Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.11.2017 - 12:22  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 12:23  //  zobrazené: 818

09/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 09/2017  |  dátum konania: 28.11.2017

číslo: 09/2017 | dátum konania: 28.11.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pozvaní hostia:


Program:

1) Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém )
2) Žiadosť spoločnosti BRM 78 Development, s.r.o. o zmenu účelu nájmu  prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta
3) Poplatky za trvale vyhradené parkovanie (TVP), stav TVP (počet miest), počet parkovacích miest bez TVP
4) Informácia o prebiehajúcom obstarávaní územného plánu:
– ÚPN mesta Šaľa ZaD č.6
– ÚP CMZ mesta Šaľa ZaD č.3
5) Voľné témy 


Bod 1:
Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém )

Prítomní členovia komisie sa oboznámili v krátkosti  s materiálmi zmlúv o dielo, ktoré sa týkajú výstavby a dopravných komunikácií a budú predložené na najbližšie zastupiteľstvo.
Jedná sa o Zmluvy o dielo - Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy, ul. Cintorínska, dodávateľ MPM-STAV, s.r.o. Šaľa, Rámcové zmluvy, ktoré riešia havarijné stavy pri údržbe ciest a úpravy spevnených plôch.
Komisia konštatovala, že komunikácie sú v zlom technickom stave. Komisia odporúča mestu vyčleniť viac financií na opravy komunikácií a opravy robiť v takej kvalite, aby mali opravy dlhšiu životnosť.
Ďalšia predkladaná zmluva o dielo je zmluva na realizáciu diela - Zníženie energetickej náročnosti budovy MsU Šaľa, dodávateľ Menert spol.s.r.o., Šaľa. Spoločnosť uspela vo Verejnom obstarávaní najnižšou cenou. Okolo  témy sa rozprúdila diskusia. V diskusii padla otázka, že sa pripravujú zmeny oproti pôvodnému projektu, či boli zmeny vyšpecifikované a prečo k nim dochádza. Odznela odpoveď, že zmeny boli vyšpecifikované projektantom na základe požiadavky dodávateľa, boli predložené na odsúhlasenie riadiacemu orgánu. Momentálne sa čaká na stanovisko  riadiaceho orgánu.
Ďalšiou informáciou bola správa, že mesto získalo na výstavbu Cyklotrasy medzi  Šaľa Veča-Duslo a.s., nenávratný finančný príspevok v maximálnej možnej výške 1,127.855 eur, od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na MsZ sa predkladá posledná kúpna zmluva na pozemok s výmerou 4 209,5m2 pod cyklotrasu, medzi mestom a  Ing. Petrom Bednárom, vo výške 46 304,5 eur.

Komisia  k bodu 1) nehlasovala

Bod 2:
Žiadosť spoločnosti BRM 78 Development, s.r.o. o zmenu účelu nájmu  prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta

Spoločnosť predložila žiadosť o zmenu účelu nájmu mestského pozemku. Spoločnosť má prenajatý pozemok o výmere 1043m2 ako zeleň, žiada o zmenu za účelom rozšírenia predajne športových potrieb. Náhradnú zeleň má žiadateľ zabezpečenú so SPF na základe nájomnej zmluvy.
Komisia upozorňuje mesto na ďalšie zahustenie dopravy v danej lokalite a apeluje na riešenie dopravy všetkých vozidiel, ale hlavne zásobovacích vozidiel.

Komisia hlasovala k bodu 2)
Otázka :
Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu prijať  žiadanú zmenu účelu pozemku, ktorý je prenajatý ako zeleň na pozemok zastavaný stavbou?
Prítomní : počet členov komisie 9
Za: 2
Proti:4
Zdržal sa:3

Uznesenie komisie k bodu 2)
Komisia neodporúča mestu  prijať  žiadanú zmenu účelu pozemku, ktorý je prenajatý ako zeleň na pozemok zastavaný stavbou.

Bod 3:
Poplatky za trvale vyhradené parkovanie (TVP), stav TVP (počet miest), počet parkovacích miest bez TVP

Na MsZ sa predkladá návrh VZN mesta, ktorým sa budú meniť niektoré poplatky a dane, medzi ktoré spadá aj zvýšenie poplatku za užívanie verejného priestranstva za parkovanie vozidla z 0,0605 €/deň,m2 na 0,0822 €/deň,m2, t.j. 300 € za rok, pre ťažko zdravotne postihnutých so zľavou 50%.
Komisia  odporúča mestu, aby zjednotilo termíny prenájmu k jednotnému termínu, tak ako sú napr. platby do poisťovní. To umožní dôslednú kontrolu uhradených poplatkov a prenajatých parkovacích miest. Komisia opätovne žiada, aby sa neprenajímali všetky parkovacie miesta a opäť sa vrátilo k pomeru prenajímania  40:60, nakoľko je situácia s parkovaním čoraz neúnosnejšia. Komisia žiada predložiť stav TPV a počet parkovacích miest bez TVP.
Komisia sa viackrát na predchádzajúcich zasadnutiach zaoberala témou parkovania.  Znovu odzneli otázky, prečo mesto upustilo od pomeru 40:60 pri prenajímaní parkovacích miest, komisia žiadala od p. M.Políčka zaslanie  evidencie celkového počtu parkovacích miest a počet prenajatých parkovacích miest v meste a preverenie dôvodov a možnosti ako sa k znovu vrátiť k hore uvedenému  pomeru prenajímania parkovacích miest, pretože v meste už pomaly nebudú miesta na voľné parkovanie. Taktiež sa diskutovalo o zvýšení ceny za parkovanie a o doplnení čestného prehlásenia občanov pri prenájme parkovacích miest.  Ďalej sa hovorilo o potrebe stanoviť  si strop v množstve budovaných parkovacích miest, aby sa všetky plochy zelene v meste nepremenili na parkovacie miesta. Ing. K. Szekeres znova navrhol spôsob „zástupného parkovania“, s ktorým by boli vyrozumení prenajímatelia parkovacích miest hneď pri podpise rozhodnutia o prenájme . Bolo by stanovené, napríklad, že cez pracovnú dobu,  v čase od 8.hod do 14.hod, bude umožnené parkovať aj ostatným občanom na prenajatom parkovacom mieste, napr. jednu hodinu, počas ktorej si môžu  vybaviť potrebné záležitosti.

Komisia  k bodu 3) nehlasovala


Bod 4:
Informácia o prebiehajúcom obstarávaní územného plánu:
– ÚPN mesta Šaľa ZaD č.6
– ÚP CMZ mesta Šaľa ZaD č.3

V súčasnosti prebieha obstarávanie Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Šaľa a Zmien a Doplnkov č.3 CMZ ÚP mesta Šaľa.
ZaD č.6 ÚPN sa týkajú zmeny funkčného využitia pôvodne ornej pôdy časti PFCelku Večianska tabuľa pri budúcom obchvate mesta, na ľahký priemysel a skladovanie. Ďalšou zmenou v záväznej textovej časti ÚPN je vylúčenie ubytovacích zariadení cestovného ruchu nižšej kategórie ako tri hviezdičky, z centra mesta Šala a Veča, t.j. z PFCelku Šaľa, PFCelku Veča a PFCelku Nová Veča.
ZaD č.3 CMZ sa týkajú hlavne riešenia letných terás na pešej zóne pred jednotlivými prevádzkami.

Komisia k bodu 4) nehlasovala.

Bod 5:
Voľná téma
Vo voľnej diskusii sa členovia znovu vrátili k téme kritickej dopravnej situácii v meste a k zlému technickému stavu komunikácií, spevnených plôch a chodníkov. V zlom technickom stave je viacero komunikácií.
Komisia  navrhuje zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, ktoré majú rozbitý povrch a opraviť ulice ČSĽA, Kukučínova, Budovateľská, časť komunikácie SNP po Políciu, ďalej prejazd Budovateľská a Vlčanská ul.
Komisia upozorňuje na mnohé prepadnuté chodníky v havarijnom stave, napr. od Komunálu po požičovňu, spojovacie chodníky na Budovateľskej a Kukučínovej ulici.
Ďalej komisia upozorňuje na kritickú dopravnú situáciu  na celom úseku Diakovská ul. Komisia odporúča mestu, aby dalo naliehavo preriešiť kompetentným orgánom kritickú dopravnú situáciu na križovatke Diakovská ul.-Železničná ul., ďalej časť Diakovská ul.-Lidl, kde chýba samostatné ľavé odbočenie. Ďalší problém Diakovskej ul. je za železničným priecestím, kde sa nedá odbočiť do Stavebnín, ďalší problém je pri ubytovni, kde autobus s brigádnikmi pri nástupe a výstupe, nemá kde parkovať, stojí na ceste a blokuje premávku. Ďalší problém je roky chýbajúci chodník cez železničné priecetie a popri Diakovskej ulici. Komisia odporúča mestu riešiť dopravnú situáciu na celej Diakovskej ulici.
Ďalej Ing. Lacková navrhla, aby mesto kvôli lepšej orientácii žiadalo od mesta Galanta doplnenie smerových značiek „Šaľa“ na kruhových križovatkách v Galante, keďže tam nie je ani jedna značka a vodiči majú problém s orientáciou.
 
Komisia  k bodu 5) nehlasovala

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá