Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2016 - 10:46  //  aktualizácia: 25.10.2016 - 10:47  //  zobrazené: 491

09/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 09/2016  |  dátum konania: 19.10.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 19. októbra 2016 (streda) o 16,00 h v budove MsÚ

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Eliška Vargová, Mgr. Lívia Pešádiková, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Ján Belovič

Neprítomní: Mgr. Ivan Aľakša - ospravedlnený, Jozef Bari - neospravedlnený 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Materiály z oblasti kultúry na rokovanie MsZ – predseda komisie
4. Tvorivý čin roka 2016 – príprava podujatia – predseda komisie
5. Predložené projekty na rok 2016 – Ing. Čižmáriková
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Prizvaní:

- Ing. Čižmáriková
- zástupca MsKS

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie, Ing. Elišku Vargovú, Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a hostí: poslankyňu MsZ Ing.  Gabrielu Lackovú, Mgr. Líviu Pešádikovú  a Ing. Jána Beloviča. Odprezentovalo sa 9 členov komisie, predseda komisie Mgr. Július Morávek skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania obdržali členovia komisie elektronicky dňa 17.10.2016. Rokovací program uvedený v pozvánke odsúhlasili prítomní bez pripomienok, preto ďalej viedol predseda komisie rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie informoval, že úlohy uvedené v odporúčacej  časti uznesenia zo dňa 26.9.2016 sa budú plniť priebežne, nakoľko sú dlhodobejšieho charakteru.

3. Materiály z oblasti kultúry na rokovanie MsZ – predseda komisie
Materiály k tomuto bodu poslala  členom komisie Ing. Martina Čižmáriková elektronicky.
Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že OZ Maceva žiada o schválenie zmeny účinkujúceho v predloženej žiadosti o dotáciu v oblasti kultúry na rok 2016, stanovisko komisie  je uvedené v bode č. 2 schvaľovacej časti uznesenia.
Ing. Eliška Vargová odprezentovala  podanie  a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 3 schvaľovacej časti unesenia.
Územný  spolok Slovenského červeného kríža v Šali požiadal o prenájom nebytových  priestorov v DK,  stanovisko komisie je uvedené v bode č. 4 schvaľovacej časti unesenia.

4. Tvorivý čin roka 2016 – príprava podujatia – predseda komisie
Odprezentoval informácie o príprave podujatia a po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli na harmonograme udeľovania ocenenia TČR, ktorý je uvedený v bode č. 1 schvaľovacej časti unesenia.

5. Predložené projekty na rok 2016 – Ing. Čižmáriková a Ing. Vargová
Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že sa jedná  o projekty, ktoré vypracovala Ing. Eliška Vargová a odovzdala jej slovo.
Ing. Eliška Vargová ich stručne predstavila: prvý projekt sa týka žiadosti o dotáciu z Úradu NSK na vydanie mapy mesta Šaľa, druhý projekt je v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko na „Interaktívne multifunkčné ihrisko“ a tretí projekt na VÚC na podporu cestovného ruchu - vydanie pohľadníc a informačnej brožúry.
Návrhy pohľadníc poslala členom komisie elektronicky aj s popismi, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 ukladacej časti unesenia.

6. Rôzne
Ing. Gabriela Lacková:
- poďakovala Mgr. Miroslavovi Demínovi a Mgr. Alene Demkovej a Mgr. Júliusovi Morávkovi za pripravenú výstavu Dramatické polstoročie v Šali,
- prezentovala niekoľko podnetov od obyvateľov mesta, ktoré predloží na rokovaní zastupiteľstva, stanovisko komisie je uvedené v bodoch č. 4. a 5. odporúčacej časti unesenia a v bode č. 2 ukladacej časti unesenia, 

Ing. Martina Čižmáriková:
- výška aktuálneho čerpania rozpočtu v programe marketing a propagácia mesta je 94%,
- mesto plánuje zriadiť predajné miesto propagačných materiálov v budove MsÚ, stanovisko komisie  je uvedené v bode č. 3 odporúčacej časti unesenia,
- priniesla na ukážku všetky reklamné predmety a publikácie, ktorými v súčasnej dobe mesto disponuje,

Mgr. Miroslav Demín:
- odporúča spropagovať reklamné predmety na webovej stránke mesta, v Slove Šaľanov, RTV KREA ...,
- poďakoval Mgr. Alene Demkovej za to koľko úsilia vložila do prípravy výstavy Dramatické polstoročie v Šali,
- termíny Večianskych slávností a Šalianskeho jarmoku sú v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch, dáva na zváženie myšlienku, či by nebol. vhodnejší termín Šalianskeho jarmoku  napr. začiatkom septembra, tak ako to bývalo kedysi, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 odporúčacej časti unesenia,
- na zadnú stranu pohľadnice odporúča pridať odkaz na oficiálnu webovú stránku mesta,

Ing. František Botka:
- dňa 30.9.2016 bola uzávierka zasielania fotografií do súťaže „Váh - rieka, ktorá nás spája“, zapojilo sa 14 autorov, poslali 51 fotografií,
uviedol, že fotografie bude možné použiť do kalendára MsKS na rok 2017, do publikácie o meste, usporiadať výstavu ..., stanovisko komisie je uvedené v bode č. 2 odporúčacej časti unesenia, 
 
Mgr. Alena Demková:
- určite nie všetky podnety, ktoré prezentovala Ing. Gabriela Lacková, spadajú do kompetencie komisie kultúry a cestovného ruchu a ako poslankyňa  má možnosť predložiť ich MsZ, vidí možnosť získať na tieto veci finančné prostriedky aj cez projekty,

Ing. Eliška Vargová:
- na budúci rok vydá mesto mapy mesta v slovenskej, anglickej a maďarskej verzii v počte 1000 ks,

Mgr. Július Morávek:
- finančné prostriedky na realizáciu podnetov, ktoré prezentovala Ing. Gabriela Lacková v neposlednej miere treba zaradiť aj do rozpočtu mesta,
- predpokladaný termín vydania knihy o Šali je február 2017,
- poďakoval Ing. Vargovej a Ing. Čižmárikovej za informácie, ktoré prezentovali na zasadnutí komisie,
- navrhol, aby sa budúce zasadnutie komisie konalo dňa 15.11.2016 o 16,00 h v budove MsÚ.

 

7. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie predložený predsedom komisie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

8.  Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Šaľa, 19. októbra 2016


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS
7. Ing. Eliška Vargová

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu
zo dňa 19.10.2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia zo septembra 2016
2. informáciu o čerpaní rozpočtu v programe marketing a propagácia mesta
3. informáciu o zriadení predajného miesta suvenírov v priestoroch mestského úradu
4. informáciu o suveníroch a publikáciách mesta
5. informáciu Ing. Lackovej o aktivitách, ktoré predloží na rokovaní MsZ


odporúča

1. posúdiť termíny konania Večianskych slávností a Jarmoku tradičných remesiel v Šali za účasti vedenia mesta
2. Ing. Botkovi pripraviť stretnutie k zaslaným fotografiám cyklu o rieke Váh a pripraviť návrh na ich použitie
3. zriadiť predajné miesto suvenírov v priestore budovy MsÚ s účinnosťou od 1.1.2017
4. vyhlásiť za technickú pamiatku bývalú rozvodňu z areálu bývalého mlyna
5. pripraviť a umiestniť na budovách pamätné tabule historickým osobnostiam Šale, prípadne vytvoriť priestor na umiestnenie tabúľ


schvaľuje

1. harmonogram udeľovanie ocenenia Tvorivý čin roka:
- zverejnenie výzvy na udelenia ocenenia do 25.10.2016 - zodpovedný Mgr. Demín
- termín podávania návrhov do 14.11.2016 tajomníčke komisie
- prerokovanie návrhov na ocenenie v komisii dňa 15.11.2016
- udeľovanie ocenenia 12.12.2016
2. zmenu uznesenia materiálu B 2/8/2016 u žiadateľa OZ Maceva
3. návrh uznesenia materiálu C 3/8/ 2016 o projekte ,,Interaktívne multifunkčné ihrisko“
4. návrh uznesenia materiálu D 2/8/2016 o poskytnutí priestorov pre SČK v Šali


ukladá

1. členom komisie predložiť Ing. Vargovej pripomienky k návrhu vizualizácie pripravovaných pohľadníc v termíne do 24.10.2016
2. predsedovi komisie formou interpelácie požadovať riešenie domu ľudovej architektúry tak, aby prešlo do majetku mesta


informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci november sa uskutoční 15.11.2016 (utorok) o 16,00 h v budove MsÚ

 

Šaľa, 19.10.2016
Július Morávek
predseda komisie