Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 22.12.2015 - 09:30  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:15  //  zobrazené: 1204

09/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/11/2015

číslo: 09/2015  |  dátum konania: 15.12.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 4
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek,


Materiál číslo B 1/9/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – navrhol upraviť názov predkladaného VZN tak, aby slovo „sociálneho“ bolo nahradené slovom „osobitného“; následne na to opraviť aj znenie návrhu uznesenia, 
  
Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova č. 1- navrhol, aby bolo uznesenie doplnené o ďalší bod, ktorým sa ukladá povinnosť spracovať do najbližšieho zastupiteľstva záväznú prílohu
o spôsobe zaraďovania žiadateľov do poradovníka

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 7
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,
Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova č. 2 - navrhol úplne vypustiť v § 4 v bode 7 znenie písm. b),

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.


Uznesenie č. 9/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o podmienkach nájmu
a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo B 2/9/2015 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – navrhol doplniť materiál o riešenie priestorov pre Základnú umeleckú školu s prioritou pre hudobný odbor a pre tanečný odbor; v súvislosti s tým podáva poslanecký návrh, z tohto textu zakomponovať do PHSR na roky 2015 – 2020 pripomienky Mgr. Júliusa Morávka v tejto textácii;

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 9/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020,
B. schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 v predloženom znení s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Júliusa Morávka.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 1/9/2015 - Ladislav Smatana a Helena Smatanová – žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením podnájomnej zmluvy s treťou osobou

Uznesenie č. 9/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením podnájomnej zmluvy s treťou osobou,
B. súhlasí
s uzatvorením podnájomnej zmluvy s treťou osobou na pozemok na Hlavnej ulici, k Nájomnej zmluve na pozemok č. 248/2015.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/9/2015 - Návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich s investičným zámerom mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – návrh na nové uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo ukladá predložiť na nasledujúce rokovanie zastupiteľstva podmienky a formu súťaže za účelom transparentného výberu dodávateľa výstavby nájomných bytov v Šali,

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 9/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich s investičným zámerom mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov,
B. schvaľuje
1) účel, na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 116 nájomných bytov bežného štandardu, ktoré budú postavené v “Sekciovom bytovom dome A“, na pozemkoch parcely registra „C“, č. 1971/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3860 m2; parcela registra „C“ č. 1971/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 314 m2; parcele registra „C“ č. 1973/2; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 155 m2; parcele registra „C“ č. 1973/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 506 m2; parcele registra „C“ č. 1974/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 324 m2; parcele registra „C“
č. 1974/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2; parcela registra „C“ č. 1983/9; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1281 m2; časť parcely registra „C“ č. 1678/3; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 22 m2; časť parcely registra „C“ č. 1611/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2; časť parcely registra „C“ č. 2091/25; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 1, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa; časť parcely registra „E“ č. 1321/11; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1434 m2; časť parcely registra „E“ č. 1319; druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 550 m2; časť parcely registra „E“ č. 1324/2; druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 314 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 7266, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa a budúcu kúpu 34 nájomných bytov bežného štandardu, ktoré budú postavené v dvoch Bodových bytových domoch B1 a B2, na pozemkoch parcely registra „C“, č. 1971/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3860 m2; parcela registra „C“ č. 1971/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 314 m2; parcele registra „C“ č. 1973/2; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 155 m2; parcele registra „C“ č. 1973/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 506 m2; parcele registra „C“ č. 1974/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 324 m2; parcele registra „C“
č. 1974/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2; parcela registra „C“ č. 1983/9; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1281 m2; časť parcely registra „C“ č. 1678/3; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 22 m2; časť parcely registra „C“ č. 1611/1; druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2; časť parcely registra „C“ č. 2091/25; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 1, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa; časť parcely registra „E“ č. 1321/11; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1434 m2; časť parcely registra „E“ č. 1319; druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 550 m2; časť parcely registra „E“ č. 1324/2; druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 314 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 7266, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa, podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Pleidelom v  09/2015 (stavebné povolenia č. 05205/2015/SU/04636 zo dňa 2.12.2015,
č. 05207/2015/SU/04640 zo dňa 2.12.2015, č. 04921/2015/SU/04401 zo dňa 20.11.2015, č. 04380/2015/SU/04405 zo dňa 1.12.2015, č. OU - SA – OSZP – 2015/006485 a č. OU – SA - OSZP– 2015/006916) v nasledovnej špecifikácii:
Sekciový bytový dom A – 116 b.j. (SO - 04)
44 jednoizbových nájomných bytov s kompletným príslušenstvom,
48 dvojizbových nájomných bytov s kompletným príslušenstvom,
24 trojizbových nájomných bytov  s kompletným príslušenstvom
(okrem prenajímateľných priestorov na prízemí)
+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu
 2 x bodový bytový dom B1 a B2 – 2 x 17 b.j. (SO – 05 a SO - 06)
2 x 4 jednoizbových  nájomných bytov s kompletným príslušenstvom
2 x 10 dvojizbových nájomných bytov s kompletným príslušenstvom
2 x 3 trojizbových nájomných bytov s kompletným príslušenstvom
+ spoločné priestory, spoločné zariadenia  a príslušenstvo bytových domov
a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu
a užívanie nájomných bytov
(SO – 01 Úprava miestnych komunikácií na ul. Kráľovskej a Feketeházyho,
SO – 02 Vonkajšie káblové rozvody NN, SO – 03 Príprava územia, SO – 07 Prípojka vody a požiarna nádrž, SO – 08 Prípojky a vonkajšie rozvody kanalizácie, SO – 09 Prípojky a rozvody NN a SLP,  SO – 10 Prípojky teplovodu a objektové odovzdávacie stanice tepla, SO – 11 Komunikácie, spevnené plochy, SO – 12 Terénne a sadovnícke úpravy), (okrem státia pre prenajímateľný priestor),  ktorá bude zrealizovaná na pozemkoch parcely registra „C“, č. 1971/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3860 m2; parcela registra „C“ č. 1971/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 314 m2; parcele registra „C“
č. 1973/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 155 m2; parcele registra „C“ č. 1973/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 506 m2; parcele registra „C“ č. 1974/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 324 m2; parcele registra „C“ č. 1974/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 43 m2; parcela registra „C“ č. 1983/9; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 1281 m2; časť parcely registra „C“ č. 1678/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2; časť parcely registra „C“ č. 1611/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2; časť parcely registra „C“ č. 2091/25; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 1, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa; časť parcely registra „E“ č. 1321/11; druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 1434 m2; časť parcely registra „E“ č. 1319; druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 550 m2; časť parcely registra „E“ č. 1324/2; druh pozemku:
ostatná plocha, o výmere 314 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 7266, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie: Šaľa, podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Pleidelom (SO – 01, SO – 02, SO – 03, SO – 12), Ing. Michalom Lopatkom (SO – 07, SO – 08), Petrom Karasom (SO – 09), Ing. Igorom Laurom (SO – 10), Ing. Petrom Žákom (SO – 11) v 09/2015, v 10/2015 (stavebné povolenia č. 05205/2015/SU/04636 zo dňa 2.12.2015, č. 05207/2015/SU/04640 zo dňa 2.12.2015, č. 04921/2015/SU/04401 zo dňa 20.11.2015, č. 04380/2015/SU/04405 zo dňa 1.12.2015, č. OU - SA – OSZP – 2015/006485 a č. OU – SA- OSZP– 2015/006916),
2) investičný zámer mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu 116 a 2 x 17 nájomných bytov bežného štandardu, ktoré budú postavené v bytových domoch podľa bodu 1)
od spoločnosti Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava a investičný zámer realizovať budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu
a užívanie nájomných bytov podľa bodu 1) od spoločnosti Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava,
3) spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
a) sekciový bytový dom A 116 b. j.  vo výške  5 084 000,-- €  prostredníctvom  úveru zo ŠFRB vo výške 100 % obstarávacej ceny,
b) 2 x bodový bytový dom B1 a B2 – 2 x 17 b. j. vo výške 1 514 000,-- € prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 60 % obstarávacej ceny t.j. 908 400,-- € a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške
40 % obstarávacej ceny t.j. 605 600,-- € , v prípade,  ak nebude dotácia poskytnutá úverom zo ŠFRB vo výške 100 % obstarávacej ceny,
4) spôsob financovania budúcej kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  vo výške  270 000,-- € prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR max. do výšky 70 % z obstarávacej ceny t.j. 181 000,-- €  a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 89 000,-- €. V prípade krátenia, resp. neposkytnutia dotácie bude technická vybavenosť hradená z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
5) predloženie žiadostí o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z PRB  MDVRR SR na budúcu kúpu nájomných bytov v bytových domoch v rozsahu podľa bodu 3),
6) predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti v rozsahu podľa bodu 4),
7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB v súlade s § 8 písm. b) Vyhlášky MDVRR SR
č. 341/2015 Z. z. - predmetom záložného práva budú obstarávané nájomné byty podľa bodu 1) vrátane technickej vybavenosti a príslušných pozemkov,
8) dodržať  nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 40 rokov,
9) zriadiť záložné právo na nájomné byty (vrátane príslušných pozemkov a technickej vybavenosti) po ich kúpe v prospech ŠFRB,
10) zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov v prospech MDVRR SR,
11) záväzok mesta Šaľa dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov),
12) vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte mesta na spolufinancovanie budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa bodu 4) v súlade s termínom kolaudácie stavby uvedeným v zmluve o budúcej kúpnej zmluve,
13) zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta v súlade s termínom kolaudácie stavby uvedeným v zmluve o budúcej kúpnej zmluve,
14) zapracovať splátky úveru do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu
so ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti,
15) zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/9/2015 - Zmluva o dielo č. 673/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“

Uznesenie č. 9/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 673/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“,
b) Zmluvu o dielo č. 673/2015 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa –
2. etapa“ s dodávateľom COFELY a.s. Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava,
IČO: 35966289, DIČ: 2022091995, IČ DPH: SK2022091995.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS