu o dielo č. 323/2017 zo dňa 11. 05. 2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“ uzatvorenú s dodávateľom
MPM-STAV, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288,
IČ DPH: SK2023090773.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 8/9/2017 - Rámcová dohoda č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“
Uznesenie č. 9/2017 – XXXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“,
b) Rámcovú dohodu č. 594/2017 zo dňa 17. 07. 2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa,                IČO: 35365536, DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743.

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 9/9/2017 - Rámcová dohoda č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“
Uznesenie č. 9/2017 – XXXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“,
b) Rámcovú dohodu č. 114/2017 zo dňa 21. 02. 2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“ uzatvorenú s dodávateľom Július Buch-BUCH, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 14132168, DIČ: 1020276422, IČ DPH: SK1020276422.

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/9/2017 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
Uznesenie č. 9/2017 – XXXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- JUDr. Ľudovíta Marinčáka
- Ladislava Kovácsa – in memoriam
- Ing. Pavla Škublu, CSc.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS