Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.12.2016 - 07:54  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:13  //  zobrazené: 942

09/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 01/12/2016

číslo: 09/2016  |  dátum konania: 01.12.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
O materiáloch D1 – D8 rokovať spoločne, hlasovať samostatne.

Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Mgr. Július Morávek,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.


Hlasovanie č. 3
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie č. 4
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie č. 5
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,


Materiál číslo A 1/9/2016 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 9/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správuzkontroly hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami vynaloženými v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 633 – materiál v Mestskej polícii Šaľa,
2. správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou v ZUŠ Šaľa,
B. berie na vedomie
1. správu z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami vynaloženými v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 633 – materiál v Mestskej polícii Šaľa,
2. správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou v ZUŠ Šaľa.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/9/2016 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2017

Uznesenie č. 9/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2017,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2017.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 3/9/2016 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 9/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/9/2016 – Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 17 a Dodatku č. 18

Uznesenie č. 9/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 17 a Dodatku č. 18,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 17 a Dodatku č. 18.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/9/2016 - Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/2016 a stave v školskom roku 2016/2017

Uznesenie č. 9/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských      zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/2016 a stave v školskom roku 2016/2017,
B. schvaľuje
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských      zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/2016 a stave v školskom roku 2016/2017.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 6/9/2016 - Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – žiada 1. odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady, a 2. vykonanie auditu spoločnosti MeT Šaľa, s.r.o., nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – navrhla, aby sa o jednom a aj druhom bode hlasovalo samostatne. 

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.


Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – žiada odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – žiada vykonanie auditu spoločnosti
MeT Šaľa, s.r.o., nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

 

 


Uznesenie č. 9/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné
hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.
C. žiada
1. odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady,
2. vykonať audit spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 7/9/2016 - Prevádzka krytej plavárne Duslo – správa o hospodárení združenia ,,AQUASPORT“

Uznesenie č. 9/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
prevádzku krytej plavárne Duslo – správu o hospodárení združenia ,,AQUASPORT“,
B. berie na vedomie
správu o hospodárení združenia ,,AQUASPORT“.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/9/2016 - Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa

Uznesenie č. 9/2016 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,
B. ukladá
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2017

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

Materiál číslo C 1/9/2016 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015

Uznesenie č. 9/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 74 035,85 Eur z nerozdeleného zisku z minulých období.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/9/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016

Uznesenie č. 9/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, , Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/9/2016 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Uznesenie č. 9/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B. schvaľuje
1.  úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        14 040 622 EUR
Bežné výdavky:  13 334 418 EUR
Rozdiel:                                                          706 204 EUR

Kapitálové príjmy: 1 267 691 EUR
Kapitálové výdavky:  1 289 856 EUR
Rozdiel: -22 165 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 308 313 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 624 274 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  684 039 EUR

Príjmové finančné operácie: 760 004 EUR
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR
Rozdiel: -442 796 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
            Príjmy celkom: 16 068 317 EUR
            Výdavky celkom:  15 827 074 EUR
            Rozdiel celkom:  241 243 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 8 466 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 937 255 EUR
300 Granty a transfery 4 905 058 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 760 004 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR
600 Bežné výdavky 13 334 418 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 289 856 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR

3. úpravu výšku príspevku pre OSS na rok 2016 v celkovej sume 513 430 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 131 040 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške      382 390 EUR.
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, , Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/9/2016 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Uznesenie č. 9/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:

Bežné príjmy:  14 412 634 EUR                                                                  
Bežné výdavky:  13 402 999 EUR
Rozdiel:    1 009 635 EUR

Kapitálové príjmy:       123 000 EUR                                                            
Kapitálové výdavky:     1 367 695 EUR
Rozdiel:                                                                                               -1 244 695 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  14 535 634 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  14 770 694 EUR      
Rozdiel bez finančných operácií:                            -235 060 EUR

Príjmové finančné operácie:                   590 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:      354 940 EUR
Rozdiel:      235 060 EUR

 

Rozpočet na rok 2017 celkom:
Príjmy celkom:  15 125 634 EUR                                                        
Výdavky celkom:  15 125 634 EUR
Rozdiel celkom:                  0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:
100 Daňové príjmy    8 660 000 EUR
200 Nedaňové príjmy    1 758 195 EUR
300 Granty a transfery    4 117 439 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 450 000 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci       140 000 EUR
600 Bežné výdavky  13 402 999 EUR
700 Kapitálové výdavky    1 367 695 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.       354 940 EUR

3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2017 v celkovej sume 474 330 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 141 380 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       332 950  EUR.

4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne:
 Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                                   46 000 EUR
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                             16 000 EUR
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                              76 500 EUR
Futbalovému klubu Veča vo výške                                                          2 650 EUR

5. Prijatie investičného úveru do výšky 400 000 EUR na financovanie investičnej akcie Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa.

6. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2018 a 2019,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/9/2016 - AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Róberta Andrášiho – navrhol stiahnuť materiál  D4 z rokovania.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 6
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 3
Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Procedurálny návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 9/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej prevádzke; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 315, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 301 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej prevádzke, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 199,56 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa, IČO: 47 573 546, zastúpenú konateľom spoločnosti Štefanom Hučkom.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/9/2016 - RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľov a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľov ohľadom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácii ku garáži; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1028/33, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 28,50 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácii ku svojej garáži, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume
18,90 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre RNDr. Petra Pateka a Mgr. Boženu Patekovú, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 3/9/2016 – Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní vstupnej časti do predajne „VIKO“; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 888/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 30,50 Eur/rok, za účelom užívania vstupnej časti do predajne „VIKO“, pre Ota Vinczeho, SNP 956/14, 927 01  Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/9/2016 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení existujúcej prenajatej plochy vonkajšej letnej terasy na vlastné náklady a v rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavané plochy a nádvoria,
za účelom rozšírenia prenajatej existujúcej plochy vonkajšej letnej terasy z výmery 30 m2 na 60 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, v celkovej sume 1 200,00 Eur/rok, pre Branka Pistoviča City Cafe, 925 91  Kráľová nad Váhom 662, IČO: 47 880 422, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 12
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 4
Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Opakované hlasovanie:
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 14
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/9/2016 - Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2016 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/88, záhrada o výmere 344 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 56,76 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 60,62 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Nikolu Kubicovú,  Slnečná 1939/6, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/9/2016 - KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2016 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zriadení parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti na existujúcich spevnených plochách na vlastné náklady žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 16. novembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2811/5, ostatné plochy o výmere 100 m2,
za účelom zriadenia deviatich parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti na existujúcich spevnených plochách na vlastné náklady žiadateľa, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j.
v celkovej sume 66,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., 927 01  Šaľa,  IČO: 45 898 103, zastúpenú konateľom spoločnosti Karolom Trešňákom.
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/9/2016 – EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
     žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
      v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   
      predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo
      vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetného
      pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti a časti pozemku pod zastavanou
      plochou stavby súpisné číslo 6789; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného
      osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta          
        16. novembra 2016,
C.  schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
     „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 915/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere
      57 m2 pod časťou zastavanej plochy pod stavbou súpisné číslo 6789 v cene
      5,311 Eur/m2/rok, t.j. v sume 302,73 Eur/rok, parcela číslo 916/16, zastavané plochy
      a nádvoria o výmere 611 m2, za účelom užívania uvedeného pozemku ako parkovacích
      miest k svojej nehnuteľnosti a časť parcely číslo 916/1, zastavané plochy a nádvoria
      o výmere 167 m2, za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest, v cene
      0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 515,81 Eur/rok, na dobu neurčitú, v celkovej sume
      818,54 Eur/rok pre EL.P.M., s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535,
      zastúpenú konateľom spoločnosti Petrom Karasom

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 4
Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 8/9/2016 - 35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35 628 146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu

Uznesenie č. 9/2016 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomného vzťahu na pozemok vo vlastníctve mesta uzatvorením novej nájomnej zmluvy,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomný vzťah k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako spevnená plocha pre verejné parkovanie,
C. schvaľuje
 úpravu nájomného vzťahu s 35 – Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35 628 146, sídlo: P. Pázmaňa 54, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2312/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 22,54 Eur/rok, uzatvorením novej nájomnej zmluvy.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 7/9/2016 – EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – hlasovanie o bode D7 bolo zmätočné.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – opätovné prerokovanie bodu D7 aj s hlasovaním.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho - navrhol rozdeliť bod C., na bod A. a bod B., čiže po C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 915/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 pod časťou zastavanej plochy pod stavbou súpisné číslo 6789 v cene
5,311 Eur/m2/rok, t.j. v sume 302,73 Eur/rok, parcela číslo 916/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2, za účelom užívania uvedeného pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 405,09 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre EL.P.M., s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535, zastúpenú konateľom spoločnosti Petrom Karasom.


Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho - navrhol doplniť do bodu C., bod B., čiže schvaľuje časť parcely číslo 916/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2, za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 515,81 Eur/rok, na dobu neurčitú pre EL.P.M., s.r.o.,

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 9/2016 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti a časti pozemku pod zastavanou plochou stavby súpisné číslo 6789; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta                  16. novembra 2016,
C.  schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 915/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere
57 m2 pod časťou zastavanej plochy pod stavbou súpisné číslo 6789 v cene
5,311 Eur/m2/rok, t.j. v sume 302,73 Eur/rok; parcela číslo 916/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2, za účelom užívania uvedeného pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 405,09 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre EL.P.M., s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535, zastúpenú konateľom spoločnosti Petrom Karasom.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/9/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho – navrhol hlasovať o časti jedna v bode C., že schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku za Hotelom Centrál, časť parcely 77 m2 a 7 m2, čiže úhrnne 84 m2 

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho prijatý.


Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho – navrhol hlasovať o časti B. v bode C. a teda, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje zverejniť zámer prevodu na parcelu registra E katastra nehnuteľnosti na 307 m2
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 6
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho nebol prijatý.


Uznesenie č. 9/2016 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1318, ostatná plocha o výmere  cca 307 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely registra E katastra nehnuteľností  č. 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 77 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 a časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada o výmere cca 7 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku za Hotelom Centrál v Šali, časť parcely registra
E katastra nehnuteľností č. 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 77 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 a časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada
o výmere cca 7 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa
(k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku z dôvodu zabezpečenia zásobovania prevádzky Hotela Centrál, v cene 66,387 Eur/m2, t.j. pri výmere spolu 84 m2 za celkovú cenu 5 576,50 Eur, pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81 Diakovce, obchodné meno Ing. Wail Zibak - HOTEL CENTRÁL ZIBAK COMPANY, adresa Nám. Sv. Trojice 3, 927 01  Šaľa, IČO: 32361769, s tým, že kupujúci uhradí kúpnu cenu do
10 dní od podpísania kúpnej zmluvy a ku dňu podpísania kúpnej zmluvy bude mať zaplatenú poslednú splátku za  množstvový zber vo výške 274,56 Eur.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/9/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere
696 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C.  schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a reprezentovaní mesta jednou z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku, v cene 10,00 Eur/m2, v celkovej cene 6 960,00 Eur, pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 4
Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 11/9/2016 - MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali

Uznesenie č. 9/2016 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul.  v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 08/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 10. 10. 2016 pod číslom 445/2016, ako novovytvorená parcela číslo 1038/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 896,25 Eur,
pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO 36 552 186, v celosti.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 12/9/2016 - Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/110

Uznesenie č. 9/2016 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/110,
B. súhlasí
s kúpnou cenou v celkovej sume 1720 Eur (kúpna cena je oslobodená od DPH) „rúrovej sieti 1B“ (inv. č. 5203098013), časť závlahovej vetvy A12 z AZC DN 200, dĺžky 15,93 m závlahovej stavby „ZP Šaľa – Kolárovo, rozš.“, ako predávaného prebytočného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Hydromeliorácií, štátneho podniku, so sídlom Vrakunská 29, 825 63  Bratislava, nachádzajúceho sa na pozemkoch katastra nehnuteľností registra C, parcelné číslo 5019/3, 5019/18 a 5019/19 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, zapísaných na liste vlastníctve číslo 1.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 13/9/2016 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)

Uznesenie č. 9/2016 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej  verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“,
B.  schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali, novovytvorenej parcely
v katastri nehnuteľností registra C č. 4143/79, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
411 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 09/2016, overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 10. októbra 2016, pod č.j. 446/2016, od parcely katastra nehnuteľností registra C č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere       3385 m2, vedenej Okresným úradom, katastrálnym odborom pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, do výlučného vlastníctva Mgr. Róberta Čibrika, trvale bydliskom Smetanova 31, 927 01  Šaľa, za cenu 12 371,10 Eur.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/9/2016 - Zmluva o dielo – Komplexná starostlivosť o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín

Uznesenie č. 9/2016 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo uzatvorenú na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Komplexná starostlivosť o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín“,
b) Zmluvu o dielo č. 178/2016 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín, s dodávateľom Zoltán Bukovský, F. Kráľa 1862/4, Šaľa, IČO: 40513360.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/9/2016 - Zmluva o dielo – Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 9/2016 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo uzatvorenú na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka a následne rokovacie konanie so zverejnením s názvom „Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 780/2016 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa s dodávateľom INEX-Hausgarden s.r.o., ul. Lipová 978/12, 951 31  Močenok, IČO: 44223722.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/9/2016 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Procedurálny návrh Mareka Molnára – aby sa hlasovalo o každom navrhovanom na ocenenie  samostatne.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Procedurálny návrh Mareka Molnára bol prijatý.

 

 

Hlasovanie za p. Dr. h. c. RNDr. Jozefa Kollára:
Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie za p. Ing. Miroslava Spála:
Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie za p. Ing. Viktora Vinczeho:
Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie za p. Milana Daniela:
Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Marek Molnár, Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Hlasovanie za p. Ing. Júliusa Miškoviča:
Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,


Uznesenie č. 9/2016 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:
- Dr. h. c. RNDr. Jozefa Kollára
2. udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Ing. Miroslava Spála
- Ing. Viktora Vinczeho
- Milana Daniela
- Ing. Júliusa Miškoviča.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 609.64 kB)